INCAP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2002

Konsernin taloudellinen kehitys

Incap-konsernin ensimmäisen neljänneksen liikevaihto, mukaan luettuna Incap Furniture -alakonsernin tammi-helmikuu, oli 23,1 milj. euroa (22,5 milj.euroa tammi-maaliskuussa 2001) ja liiketulos oli 0,9 milj.euroa (0,3 milj.euroa) eli 4 % liikevaihdosta (1 %). Konsernin tulos ennen satunnaisia eriä oli 0,6 milj.euroa (0,2 milj.euroa) ja katsauskauden tappio 5,5 milj.euroa (voitto 0,1 milj.euroa). Incap Furniture -alakonsernin varojen ja velkojen poistuminen konsernista aiheuttaa 6,1 milj. euron tappion konsernin tuloslaskelmaan. Tappiolla ei ole vaikutusta konsernin vapaaseen omaan pääomaan. Incap Furniture Oy:n osakekannan myyminen realisoi 0,7 milj. euron voiton sekä 5,55 milj. euron kassavirran Incap Oyj:lle.

Osakekohtainen tulos oli 0,70 euroa (0,16 euroa) ja osakekohtainen oma pääoma 5,75 euroa (5,59 euroa). Konsernin omavaraisuus oli 49,6 % (42,8 %). Konsernin tase oli 40,8 milj.euroa (vuoden 2001 lopussa 68,9 milj.euroa).

Konsernin liiketoiminta-alueiden kehitys

Incap Oyj:n elektroniikkaliiketoiminnan liikevaihto katsauskaudella oli 15,1 milj. euroa (13,8 milj. euroa) ja liiketulos 0,28 milj. euroa (0,31 milj. euroa). Asiakassektoreiden kysyntä pysyi alkuvuonna alhaisella tasolla aiempien ennusteiden mukaisesti. Viime vuonna käynnistettyjä tuotannon tehostamis- ja sopeuttamistoimia jatkettiin ja niiden vaikutus näkyi kuluneella kaudella. Asiakkaille lisäarvoa tuottavia palveluja, suunnittelua ja tuoteintegrointia, lisättiin.

Incap Furniture Oy:n osakkeet myytiin 1.3.2002. Huonekalujen sopimusvalmistuksen liikevaihto tammi-helmikuulta oli 8,0 milj. euroa ja liiketulos 0,6 milj. euroa.

Investoinnit

Konsernin kokonaisinvestoinnit katsauskaudella olivat 0,2 milj. euroa eli 0,7 % liikevaihdosta.

Rahoitus

Konsernin quick ratio oli 0,8 (1,0) ja current ratio 2,2 (1,6). Nettovelkaantumisaste oli 23,2 % (53,7 %) ja omavaraisuusaste 49,6 % (42,8 %).

Henkilöstö

Katsauskauden lopussa Incap-konsernin palveluksessa oli 519 henkilöä (833 henkilöä). Toimitusjohtaja Kari Saarisen toimisopimus päättyi 21.3.2002, jonka jälkeen vt. toimitusjohtajana toimi Eija Jansson-Tervonen. Uudeksi toimitusjohtajaksi valittiin dipl.insinööri Seppo Ropponen, joka aloitti 2.4.2002.

Osakkeet ja osakeomistus

Katsauskauden päättyessä yhtiöllä oli yhteensä 3.510.110 osaketta. Osakkeen kurssi vaihteli 3,73 ja 5,63 euron välillä. Katsauskauden aikana osakkeista vaihtui 1,8 %. Yhtiön markkina-arvo katsauskauden lopussa oli 14,7 milj. euroa.

21.3.2002 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta, optio-oikeuksien antamisesta ja/tai vaihtovelkakirjalainojen ottamisesta. Osakepääomaa voidaan valtuutuksen perusteella korottaa enintään 1.180.679,24 eurolla.

Varsinainen yhtiökokous laski liikkeelle suunnatun osakeannin JMC Tools Oy:n osakkaille. Osakeannin maksu tapahtui JMC Tools Oy:n osakkeilla siten, että yhdellä JMC Tools Oy:n A- tai B-osakkeella saattoi merkitä 7,856 Incap Oyj:n uutta osaketta. Uusanti merkittiin kaupparekisteriin 24.4.2002. Incap Oyj:n osakepääoma nousi 14.583.188,27 eurolla, ja osakkeiden määrä kasvoi 8.670.770 osakkeella yhteensä 12.180.880 osakkeeseen.

Osakevaihdon jälkeen 19.4.2002 JMC Tools Oy:n osakkaat omistivat 71,2 % Incap Oyj:n osakkeista ja äänistä.

Osakevaihdon jälkeen Incap Oyj:n kymmenen suurinta osakasta ovat JMC Finance Oy (15,5 %), Finnvera Oyj (14,2 %), Jorma Terentjeff (12,0 %), Teknoventure Oy (7,3 %), Conventum Oyj (5,4 %), Jorkale Oy (5,0 %), Eqvitec Teknologiarahasto II Ky (3,4 %) Aura Capital Rahasto V Ky (3,0 %), ABB Eläkesäätiö rs (2,9 %) ja Fortel Invest Oy (2,6 %).

Hallitus

Varsinainen yhtiökokous valitsi 21.3.2002 Incap Oyj:n hallitukseen Seppo Arposen, Kalevi Laurilan, Markku Puskalan, Jorma Terentjeffin ja Juhani Vesterisen. Hallitus valitsi puheenjohtajaksi Jorma Terentjeffin.

Tilintarkastaja

Yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi Tilintarkastajien Oy Ernst & Youngin, vastuullisena tarkastajana on KHT Rauno Sipilä.

Konserni yritysjärjestelyjen jälkeen

Incap on 19.4.2002 jälkeen konserni, jossa emoyhtiönä on Incap Oyj ja tytäryhtiöinä Incap Electronics Estonia Oü sekä JMC Tools Oy ja tämän tytäryhtiö Ultraprint Oy. Emoyhtiön omistus konserniyhtiöissä on 100 %.

JMC Tools Oy:n ylimääräinen yhtiökokous valitsi 3.5.2002 hallituksen jäseniksi Seppo Ropposen, Seppo Airion, Jari Niskasen ja Rauni Nokelan.

Incap Oyj:n tuotantolaitokset sijaitsevat Sotkamossa (elektroniikkaosien ja kokonaisuuksien valmistus), Helsingissä (mekaniikkaosien valmistus ja kokoonpano), Vaasassa (mekaniikkaosien valmistus ja kokoonpano), Viron Kuressaaressa (elektroniikkaosien ja kokonaisuuksien valmistus), Kempeleessä (RF-osien koneistus ja RF-piirilevyjen sekä etsattujen ohutlevyjen valmistus) ja Ruukissa (RF-osien pinnoitus, etsaus ja suurnopeuskoneistus).

Incap Oyj:n konsernitoiminnot siirrettiin 30.4.2002 Espoosta Kempeleeseen osoitteeseen Incap Oyj, Kempeleentie 46, 90440 Kempele. Yhtiön kotipaikka on edelleen Helsinki.

Yhtiön merkittävimmät asiakastoimialat ovat informaatio- ja viestintäteknologia, sähkövoimatekniikka, automaatio- ja prosessiteollisuus, turvallisuuselektroniikka ja terveydenhuollon laitevalmistus.

Incap Oyj:n ja JMC Tools Oy:n sulautumissuunnitelma

Incap Oyj:n ja JMC Tools Oy:n hallitukset hyväksyivät 3.5.2002 sulautumissuunnitelman, jonka mukaan JMC Tools Oy, jonka kaikki osakkeet Incap Oyj omistaa, sulautuu Incap Oyj:öön arviolta 31.12.2002. Sulautumiseen liittyvät asiakirjat ovat nähtävissä yhtiön Kempeleen toimipaikassa, Kempeleentie 46.

Yhdistyneen Incap-JMC:n liiketoiminnan tulos

Yhdistyneiden Incap Oyj:n ja JMC Tools Oy:n pro forma -liikevaihto tammi-maaliskuussa 2002 oli 16,9 milj. euroa ja liiketappio 1,1 milj. euroa. Osakekohtainen pro forma -tappio oli 0,5 euroa ja osakekohtainen oma pääoma 2,00 euroa.

Pro forma -omavaraisuusaste katsauskauden lopussa oli 42,7 %. Tase 31.3.2002 oli 57,1 milj. euroa.

Yhtiöiden yhdistymisestä julkistettiin 1.3.2002 yhtiöesite, joka sisälsi yhdistyneiden yhtiöiden pro forma -tuloslaskelmat ja taseet vuosilta 2000 ja 2001. Katsauskauden 1-3/2002 pro forma -tuloslaskelma ja -tase on laadittu pääosin noudattaen yhtiöesitteen laskentaperiaatteita, jotka ovat keskeisin osin myös tämän tiedotteen taulukko-osan selityksissä. Yhtiöesitettä voi tilata sähköpostitse osoitteesta info@incap.fi tai puhelimitse numerosta 010 612 2002/Hannele Pöllä tai se on noudettavissa osoitteesta Incap Oyj, Kempeleentie 46, 90440 Kempele.

Incap-JMC:n johto ja henkilöstö

Incap Oyj:n toimitusjohtaja Seppo Ropponen valittiin 10.4.2002 myös JMC Tools Oy:n toimitusjohtajaksi Kalevi Laurilan pyydettyä eron tehtävästä. Incap-JMC:n palveluksessa oli katsauskauden päättyessä 670 henkilöä.

Näkymät

Asiakastoimialojen kysynnän kasvuodotukset vuoden lopulle ovat varovaisia. Incap-JMC:n liikevaihdon odotetaan vuonna 2002 olevan vuoden 2001 tasolla. Jo käynnistettyjen toiminnan tehostamistoimenpiteiden ja yhdistymisestä saatavien synergiamahdollisuuksien hyödyntämisen odotetaan parantavan tulosta vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Konserni säilyttää valmiuden nopeaan kapasiteetin nostoon kaikilla asiakassektoreilla. Incap-JMC:n palvelujen laajuus ja asiakaskunnan monialaisuus vahvistavat kilpailukykyä. Yhdistymisen myötä palvelukonsepti laajenee uudelle kasvualueelle, langattoman viestinnän verkkojen suurtaajuusteknologiaa sisältäviin tuote- ja palvelukokonaisuuksiin.

Pro forma -katsauksen laadintaperiaatteet:

Yhdistetyssä pro forma -tuloslaskelmassa on Incapin osalta otettu huomioon Incap Oyj:n tuloslaskelmatiedot 1-3/2002 olettaen, että Incap Furniture Oy:n osakkeiden myynti on tapahtunut pro forma -kauden alussa 1.1.2002. Tämä tuloslaskelma ja JMC Tools -konsernin tuloslaskelma on yhdistelty pro forma -tuloslaskelmaksi.

Konsernitaseen yhdistely on tehty noudattaen Kirjanpitolautakunnan osakevaihdon kirjanpitokäsittelyä koskevaa päätöstä 1591/1999, jolloin osakevaihdossa ei muodostu konserniliikearvoa. IAS:n mukaiset konsolidointiperiaatteet voivat poiketa edellä mainitusta menettelytavasta. Pro forma -tase on laadittu olettaen, että sekä Incap Furniture Oy:n osakkeiden myynti että JMC Tools Oy:n osakkeiden hankinta olisivat tapahtuneet pro forma -kauden lopussa.

Esitetyt tunnusluvut on laskettu pro forma -tuloslaskelman ja -taseen tietojen perusteella.

Osavuosikatsaus 1-6/2002 julkistetaan 13.8.2002.

Kempeleessä, 3. toukokuuta 2002

INCAP OYJ

Hallitus

Seppo Ropponen

Toimitusjohtaja

Täydellinen raportti taulukkoineen on ladattavissa alla olevasta linkistä.