INCAP OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ

Incap Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 21.3.2002 Helsingissä. Yhtiökokous hyväksyi mm. hallituksen ehdotuksen yhtiön osakepääoman korottamisesta JMC Tools Oy:n osakkeenomistajille suunnatulla osakeannilla. Päätös merkitsee Incap Oyj:n ja JMC Tools Oy:n 1.3.2002 allekirjoittaman yhdistymissopimuksen toteutumista.

Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Varsinainen yhtiökokous vahvisti konsernin ja emoyhtiön tuloslaskelman ja taseen 31.12.2001 päättyneeltä tilikaudelta sekä myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti maksaa osinkoa 0,03 euroa osaketta kohti. Osingot maksetaan 4.4.2002.

Osakepääoman korottaminen uusmerkinnällä

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti korottaa yhtiön osakepääomaa vähintään 9 710 400 eurolla ja enintään 14 582 400 eurolla (ei tarkka arvo) osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Osakepääoman korotus tapahtuu apporttiehdoin siten, että yhtä JMC Tools Oy:n A-osaketta tai yhtä B-osaketta vastaan on oikeus merkitä 7,856 uutta Incap Oyj:n osaketta. Osakkeiden merkintäaika alkaa 21.3.2002 varsinaisen yhtiökokouksen päätyttyä ja päättyy 19.4.2002. Yhtiökokous valtuutti hallituksen hyväksymään merkinnät suunnatun osakeannin ehtojen mukaisesti.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakepääoman korottamisesta, optio-oikeuksien antamisesta tai vaihtovelkakirjalainojen ottamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä, optio-oikeuksien antamisesta tai vaihtovelkakirjalainojen ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Osakepääomaa voidaan valtuutuksen perusteella korottaa enintään 1 179 360 eurolla. Valtuutus on voimassa vuoden ja sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta. Edellisessä yhtiökokouksessa myönnetty ja 18.4.2002 saakka voimassa oleva valtuutus peruutettiin.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous muutti yhtiöjärjestyksen 2 §:n (toimiala) kuulumaan yhtiön uuden strategian mukaisesti seuraavasti:

“Yhtiön toimialana on elektroniikkateollisuuteen liittyvän tai sen yhteyteen soveltuvan liiketoiminnan harjoittaminen. Yhtiö harjoittaa toimintaansa tehtäväryhmittäin joko välittömästi itse taikka tytäryhtiöidensä tai yhteisyritysten välityksellä. Yhtiö voi emoyhtiönä huolehtia konsernin organisaatiosta, rahoituksesta, ostoista tai muista tämänkaltaisista yhteisistä tehtävistä konsernin lukuun. Toimintaansa varten yhtiö voi omistaa osakkeita sekä omistaa ja vuokrata kiinteistöjä.”

Yhtiön osakepääoman korotukseen liittyen yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 3 §:n (osakepääoma ja osakkeet) kuulumaan seuraavasti:

“Yhtiön vähimmäispääoma on kuusitoistamiljoonaa kahdeksansataatuhatta (16 800 000) euroa ja enimmäispääoma kuusikymmentäseitsemän miljoonaa kaksisataatuhatta (67 200 000) euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta.

Yhtiön osakkeella ei ole nimellisarvoa. Yhtiön osakkeiden vähimmäismäärä on kymmenen miljoonaa (10 000 000) kappaletta ja enimmäismäärä neljäkymmentä miljoonaa (40 000 000) kappaletta, joissa rajoissa osakkeiden lukumäärää voidaan lisätä tai vähentää osakepääomaa tai yhtiöjärjestystä muuttamatta.”

Hallituksen ja tilintarkastajan nimittäminen

Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi liiketoimintajohtaja Seppo Arposen, toimitusjohtaja Kalevi Laurilan, Senior Partner Markku Puskalan, teollisuusneuvos Jorma Terentjeffin ja Juhani Vesterisen.

Yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi Tilintarkastajien Oy Ernst & Youngin, vastuullisena tilintarkastajana KHT Rauno Sipilä.Espoossa, 21. maaliskuuta 2002

INCAP OYJ
HallitusJuhani Vesterinen
hallituksen puheenjohtaja

JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
Lisätietoja:
Juhani Vesterinen, puh. 0500 824 423