Incap Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 10.4.2014 Helsingissä. Kokoukseen osallistui yhteensä 21 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 60,99 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta ei jaeta osinkoa ja että tilikauden tappio (6 979 595,95 euroa) jätetään omaan pääomaan. Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Yhtiökokous päätti, että, yhtiöjärjestyksen hallituksen lukumäärää koskeva kohta muutetaan kuulumaan seuraavasti:

“ 5 § Hallitus:

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Hallituksen toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.”

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkio seuraavasti: hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 25 000 euroa ja jäsenen 17 500 euroa. Lisäksi jokaiselle jäsenelle maksetaan 200 euroa kokoukselta, jossa on ollut läsnä. Mahdolliset matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.

Osakkeenomistajat, jotka edustivat yli 40 % kaikista osakkeista ja äänistä muuttivat ehdotustaan liittyen hallituksen jäsenten lukumäärään ja ehdottivat, että hallitukseen valitaan viisi (5) jäsentä. Uutta ehdotusta tukivat osakkeenomistajat, jotka edustivat noin 56 % kaikista osakkeista ja äänistä ja noin 92 % kokouksessa läsnä olevista osakkeista ja äänistä.

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen valitaan viisi (5) jäsentä.

Osakkeenomistajat, jotka edustivat yli 40 % kaikista osakkeista ja äänistä muuttivat ehdotustaan liittyen hallituksen kokoonpanoon ja ehdottivat, että jo aiemmin mainittujen Lassi Noposen, Susanna Miekk-ojan ja Olle Hultebergin lisäksi hallitukseen valitaan Fredrik Berghel ja Raimo Helasmäki. Uutta ehdotusta tukivat osakkeenomistajat, jotka edustivat noin 56 % kaikista osakkeista ja äänistä ja noin 92 % kokouksessa läsnä olevista osakkeista ja äänistä.

Fredrik Berghel ja Raimo Helasmäki antoivat kokouksessa suostumuksensa uudelleenvalintaan. Lassi Noponen, Susanna Miekk-oja ja Olle Hulteberg olivat antaneet suostumuksensa tehtävään aiemmin.

Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Raimo Helasmäki, Susanna Miekk-oja, Lassi Noponen, Olle Hulteberg ja Fredrik Berghel. Neljä hallituksen jäsentä on riippumattomia yhtiöstä ja kolme heistä on riippumattomia yhtiön suurimmista omistajista. Tilintarkastajaksi valittiin edelleen KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Jari Karppisen.

Yllä mainittujen päätösten lisäksi käsiteltiin ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Osakkeenomistajat, jotka edustivat noin 56 % kaikista osakkeista ja äänistä ja noin 92 % läsnä olevista osakkeista ja äänistä ilmoittivat, että ne tulisivat vastustamaan ehdotusta valtuuttaa hallitus päättämään osakeannista tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitetuista erityisistä oikeuksista. Tämän vuoksi hallitus veti pois ehdotuksensa yhtiökokoukselle, eikä asiaa käsitelty kokouksessa laajemmin.

Yhtiökokouksessa nimitetty hallitus piti yhtiökokouksen jälkeen järjestäytymiskokouksen, jossa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Lassi Noponen.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Incap-konsernin internetsivuilla 24.4.2014 alkaen.