Incap Oyj:n hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus. Vuosittain pidettävä varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten määrästä ja valitsee jäsenet.

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksessa on neljästä seitsemään varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosi ja se alkaa valinnan tehneestä yhtiökokouksesta ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen jäsenet voidaan valita uudelleen.

Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet. Hallituksen jäsenten lukumäärää ja hallituksen kokoonpanoa päätettäessä otetaan huomioon hallituksen monimuotoisuus, yhtiön toiminnan asettamat vaatimukset ja yhtiön kehitysvaihe tavoitteena mahdollistaa hallituksen tehtävien tehokas hoitaminen. Hallituksen jäseneksi valittavalla on oltava tehtävän edellyttämä pätevyys ja mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen. Hallituksen monimuotoisuuden toteuttamiseksi yhtiön hallitus huomioi hallituksen kokoonpanoa koskevan ehdotuksen valmistelussa jäsenten iän, sukupuolen, koulutuksen ja kokemuksen. Hallituksessa on molempia sukupuolia.

Hallituksen jäseniä valittaessa otetaan huomioon, että hallituksen jäsenten enemmistön tulee olla riippumattomia yhtiöstä. Lisäksi vähintään kahden tähän enemmistöön kuuluvista jäsenistä on oltava riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuuden ja ilmoittaa, ketkä heistä ovat riippumattomia yhtiöstä ja ketkä riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Hallituksen jäsenen pätevyyden ja riippumattomuuden arviointia varten hallituksen jäsenen tulee antaa hallitukselle riittävät tiedot ja ilmoittaa myös tiedoissa tapahtuvista muutoksista.Hallituksen uudet jäsenet perehdytetään yhtiön toimintaan. Toimitusjohtaja vastaa siitä, että hallituksen jäsenet saavat jatkuvasti käyttöönsä riittävät tiedot yhtiön toiminnasta.

Incap Oyj:n hallitus ohjaa ja valvoo yhtiön toimivaa johtoa. Hallituksen tärkeimmät tehtävät:

 • päättää konsernin strategiset tavoitteet
 • päättää konsernirakenteesta ja -organisaatiosta
 • käsitellä ja hyväksyä johdon osavuotiset selvitykset, osavuosikatsaukset, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus
 • vahvistaa konsernin toimintasuunnitelma, budjetti ja investointisuunnitelma
 • päättää yritys- ja liiketoimintaostoista sekä myynneistä ja muista yritysjärjestelyistä
 • päättää strategisesti ja taloudellisesti merkittävistä yksittäisistä investoinneista ja vastuusitoumuksista konsernin hyväksymissääntöjen mukaisesti
 • hyväksyä rahoitussopimukset sekä tavanomaista suuremmat sopimusriskit
 • vahvistaa konsernin riskienhallinta- ja raportointimenettely
 • hyväksyä konsernin rahoituspolitiikka
 • vahvistaa johtoryhmän työ- ja palkkaehtojen raamit
 • päättää konsernin tulospalkkiomallista
 • nimittää toimitusjohtaja ja päättää hänen palkkauksestaan
 • varmistaa yhtiön johtamisjärjestelmän toiminta.

Hallitus huolehtii siitä, että yhtiössä on määritelty sisäisen valvonnan toimintaperiaatteet ja että yhtiössä seurataan valvonnan toimivuutta. Lisäksi hallitus huolehtii siitä, että yhtiölle on määritelty sen toiminnassa noudatettavat arvot ja eettiset periaatteet.

Hallitus on laatinut toimintaansa varten kirjallisen työjärjestyksen, jossa kuvataan hallituksen keskeiset tehtävät, toimintaperiaatteet ja päätöksentekomenettely. Hallitus kokoontuu tarpeen mukaan ja se on päätösvaltainen, kun yli puolet hallituksen jäsenistä on paikalla. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä ja äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Hallitus valitsee keskuudestaan uheenjohtajan.

Hallitus laatii itselleen toimintasuunnitelman ja vuosikellon varsinaisten yhtiökokousten väliselle ajalle. Suunnitelma sisältää muun muassa kokousaikataulun sekä kussakin kokouksessa käsiteltävät vakioaiheet. Hallituksen kokousten lukumäärä tilikaudella sekä jäsenten keskimääräinen osallistuminen kokouksiin kirjataan hallituksen toimintakertomukseen.

Hallitus arvioi toimintaansa ja työskentelytapojaan kerran vuodessa sisäisellä itsearviointimenettelyllä. Lisäksi hallitus arvioi toimikautensa alkaessa, miten edellisen kauden toimintasuunnitelma on toteutunut ja millaisia odotuksia yhtiön sidosryhmillä on hallituksen toimintaan nähden.

Hallituksen jäsenten henkilö- ja omistustiedot sekä hallituksen palkkiot ja muut taloudelliset etuudet tilikaudelta julkaistaan vuosikertomuksessa ja yhtiön kotisivuilla.


Hallitus

 

Digital Printing System

Hallituksen puheenjohtaja
Johan Ålander

KTM, s. 1959

Yhtiöstä ja yhtiön suurimmista omistajista riippumaton hallituksen jäsen

Johan Ålander on toimitusjohtaja NIGA International AB:ssä, joka toimii yritysjärjestelyjen neuvonantajana. Ålander on työskennellyt aiemmin toimitusjohtajana elektroniikkakomponenttien jakeluyhtiö ElektronikGruppen AB:ssä ja kosketusnäyttöjä valmistavassa Bröderna Danielson AB:ssä sekä sopimusvalmistajayhtiö AB Segerström & Svenssonissa.

Incapin osakkeita: –

Optioita: –

 

 

Per Kristiansson

KTM, s. 1967

Yhtiöstä ja yhtiön suurimmista omistajista riippumaton hallituksen jäsen

Per Kristiansson on toiminut Vänerexpressenin toimitusjohtajana vuodesta 2011. Aikaisemmin hän on työskennellyt muun muassa hankintajohtajana Inission AB:ssä ja Löfberg-konsernissa.

Incapin osakkeita: –

Optioita: –

 

Mäkelä_Vesa_30_MV

Vesa Mäkelä

Diplomi-insinööri, MBA, s. 1964

Yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä omistajista riippumaton hallituksen jäsen

Vesa Mäkelä toimii GS-Hydro -konsernin aluejohtajana vastuualueenaan Pohjois- ja Keski-Eurooppa. Hän on aiemmin johtanut useita teollisia yksiköitä ja yhtiöitä muun muassa Konecranesin, Valtran ja kiinalaisen Specman palveluksessa Suomessa ja ulkomailla.

Incapin osakkeita: –

Optioita: –

CG-von-Troil1

Carl-Gustaf von Troil

Insinööri, s. 1954

Yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä omistajista riippumaton hallituksen jäsen

Carl-Gustaf von Troil on United Bankers Oyj:n hallituksen jäsen ja toimii UB Omaisuudenhoito Oy:n partnerina ja varainhoitajana. Hän on ollut toimitusjohtajana ja hallituksen jäsenenä useissa pankki-, investointi- ja kiinteistöalalla toimivissa yhtiöissä. Hänellä on hallitusjäsenyyksiä useissa United Bankers -konsernin eri yhtiöissä.

Incapin osakkeita (oma ja lähipiirinomistus): 40 604 kpl

Optioita: –