Hallituksen jäsenten palkkiot ja muut taloudelliset etuudet samoin kuin toimitusjohtajan ja johtoryhmän omistamien osakkeiden ja optio-oikeuksien yhteismäärä julkaistaan vuosikertomuksessa ja yhtiön kotisivuilla.

Toimitusjohtajalle ja muulle johdolle suunnatun palkitsemisjärjestelmän periaatteet päättää hallitus ja ne selostetaan vuosikertomuksessa ja yhtiön kotisivuilla.


Hallituksen jäsenten palkitseminen

Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten palkkioista. Varsinaisessa yhtiökokouksessa 31.3.2015 päätettiin, että hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 15 000 euroa ja jäsenen 10 000 euroa. Kokouksista ei makseta erillistä kokouspalkkiota. Mahdolliset matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. Hallitukselle maksettiin vuonna 2015 palkkioita yhteensä 94 275 euroa. Hallituksella ei ole muita taloudellisia etuuksia.

Toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemisjärjestelmä

Toimitusjohtajan palkka- ja muista eduista päättää hallitus. Incap-konsernin toimitusjohtajana vuonna 2015 toimi Ville Vuori. Hänen toimitusjohtajasopimuksensa mukainen irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Eläkeikä määräytyy työeläkelain mukaan. Yhtiön irtisanoessa palvelussuhteen toimitusjohtajalle maksetaan irtisanomisajan palkka. Toimitusjohtajalle maksettiin vuonna 2015 palkkaa 156 517 euroa. Hänelle maksetaan lisäksi tulospalkkiota, jonka suuruus on enintään 45 % vuosipalkasta. Vuonna 2015 toimitusjohtajalle maksettiin tulospalkkiona yhteensä 25 178 euroa.

Johtoryhmän työ- ja palkkaehdot hyväksyy hallitus, joka myös päättää konsernin tulospalkkiomallista. Johtoryhmän jäsenten eläkeikä määräytyy työeläkelain mukaan. Johtoryhmän jäsenille maksetaan kiinteää palkkaa, joka määräytyy kunkin työsopimuksen mukaisesti. Vuonna 2015 toimitusjohtajalle ja muille johtoryhmän jäsenille maksettiin palkkaa ja muita työsuhde-etuuksia yhteensä 370 223 euroa. Tilikaudella 2015 toimitusjohtajalle ja johdolle maksetuista palkoista ja palkkioista kiinteän palkan osuus oli 93 %.

Palkka-ja palkkioselvitys 2016

Palkka-ja palkkioselvitys 2015

Palkka-ja palkkioselvitys 2014

Palkka-ja palkkioselvitys 2010

Palkka-ja palkkioselvitys 2013

Palkka-ja palkkioselvitys 2012

Palkka-ja palkkioselvitys 2011