Yhtiökokouksen päätöksiä
Incap Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin perjantaina 3.4.2009 Helsingissä.

Tilinpäätöksen vahvistaminen, taseen osoittaman voiton käyttäminen
Yhtiökokous vahvisti konsernin tilinpäätöksen 31.12.2008 päättyneeltä tilikaudelta. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2008 ei jaeta osinkoa ja tilikauden tappio 3 908 068,33 euroa jätetään omaan pääomaan. Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille.

Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkiot pysyvät ennallaan ja hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 48 000 euroa, varapuheenjohtajan 36 000 euroa ja jäsenen 24 000 euroa. Kokouspalkkion suuruus on 200 euroa kokoukselta. Puhelinkokouksista ei makseta kokouspalkkiota. Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.

Hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat
Yhtiökokous päätti, että hallitukseen valitaan viisi jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Jukka Harju, Kari Häyrinen, Kalevi Laurila ja Susanna Miekk-oja sekä uutena jäsenenä Lassi Noponen. Tilintarkastajaksi valittiin edelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. /p>

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä siten, että valtuutuksen perusteella merkittävien osakkeiden yhteenlaskettu määrä on enintään 1 200 000 osaketta.

Valtuutus oikeuttaa poikkeamaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta sekä päättämään merkintähinnoista ja muista merkintäehdoista. Osakkeenomistajille kuuluvasta etuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy kuten yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen, yritysjärjestelyjen rahoittamiseen tai pääomahuoltoon liittyvä järjestely tai henkilöstöpoliittiset syyt. Hallitus on oikeutettu päättämään, että osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan, kuittausoikeutta käyttäen tai muutoin tietyin ehdoin.

Hallituksen järjestäytymiskokous
Yhtiökokouksessa nimitetty hallitus piti yhtiökokouksen jälkeen järjestäytymiskokouksen, jossa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Kalevi Laurila ja varapuheenjohtajaksi Susanna Miekk-oja.