Incap Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 10.4.2013 Helsingissä. Kokoukseen osallistui yhteensä 16 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 50,0 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta ei jaeta osinkoa ja että tilikauden tappio (5 505 693,92 euroa) jätetään omaan pääomaan. Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan samansuuruinen vuosipalkkio kuin vuonna 2012 seuraavasti: hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 48 000 euroa, varapuheenjohtajan 36 000 euroa ja jäsenen 24 000 euroa. Lisäksi jokaiselle jäsenelle maksetaan 200 euroa kokoukselta, jossa on ollut läsnä. Mahdolliset matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen valitaan viisi jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Raimo Helasmäki, Matti Jaakola, Susanna Miekk-oja ja Lassi Noponen sekä uutena jäsenenä Janne Laurila. Kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja neljä heistä on riippumattomia yhtiön suurimmista omistajista. Tilintarkastajaksi valittiin edelleen KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Jari Karppisen.

Koska Incap-konsernin emoyhtiön oma pääoma laski vuoden 2012 tilinpäätökseen tehdyn laskennallisen verosaamisen alaskirjauksen jälkeen alle puoleen osakepääomasta, yhtiön hallitus toi yhtiökokouksen käsiteltäväksi OYL 20 luvun 23 §:n 3 momentin edellyttämällä tavalla yhtiön taloudellisen tilanteen. Yhtiökokoukselle esitettiin toimenpideohjelma, jolla varmistetaan yhtiön kannattava toiminta vuonna 2013. Ohjelmaan sisältyy osakeannin järjestäminen, pankin myöntämän lisärahoituksen nostaminen, yhtiön toiminnan uudelleenorganisointi, tuotannon tehostaminen ja vaihto-omaisuuden kierron parantaminen.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättämään enintään 300 000 000 uuden osakkeen antamisesta joko maksua vastaan tai maksutta.

Uudet osakkeet voidaan antaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen yhdellä tai useammalla suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomanrakenteen kehittäminen, yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttaminen, investointien ja liiketoiminnan rahoittaminen taikka osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustusjärjestelmien toteuttamista hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa.

Hallitus voi valtuutuksen puitteissa antaa myös osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita. Uusien osakkeiden merkintähinta voidaan merkitä kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon tai osakepääomaan siten kuin hallitus päättää. Hallitus päättää muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista.

Yhtiökokouksessa nimitetty hallitus piti yhtiökokouksen jälkeen järjestäytymiskokouksen, jossa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Lassi Noponen ja varapuheenjohtajaksi Matti Jaakola.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Incap-konsernin internetsivuilla 23.4.2013 alkaen.