Incap Oyj noudattaa Helsingin Pörssin (Nasdaq Helsinki Oy) sisäpiiriohjetta, joka astui voimaan 3.1.2018. Incapin sisäpiiriohje sisältää yhteenvedon periaatteista ja yhtiökohtaisista ohjeista sekä Nasdaqin ohjeet, ja nämä dokumentit muodostavat yhdessä Incap Oyj:n sisäpiiriohjeen. Incap Oyj:n sisäpiiriohje astui voimaan 12.2.2018 Incapin hallituksen päätöksellä ja korvaa 3.7.2016 hyväksytyn sisäpiiriohjeen.

Sisäpiiriläisten kaupankäynti on kielletty 30 päivää ennen osavuosikatsauksen, tilinpäätöstiedotteen ja muun taloudellisen raportin julkistamista. Sopiva kaupankäynnin ajankohta on 28 päivän kuluessa osavuosikatsauksen, tilinpäätöstiedotteen ja muun taloudellisen raportin julkistamisesta, kuitenkin edellyttäen, ettei sisäpiiriin kuuluvalla henkilöllä ole tuona ajankohtana hallussaan jotakin muuta sisäpiiritietoa esimerkiksi valmisteilla olevasta hankkeesta. Mikäli sisäpiiriläinen haluaa käydä kauppaa tämän sopivan kaupankäyntijakson ulkopuolella, siitä on neuvoteltava sisäpiirivastaavan kanssa ennen toimeksiantojen tekemistä. Kaupankäyntirajoitus päättyy osavuosikatsauksen, tilinpäätöstiedotteen ja muun taloudellisen raportin julkistamishetkeen. Hallituksen ja johtoryhmän jäsenten sekä hallituksen sihteerin tulee aina tarkistaa oman kaupankäyntinsä sopivuus sisäpiirivastaavalta ennen toimeksiantojen tekemistä.

Jonkin hankkeen perusteella sisäpiiriläiseksi tulleet henkilöt eivät saa käydä kauppaa Incapin osakkeilla tai niihin oikeuttavilla arvopapereilla sinä aikana, kun he kuuluvat hankkeen sisäpiiriin.

Incap ylläpitää ilmoitusvelvollisista sisäpiiriläisistä yhtiön sisäistä sisäpiirirekisteriä.

Sisäpiiriläisten omistusmuutoksista ilmoitetaan yhtiön julkaisemilla pörssitiedotteilla MAR-säännösten mukaisesti. Alla olevaa taulukkoa ei enää päivitetä ja siinä olevat tiedot perustuvat tilanteeseen per 2.7.2016.

Alla olevassa taulukossa on Inission AB:n omistamat, hallintarekisteröidyt osakkeet merkitty omassa sarakkeessa ICPV*