INCAP-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2001

Konsernin taloudellinen kehitys

Konsernin liikevaihto vuonna 2001 kasvoi 15 % ja oli 99,7 milj. euroa (86,8 milj. euroa vuonna 2000). Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto oli 2,0 (1,8) milj. euroa eli noin 2 % (2 %) liikevaihdosta.

Kertaluonteisia kustannuksia syntyi toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotosta, elektroniikkatoimialan sopeuttamisohjelmasta sekä toimialajärjestelyjen edellyttämistä asiantuntijapalveluista. Laajentunut materiaalivastuu elektroniikkatoimialalla heikensi suhteellista kannattavuutta.

Tuloslaskelmassa esitetty 12,2 milj. euron liikevoitto sisältää Kärsämäen tehtaan tulipalossa tuhoutuneiden käyttöomaisuuserien aikaisemmat tasearvot ylittäviä vakuutuskorvaustuottoja yhteensä 10,2 milj. euroa.

Konsernin vertailukelpoinen tulos ennen satunnaisia eriä oli 1,2 (1,3) milj. euroa ja tuloslaskelman mukainen tulos ennen satunnaisia eriä 11,4 milj. euroa. Tilikauden vertailukelpoinen voitto oli 0,3 (0,8) milj. euroa ja tuloslaskelman mukainen voitto 7,9 milj. euroa.

Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,08 (0,22) euroa ja tuloslaskelman mukainen tulos/osake 2,24 euroa. Taseen loppusumma oli 68,9 (42,4) milj. euroa.

Investoinnit

Konsernin kokonaisinvestoinnit vuonna 2001 olivat 21,3 (10,2) milj. euroa eli noin 21 % (12 %) liikevaihdosta.

Elektroniikkatoimialalla investoitiin toiminnan laajentamiseen ja tehostamiseen, ja investoinnit sisälsivät mm. Vuokatin tehdaslaajennuksen ja layout-muutoksen sekä Vaasan yksikön ohutlevyosien FMS-valmistusjärjestelmän. Kokonaisinvestoinneista 71 % oli Kärsämäen huonekalutehtaan jälleenrakennukseen liittyviä rakennus- ja konehankintoja. Emoyhtiössä ja elektroniikkatoimialalla otettiin käyttöön uusi toiminnanohjausjärjestelmä (ERP).

Investoinneista yhteensä 17,8 milj. euroa kirjattiin taseen pysyviin vastaaviin. Investoinneista 3,4 (6,9) milj. euroa hankittiin leasingrahoituksella.

Tutkimus- ja kehitystoiminta

Tutkimus- ja kehitystoimintaan käytettiin 3,0 (2,6) miljoonaa euroa eli 3 % (3 %) liikevaihdosta. Kaikki kehitystoimen menot kirjattiin vuoden kuluksi.

Rahoitus

Nettorahoituskulut olivat 0,79 (0,58) milj. euroa ja rahavarojen muutos vähennystä 2,2 (vähennystä 2,8) milj. euroa. Quick ratio oli 0,7 (1,0) ja current ratio 1,5 (1,7). Nettovelkaa kertyi 16,6 (7,9) milj. euroa, ja konsernin nettovelkaantumisaste oli 61,4 % (37,6 %). Konsernin omavaraisuusaste oli 39,2 % (46,0 %). Osakkeelle kertyi kassavirtaa 3,75 (0,98) euroa.

Konsernirakenne

Incap Electronics Oy:n sulautuminen Incap Oyj:öön rekisteröitiin 31.12.2001. Tämän sisäisen järjestelyn tavoitteena oli yksinkertaistaa yhtiörakennetta ja vähentää konsernin sisäistä hallintoa. Elektroniikan sopimusvalmistus jatkui ennallaan Incap Oyj:n nimissä, ja Incap Electronics Oy:n työntekijät siirtyivät Incap Oyj:n palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä.

Henkilöstö

Konsernin palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 847 (855) henkilöä, joista elektroniikan sopimusvalmistuksessa keskimäärin 591 (599) henkilöä, huonekalujen sopimusvalmistuksessa 250 (249) henkilöä ja Incap Oyj:ssä 6 (7) henkilöä. Tilikauden päättyessä konsernin palveluksessa oli 794 (835) henkilöä.

Osakkeisiin ja omistukseen liittyneet tapahtumat

Varsinainen yhtiökokous teki 18.4.2001 kaksi muutosta yhtiöjärjestykseen. Yhtiön kotipaikka muutettiin Helsinkiin ja pykälä 10 muutettiin muotoon “Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan julkaisemalla se hallituksen päättämissä kahdessa lehdessä, joista toinen ilmestyy Helsingissä ja toinen Oulussa, aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään seitsemäntoista (17) päivää ennen kokouspäivää. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava yhtiölle kokouskutsussa mainitulla tavalla ja aikana, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokouspäivää”.

Varsinainen yhtiökokous antoi hallitukselle valtuutuksen korottaa osakepääomaa uusmerkinnällä, antamalla optio-oikeuksia ja/tai ottamalla vaihtovelkakirjalainaa. Valtuutus on voimassa vuoden ja sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta. Valtuutuksen nojalla osakepääomaa voidaan korottaa enintään 1 179 396,96 eurolla. Valtuutus merkittiin rekisteriin 23.5.2001.

Yhtiökokous alensi vuoden 2000 optio-ohjelman A- ja B-optioiden merkintähintoja siten, että A-optioilla merkittävien osakkeiden uusi merkintähinta on 8 euroa ja B-optioilla 10 euroa. C- ja D-optioiden merkintähinta pysyi 12 eurossa.

Incap Oyj:n osakkeen kurssi vaihteli katsauskauden aikana 3,70 ja 6,00 euron välillä. Yhtiön markkina-arvo 31.12.2001 oli 17,5 milj. euroa (15,8 milj. euroa 31.12.2000).

Yhtiöllä on yhteensä 3 510 110 osaketta, joista 5,3 % (9,0 %) vaihtoi omistajaa vuoden 2001 aikana. Tilikauden päättyessä yhtiöllä oli 500 (517) osakasta. Osakkeista 0,5 % (0,75 %) oli hallintarekisterissä.

Varsinainen yhtiökokous 2002

Incap Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 18. huhtikuuta 2002 alkaen klo 10 Radisson SAS Royalin Iceland-salissa osoitteessa Runeberginkatu 2, Helsinki.

Osinko

Yhtiön pitkän tähtäimen tavoitteena on jakaa vuosittain osinkoina noin 30 % konsernin tuloksesta ennen satunnaisia eriä, tilikauden verojen jälkeen. Yhtiön hallitus ehdottaa 18.4.2002 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että vuoden 2001 tuloksesta maksetaan osinkoa 0,03 euroa osakkeelle eli 39 %.

Oikeus hallituksen esityksen mukaiseen osinkoon on osakkeenomistajalla, joka on merkitty Suomen Arvopaperikeskuksen ylläpitämään osakasluetteloon osingonjaon täsmäytyspäivänä 23.4.2002. Osingot maksetaan 30.4.2002.

Liiketoiminta-alueet

Incap Electronics

Incap Electronicsin liikevaihto vuonna 2001 kasvoi edellisvuodesta 24 % ja oli 60,7 (49,0) milj. euroa. Alkuvuoden voimakas kasvu taantui toisella vuosipuoliskolla. Suurin osa kasvusta johtui materiaalivastuiden siirtymisestä asiakkailta Incap Electronicsin hoidettavaksi, ja orgaanisen kasvun osuus oli 3,4 %. Pääosa liikevaihdosta kertyi tietoliikenteen, sähköteollisuuden, mittaus- ja prosessiteollisuuden sekä terveydenhoidon ja diagnostiikan laitteiden ja osien valmistuksesta.

Incap Electronicsin liikevoitto oli 0,2 (1,3) milj. euroa eli noin 0,4 % (3 %) liikevaihdosta. Kannattavuuden odotettua vaatimattomampi kehitys johtui yleisen markkinatilanteen heikentymisestä ja elektroniikan sopimusvalmistuspalvelujen kysynnän voimakkaasta laskusta vuoden jälkipuoliskolla, jolloin tuotantovolyymit ja kapasiteetin käyttöaste laskivat huomattavasti. Tilanteen korjaamiseksi käynnistetyt tuotannon sopeuttamistoimet ja kiinteiden kustannusten karsiminen näkyivät jonkin verran jo vuoden lopun tuloskehityksessä, mutta täysimääräinen hyöty toimenpiteistä saadaan vasta vuoden 2002 aikana.

Materiaalivastuiden siirtyminen Incapille kasvatti toisaalta liikevaihtoa mutta heikensi samalla suhteellista kannattavuutta. Tulosta alensivat myös yli 0,3 milj. euron epäkuranttiuskirjaukset. Suomen yksiköissä vuoden 2001 jälkipuoliskolla toteutetut sopeuttamistoimet aiheuttivat noin 0,1 milj. euron kertaluonteiset kustannukset.

Viron yksikön tuotanto pääsi vauhtiin tilojen kunnostuksen jälkeen ja yksikön tuloskehitys kääntyi maaliskuussa positiiviseksi. Tehtaan henkilöstömäärä kasvoi 16 hengellä.

Incap Electronicsin laatu- ja ympäristöjärjestelmät uusittiin ja sertifioitiin ISO 9001:2000/ISO14001:1996 -standardien mukaisesti vuonna 2001. Sertifikaatti kattaa yhtiön kaikkien yksiköiden toiminnan.

Incap Electronicsin ja sen Viron tytäryhtiön henkilöstön määrä vuoden 2001 lopussa oli 550 (591).

Incap Furniture

Incap Furnituren liikevaihto oli 39,0 (37,8) milj. euroa eli 3,2 % enemmän kuin vuonna 2000. Liikevaihdon kehitystä haittasivat alkuvuonna joidenkin alihankkijoiden toimitusvaikeudet. Kärsämäen tehtaan tulipalo pysäytti tuotannon ja liikevaihdon kasvun tilapäisesti toukokuussa. Korvaava tuotanto pääosin kotimaisen alihankintaverkoston avulla saatiin järjestetyksi nopeasti ja lähes kaikki avainasiakkaiden toimitukset pystyttiin turvaamaan.

Kärsämäen tehtaan tuotantotilat ja -laitteet sekä toiminnan keskeytys olivat vakuutettuja täydestä arvosta, ja tuloslaskelman 12,2 milj. euron liikevoitto sisältää tuhoutuneiden käyttöomaisuuserien aikaisemmat tasearvot ylittäviä vakuutuskorvaustuottoja yhteensä 10,2 milj. euroa.

Incap Furnituren vertailukelpoinen liikevoitto oli 3,0 (1,3) milj. euroa eli 7,7 % (4 %) liikevaihdosta. Tuloskehitys oli vuoden alkukuukausina positiivinen, ja keskeytysvakuutus varmisti tulipalon jälkeisen kauden suunnitellun tuloksen. Lukuihin sisältyvien ulkomaisten tytäryhtiöiden liiketulos oli yhteensä 0,1 milj. euroa tappiollinen.

Uuden tehtaan rakentaminen Kärsämäellä käynnistettiin kesäkuussa, ja rakennustyöt edistyivät ripeästi. Koneasennuksiin päästiin tammikuussa, ja täysimittainen tuotanto käynnistyy kevään 2002 kuluessa.

Incap Furniture Oy:n henkilöstön määrä vuoden 2001 lopussa oli 237 (236).

Tulevaisuuden näkymät

Incap Electronics

Vaikka kysyntä vuoden 2001 viimeisellä neljänneksellä vilkastuikin jonkin verran edelliseen neljännekseen verrattuna, selkeää käännettä ei ole vielä näköpiirissä. Elektroniikan sopimusvalmistuksen kysynnän odotetaan useiden arvioiden mukaan pysyvän laimeana ainakin vuoden alkupuoliskolla.

Kysynnän vilkastuessa Incap pystyy reagoimaan nopeasti voimakkaaseenkin kasvuun mm. Vuokatin tehdaslaajennuksen ja jo toteutettujen toimintojen tehostamistoimenpiteiden ansiosta. Yhtiön liikevaihdon uskotaan vuonna 2002 kasvavan toimialan keskimääräistä kasvua enemmän. Myös kannattavuuden odotetaan paranevan merkittävästi vuoden 2001 tasosta. Vuonna 2001 käynnistetyt sopeuttamis- ja tehostamistoimet heijastuvat tuloskehitykseen täysipainoisesti vuonna 2002.

Incap keskittyy entistä voimakkaammin tuotteiden lisäarvon kehittämiseen tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Yhtiön rooli ns. elinkaarimalliin perustuvissa projekteissa tulee olemaan entistä merkittävämpi, ja Incap osallistuu perinteisten valmistus-, tuoteintegrointi- ja testauspalveluiden lisäksi aktiivisesti teknologiayhteistyöhön, tuotesuunnitteluun, uusien tuotteiden ja tuotesukupolvien nopeaan tuotannollistamiseen, testaussuunnitteluun ja logistisen ketjun tehostamiseen.

Henkilöstön kehittämiseen panostetaan entistä enemmän ja kattavammin vuoden 2002 aikana.

Kysynnän matala taso, sen voimakkaat vaihtelut ja huono ennustettavuus asettavat erityisvaatimuksia vaihto-omaisuuden hallinnalle, ja tavoitellun vaihto-omaisuuden kiertonopeuden saavuttaminen on haasteellista. Sidottua pääomaa pyritään pienentämään mm. hyödyntämällä jo käyttöönotettua Kanban-järjestelmää, kehittämällä ostotoimintaa ja käyttämällä huolintavarastoja nykyistä enemmän.

Incap Furniture

Yhtiön tilauskanta on korkea ja uusia tuotteita pääasiakkaille on kehitetty runsaasti. Kärsämäen uuden tuotantolaitoksen moderni tekniikka ja pitkälle viety automatiikka parantavat kustannustehokkuutta ja kilpailukykyä entisestään.

Katsauskauden jälkeisiä tapahtumia

Yhtiön strategiana on keskittyä elektroniikkatoimialalle. Voimakasta kasvua haetaan niin orgaanisesti kuin erilaisin yritysjärjestelyin.

Neuvottelut huonekalutoimialan eriyttämisestä konsernista etenivät, ja tammikuun 2002 alussa solmittiin aiesopimus Incap Furniture Oy:n myymisestä yhtiön toimivalle johdolle ja sijoittajaryhmälle, johon kuuluvat Teollisuussijoitus Oy, JMC Finance Oy, Teknoventure Oy ja Jokilaaksojen Rahasto I Ky. Varsinainen sopimus on määrä allekirjoittaa 1.3.2002 mennessä.

Elektroniikkatoimialan vahvistamiseksi solmittiin 4.1.2002 aiesopimus tietoliikenneteollisuuden suurtaajuuskomponentteja valmistavan JMC Tools Oy:n osakekannan hankkimisesta. Toteutuessaan kauppa vahvistaa Incapin asemaa tietoliikennesektorilla ja antaa resursseja myös muiden asiakassektoreiden palvelujen laajentamiseen. Tavoitteena on allekirjoittaa varsinainen yhdistymissopimus helmikuussa ja toteuttaa yhdistyminen huhtikuun loppuun mennessä.

Täydellinen raportti taulukkoineen on ladattavissa alla olevasta linkistä.