OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2001

 • Incap-konsernin liikevaihto kasvoi viime vuodesta 9 % ja oli tammi-syyskuussa 70,2 milj. euroa
 • Konsernin kannattavuus parani edellisen vuoden vastaavaan kauteen verrattuna, ja vertailukelpoinen liikevoitto oli 2,4 milj. euroa
 • Elektroniikkatoimialan liikevaihto kasvoi edelleen. Huonekalutoimialan liikevaihto laski viime vuodesta Kärsämäen tulipalon vuoksi.


  Konsernin taloudellinen kehitys

  Konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa kasvoi 9 % ja oli 70,2 milj. euroa (64,4 milj. euroa vertailukaudella tammi-syyskuussa 2000). Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto oli 2,4 (1,2) milj. euroa eli noin 3,4 % (2 %) liikevaihdosta.

  Tuloslaskelmassa esitetty 8,9 milj. euron liikevoitto sisältää Incap Furnituren Kärsämäen tehtaan tulipalossa tuhoutuneiden käyttöomaisuuserien aikaisemmat tasearvot ylittäviä vakuutuskorvaustuottoja yhteensä 6,5 milj. euroa.

  Konsernin vertailukelpoinen tulos ennen satunnaisia eriä oli 1,86 (0,84) milj. euroa ja tuloslaskelman tulos 8,4 miljoonaa euroa. Katsauskauden vertailukelpoinen tulos oli 1,3 (0,58) milj. euroa ja tuloslaskelman mukainen tulos 6,0 milj. euroa.

  Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,38 (0,17) euroa ja tuloslaskelman mukainen tulos 1,70 euroa. Taseen loppusumma oli 64,1 (42,1) milj. euroa.

  Investoinnit

  Konsernin kokonaisinvestoinnit katsauskaudella olivat 12,9 (7,0) milj. euroa eli noin 18,4 % (10,8 %) liikevaihdosta. Elektroniikkatoimialan investoinnit kohdistuivat tuotannon tehostamiseen ja sisälsivät mm. Vuokatin tehdaslaajennuksen, sen yhteydessä tehdyn layout-muutoksen sekä Vaasan yksikön uuden FMS-valmistuslinjan. Kokonaisinvestoinneista puolet oli Kärsämäen huonekalutehtaan jälleenrakennukseen liittyviä rakennus- ja konehankintoja. Investoinneista hankittiin 2,3 (4,9) milj. euroa leasingrahoituksella.

  Rahoitus

  Konsernin rahoitusasemaa kuvaava quick ratio oli 0,8 (1,0) ja current ratio 1,7 (1,8). Nettovelkaa oli 18,5 milj. euroa (8,0 milj. euroa). Konsernin omavaraisuusaste oli 39,2 % (46 %).

  Henkilöstö

  Katsauskauden päättyessä konsernin palveluksessa oli 812 (843) henkilöä, mikä on 23 vähemmän kuin vuodenvaihteessa.

  Osakkeisiin ja omistukseen liittyneet tapahtumat

  Incap Oyj:n osakkeen kurssi vaihteli katsauskauden aikana 3,70 ja 6,00 euron välillä. Yhtiöllä on yhteensä 3 510 110 osaketta, joista on katsauskauden aikana vaihtanut omistajaa 3,6 %. Katsauskauden lopussa yhtiöllä oli 497 osakasta. Osakkeista oli hallintarekisterissä 0,75 %. Yhtiön markkina-arvo katsauskauden päättyessä oli 13,0 milj. euroa.


  Liiketoiminta-alueet

  Incap Electronics

  Incap Electronicsin liikevaihto tammi-syyskuussa kasvoi 24 % vertailukaudesta ja oli 44,2 (35,5) milj. euroa. Liikevaihdon kasvusta 3,3 % oli orgaanista kasvua, muu osa liikevaihdon kasvusta johtui materiaalivastuiden siirtymisestä asiakkailta Incap Electronicsin hoidettavaksi. Liikevoitto oli 0,5 (1,0) milj. euroa eli noin 1,1 % (3 %) liikevaihdosta.

  Elektroniikkatoimialan kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 14,6 (12,3) milj. euroa eli 19 % korkeampi kuin edellisen vuoden vastaavana jaksona. Vertailukelpoinen liikevaihto ilman siirtynyttä materiaalivastuuta oli kuitenkin 16 % alempi kuin edellisen vuoden vastaavana jaksona ja 21 % alempi kuin kuluvan vuoden toisella neljänneksellä. Kysyntä useilla asiakastoimialoilla, mm. tietoliikennesektorilla ja sähkövoimateollisuudessa hiljeni ja asiakkaat siirsivät toimituksia myöhäisempään ajankohtaan.

  Tammi-syyskuun kannattavuus jäi edellisestä vuodesta, koska kapasiteetin käyttöaste kolmannella vuosineljänneksellä oli alhainen markkinatilanteen nopean heikentymisen vuoksi. Kiinteiden kulujen karsintaa ja jo käynnistettyä toiminnan tehostamista jatkettiin, mutta niiden vaikutukset eivät vielä näkyneet kolmannen neljänneksen tuloksessa.

  Viron yksikön kehitys jatkui positiivisena sekä liikevaihdon että tuloksen osalta.

  Incap Electronicsin ja sen Viron tytäryhtiön henkilöstön määrä oli katsauskauden lopussa 562 (599).

  Incap Furniture

  Incap Furnituren liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 26,0 (28,9) milj. euroa eli 10 % vähemmän kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 2,0 (0,93) milj. euroa eli 7,7 % (3 %) liikevaihdosta.

  Korvaava tuotanto saatiin Kärsämäen tehtaan tulipalon jälkeen järjestetyksi joustavasti pääosin kotimaisen alihankintaverkoston avulla.

  Uuden tehtaan rakentaminen Kärsämäellä etenee suunnitellusti, ja tuotannon arvioidaan käynnistyvän kevään 2002 aikana.

  Incap Furniture Oy:n henkilöstön määrä oli katsauskauden päättyessä 245 (237).


  Tulevaisuuden näkymät

  Incap Electronics

  Elektroniikan sopimusvalmistuksen kysynnän nopea aleneminen heinä-syyskuussa vaikuttaa Incap Electronicsin koko vuoden tulokseen, joka jäänee viimevuotista heikommaksi. Tehostetut toimenpiteet kapasiteetin ja kustannusten sopeuttamiseksi on käynnistetty. Helsingin tehtaalla on tehty työaikajärjestelyjä, Vaasan tehtaalla on päätetty yhdeksää henkilöä koskevista sopeuttamistoimista ja Vuokatin tehtaalla käydään yt-neuvotteluja, joiden mahdolliset lomautukset tai irtisanomiset koskevat yhteensä noin 50 henkilöä.

  Markkinatilanteen uskotaan vuoden viimeisellä neljänneksellä kohenevan kolmanneksesta neljänneksestä mutta pysyvän normaalia heikompana ainakin vielä vuoden 2002 ensimmäisellä neljänneksellä. Viiveet kolmannen sukupolven verkkoinvestoinneissa, rakennus- ja infrastruktuuri-investointien väheneminen sekä mittaus- ja prosessiteollisuuden investointien jääminen budjetoitua alhaisemmiksi vaikuttavat Incap Electronicsin tuloskehitykseen, joka jää vuoden viimeisellä neljänneksellä ennakoitua huonommaksi. Jo käynnistetyt sopeuttamistoimet kuitenkin lieventävät lähiajan kysynnän heikkenemisen vaikutuksia, ja Incap Electronicsin koko vuoden tulos tulee olemaan positiivinen.

  Asiakkailta tulleiden ennusteiden perusteella uskotaan niin tietoliikennesektorin kuin muidenkin asiakastoimialojen kysynnän piristyvän vuoden 2002 toisella vuosipuoliskolla. Tulevaan kysynnän kasvuun pystytään reagoimaan nopeasti mm. Vuokatin tehtaan laajennuksen ansiosta.

  Incap Furniture

  Kärsämäen tehtaan tulipalon vuoksi Incap Furnituren liikevaihto jää viimevuotista alemmaksi. Tilauskanta on kuitenkin pysynyt hyvällä tasolla. Kärsämäen tulipalon aiheuttamasta poikkeuksellisesta tilanteesta huolimatta tuotekehitysprojektit ovat edenneet normaalisti ja ensi vuoden valmistusohjelmaan on pääasiakkailta saatu uusia tuotteita.

  Kärsämäen uuden tehtaan arvioidaan olevan tuotantokäytössä kevään 2002 aikana. Tehdas tulee keskittymään levytuotteiden valmistukseen ja sänkytuotanto siirretään Haapaveden kaupunkiin tiloihin, joissa toimii jo nyt Kärsämäen tehtaan korvaavaa tuotantoa.

  Huonekalutoimialan eriyttämisneuvottelut jatkuvat ja toimialan irtautumisen uskotaan toteutuvan viimeistään keväällä 2002.

  Tilinpäätös vuodelta 2001 julkistetaan 14.2.2002.

  Täydellinen raportti taulukoineen on ladattavissa alla olevasta linkistä.

  Espoossa, 6. marraskuuta 2001

  INCAP OYJ
  Hallitus


  Kari Saarinen
  toimitusjohtaja

  Lisätietoja antavat toimitusjohtaja Kari Saarinen, puh. 040 830 5689 ja talousjohtaja Eija Jansson-Tervonen, puh. 040 557 5749.