Hallituksen jäsenten palkkiot ja muut taloudelliset etuudet samoin kuin toimitusjohtajan ja johtoryhmän omistamien osakkeiden ja optio-oikeuksien yhteismäärä julkaistaan vuosikertomuksessa ja yhtiön kotisivuilla.

Toimitusjohtajalle ja muulle johdolle suunnatun palkitsemisjärjestelmän periaatteet päättää hallitus ja ne selostetaan vuosikertomuksessa ja yhtiön kotisivuilla.

Hallituksen jäsenten palkitseminen

Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten palkkioista. Vuoden 2016 varsinainen yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi edelleen 15 000 euroa ja hallituksen jäsenen vuosipalkkioksi 10 000 euroa. Kokouksista ei makseta erillistä kokouspalkkiota. Hallituksen jäsenille vuonna 2016 maksetut palkat ja palkkiot olivat yhteensä 55 000 euroa. Hallituksella ei ole muita taloudellisia etuuksia.

Toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemisjärjestelmä

Toimitusjohtajan palkka- ja muista eduista päättää hallitus. Incap-konsernin toimitusjohtajana vuonna 2016 toimi Ville Vuori. Hänen toimitusjohtajasopimuksensa mukainen irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Eläkeikä määräytyy työeläkelain mukaan. Yhtiön irtisanoessa palvelussuhteen toimitusjohtajalle maksetaan irtisanomisajan palkka.

Toimitusjohtajalle maksettiin vuonna 2016 palkkaa 235 119 euroa. Lisäksi hänelle maksetaan tulospalkkiota, jonka suuruus on enintään 35 % vuosipalkasta. Palkkion perusteina olivat liikevaihdolle, nettotulokselle ja kassavirralle asetettujen tavoitteiden toteutuminen. Toimitusjohtajalle maksettiin vuonna 2016 tulospalkkiota yhteensä 47 289 euroa.

Johtoryhmän työ- ja palkkaehdot hyväksyy hallitus, joka myös päättää konsernin tulospalkkiomallista. Johtoryhmän jäsenten eläkeikä määräytyy työeläkelain mukaan. Johtoryhmän jäsenille maksetaan kiinteää palkkaa, joka määräytyy kunkin työsopimuksen mukaisesti. Vuonna 2016 toimitusjohtajalle ja johtoryhmälle maksettiin palkkaa ja muita työsuhde-etuuksia yhteensä 445 615 euroa, josta kiinteän palkan osuus oli 89 %.

Palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2016

Palkka-ja palkkioselvitys vuodelta 2015

Palkka-ja palkkioselvitys vuodelta 2014

Palkka-ja palkkioselvitys vuodelta 2013

Palkka-ja palkkioselvitys vuodelta 2012

Palkka-ja palkkioselvitys vuodelta 2011

Palkka-ja palkkioselvitys vuodelta 2010