Incap Oyj:n hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus. Vuosittain pidettävä varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten määrästä ja valitsee jäsenet.

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksessa on neljästä seitsemään varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosi ja se alkaa valinnan tehneestä yhtiökokouksesta ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen jäsenet voidaan valita uudelleen.

Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet. Hallituksen jäsenten lukumäärää ja hallituksen kokoonpanoa päätettäessä otetaan huomioon hallituksen monimuotoisuus, yhtiön toiminnan asettamat vaatimukset ja yhtiön kehitysvaihe tavoitteena mahdollistaa hallituksen tehtävien tehokas hoitaminen. Hallituksen jäseneksi valittavalla on oltava tehtävän edellyttämä pätevyys ja mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen. Hallituksen monimuotoisuuden toteuttamiseksi yhtiön hallitus huomioi hallituksen kokoonpanoa koskevan ehdotuksen valmistelussa jäsenten iän, sukupuolen, koulutuksen ja kokemuksen. Hallituksessa on molempia sukupuolia.

Hallituksen jäseniä valittaessa otetaan huomioon, että hallituksen jäsenten enemmistön tulee olla riippumattomia yhtiöstä. Lisäksi vähintään kahden tähän enemmistöön kuuluvista jäsenistä on oltava riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuuden ja ilmoittaa, ketkä heistä ovat riippumattomia yhtiöstä ja ketkä riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Hallituksen jäsenen pätevyyden ja riippumattomuuden arviointia varten hallituksen jäsenen tulee antaa hallitukselle riittävät tiedot ja ilmoittaa myös tiedoissa tapahtuvista muutoksista.Hallituksen uudet jäsenet perehdytetään yhtiön toimintaan. Toimitusjohtaja vastaa siitä, että hallituksen jäsenet saavat jatkuvasti käyttöönsä riittävät tiedot yhtiön toiminnasta.

Incap Oyj:n hallitus ohjaa ja valvoo yhtiön toimivaa johtoa. Hallituksen tärkeimmät tehtävät:

 • päättää konsernin strategiset tavoitteet
 • päättää konsernirakenteesta ja -organisaatiosta
 • käsitellä ja hyväksyä johdon osavuotiset selvitykset, osavuosikatsaukset, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus
 • vahvistaa konsernin toimintasuunnitelma, budjetti ja investointisuunnitelma
 • päättää yritys- ja liiketoimintaostoista sekä myynneistä ja muista yritysjärjestelyistä
 • päättää strategisesti ja taloudellisesti merkittävistä yksittäisistä investoinneista ja vastuusitoumuksista konsernin hyväksymissääntöjen mukaisesti
 • hyväksyä rahoitussopimukset sekä tavanomaista suuremmat sopimusriskit
 • vahvistaa konsernin riskienhallinta- ja raportointimenettely
 • hyväksyä konsernin rahoituspolitiikka
 • vahvistaa johtoryhmän työ- ja palkkaehtojen raamit
 • päättää konsernin tulospalkkiomallista
 • nimittää toimitusjohtaja ja päättää hänen palkkauksestaan
 • varmistaa yhtiön johtamisjärjestelmän toiminta.

Hallitus huolehtii siitä, että yhtiössä on määritelty sisäisen valvonnan toimintaperiaatteet ja että yhtiössä seurataan valvonnan toimivuutta. Lisäksi hallitus huolehtii siitä, että yhtiölle on määritelty sen toiminnassa noudatettavat arvot ja eettiset periaatteet.

Hallitus on laatinut toimintaansa varten kirjallisen työjärjestyksen, jossa kuvataan hallituksen keskeiset tehtävät, toimintaperiaatteet ja päätöksentekomenettely. Hallitus kokoontuu tarpeen mukaan ja se on päätösvaltainen, kun yli puolet hallituksen jäsenistä on paikalla. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä ja äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Hallitus valitsee keskuudestaan uheenjohtajan.

Hallitus laatii itselleen toimintasuunnitelman ja vuosikellon varsinaisten yhtiökokousten väliselle ajalle. Suunnitelma sisältää muun muassa kokousaikataulun sekä kussakin kokouksessa käsiteltävät vakioaiheet. Hallituksen kokousten lukumäärä tilikaudella sekä jäsenten keskimääräinen osallistuminen kokouksiin kirjataan hallituksen toimintakertomukseen.

Hallitus arvioi toimintaansa ja työskentelytapojaan kerran vuodessa sisäisellä itsearviointimenettelyllä. Lisäksi hallitus arvioi toimikautensa alkaessa, miten edellisen kauden toimintasuunnitelma on toteutunut ja millaisia odotuksia yhtiön sidosryhmillä on hallituksen toimintaan nähden.

Hallituksen jäsenten henkilö- ja omistustiedot sekä hallituksen palkkiot ja muut taloudelliset etuudet tilikaudelta julkaistaan vuosikertomuksessa ja yhtiön kotisivuilla.


Hallitus

Olle_Hulteberg

Hallituksen puheenjohtaja
Olle Hulteberg

Diplomi-insinööri, s. 1962

Yhtiöstä riippumaton hallituksen jäsen

Olle Hulteberg on nimitetty Incap Oyj:n hallituksen jäseneksi elokuussa 2013 ja hallituksen puheenjohtajaksi 4.3.2015. Hän toimii Inission AB:ssä johtajana. Hän on käynnistänyt itsenäisenä yrittäjänä useita menestyksekkäitä startup -yhtiöitä sekä toiminut eri tehtävissä Ericssonin ja Tiedon palveluksessa.

Incapin osakkeita (oma ja lähipiirin omistus):
619 603 kpl

Optioita: –

Fredrik Berghel

Diplomi-insinööri, s. 1967

Yhtiöstä riippumaton hallituksen jäsen

Fredrik Berghel on ollut Incap Oyj:n hallituksen jäsenenä elokuusta 2013. Fredrik Berghel on Inission AB:n konsernijohtaja. Hän on toiminut aikaisemmin muun muassa Constructor-ryhmän tuotantojohtajana, Hydro Aluminiumin tuotantopäällikkönä ja RobustStåldörrar AB:n toimitusjohtajana.

Incapin osakkeita (oma ja lähipiirin omistus):
619 609 kpl

Optioita: –

Susanna Miekk-oja

Filosofian maisteri, s. 1950

Yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä omistajista riippumaton hallituksen jäsen

Susanna Miekk-oja on ollut Incap Oyj:n hallituksen jäsenenä vuodesta 2007. Hän toimii Danske Bank Oyj:n varallisuudenhoidossa johtajana. Hän on uransa eri vaiheissa vastannut pääomamarkkinatoiminnoista, perustanut omaisuudenhoitoliiketoiminnan ja toiminut rahastoyhtiön toimitusjohtajana. Susanna Miekk-oja on Helsingin yliopiston tiedesäätiön hallituksen jäsen sekä Helsingin yliopiston kiinteistö- ja arvopaperisijoitustoimikunnan jäsen.

Incapin osakkeita: 9 321 kpl

Optioita: –


Rainer-Toiminen-resized-985x10241

Rainer Toiminen

Diplomi-insinööri, s. 1946

Yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä omistajista riippumaton hallituksen jäsen

Rainer Toiminen on ollut toimitusjohtajana useissa Oy Tampella Ab:n ja Kvaerner As:n tytäryhtiöissä. Hän on myös toiminut hallituksen puheenjohtajana Kvaerner (Hangzhou) Power Equipment Co. Ltd.:ssä Kiinassa ja Kvaerner Heavy Engineering Co:ssa Englannissa. Rainer Toiminen jäi eläkkeelle Metso Oy:n palveluksesta vuonna 2008.

Incapin osakkeita: 600 kpl

Optioita: –

CG-von-Troil1

Carl-Gustaf von Troil

Insinööri, s. 1954

Yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä omistajista riippumaton hallituksen jäsen

Carl-Gustaf von Troil on United Bankers Oyj:n hallituksen jäsen ja toimii UB Omaisuudenhoito Oy:n partnerina ja varainhoitajana. Hän on ollut toimitusjohtajana ja hallituksen jäsenenä useissa pankki-, investointi- ja kiinteistöalalla toimivissa yhtiöissä. Hänellä on hallitusjäsenyyksiä useissa United Bankers -konsernin eri yhtiöissä.

Incapin osakkeita (oma ja lähipiirinomistus):
40 604 kpl

Optioita: –