Incap Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 13.4.2010 alkaen klo 15 Helsingissä G.W. Sundsmanin neuvottelutiloissa osoitteessa Eteläranta 16, 2. kerros

Incap Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin katsauskauden päättymisen jälkeen 13.4.2010 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti konsernin tilinpäätöksen 31.12.2009 päättyneeltä tilikaudelta. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta ja että tilikauden tappio, 3 825 364,79 euroa, jätetään omaan pääomaan.

Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Kari Häyrinen, Kalevi Laurila, Susanna Miekk-oja ja Lassi Noponen sekä uutena jäsenenä Raimo Helasmäki. Uuden hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Kalevi Laurila ja varapuheenjohtajaksi Susanna Miekk-oja.

Yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi edelleen KHT-yhteisö Ernst & Young Oy:n.

TYhtiökokous muutti yhtiöjärjestystä Corporate Governance -koodin mukaiseksi siten, että kokouskutsu toimitetaan viimeistään 21 päivää ennen yhtiökokouspäivää eikä 17 päivää ennen yhtiökokouspäivää kuten nykyisessä yhtiöjärjestyksessä.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä siten, että valtuutuksen perusteella merkittävien osakkeiden yhteenlaskettu määrä on enintään 1 500 000 osaketta.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti osakepääoman korottamisesta suunnatulla osakeannilla. Annissa tarjotaan enintään 2 000 000 kappaletta uusia osakkeita nykyisten osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen yhtiön hallitukselle, toimitusjohtajalle ja johtoryhmän jäsenille sekä nykyisistä osakkeenomistajista niille, jotka omistavat merkinnän alkaessa vähintään 100 000 kappaletta yhtiön osakkeita. Uusien osakkeiden merkintäaika on 13.-27.4. ja ne on maksettava 30.4.2010 mennessä. Osakeannissa merkittävien osakkeiden merkintähinta on 0,64 euroa, joka on yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin pörssissä maaliskuussa 2010.