INCAP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2002

 

 
– Incap-konsernin virallinen liikevaihto tammi-syyskuussa oli 52,8 milj. euroa ja liiketappio 3,0 milj. euroa
– Incap-JMC:n pro forma -liikevaihto tammi-syyskuussa oli 47,1 milj. euroa ja liiketappio 5,5 milj. euroa.
– Kolmannen vuosineljänneksen pro forma -liikevaihto oli 13,2 milj. euroa ja liiketappio 3,1 milj. euroa. Tulokseen sisältyy kertaluonteisia kulukirjauksia yhteensä 1,9 milj. euroa
 
Tammi-syyskuun virallinen konserni sisältää 1.3.2002 konsernista irtautuneen Incap Furniture Oy:n tammi-helmikuun tiedot ja huhtikuussa 2002 hankitun JMC Tools Oy:n touko-syyskuun konsernitiedot. Nykyisen liiketoiminnan kehitystä katsauskaudella on kuvattu pro forma -tiedoin. Virallisen ja pro forma -konsernin muodostumista on kuvattu tarkemmin taulukoiden yhteydessä.
 
Konsernin taloudellinen kehitys
 
Incap-konsernin virallinen liikevaihto oli tammi-syyskuussa 52,8 milj. euroa eli 25 % alempi kuin viime vuoden vastaavana aikana (70,2 milj. euroa tammi-syyskuussa 2001). Konsernin liiketappio oli 3,0 milj. euroa (liikevoitto 8,9 milj. euroa), tappio ennen satunnaisia eriä 3,7 milj. euroa (tulos 8,4 milj. euroa voitollinen) ja katsauskauden tappio 9,8 milj. euroa (tulos 6,0 milj. euroa voitollinen). Incap Furniture -alakonsernin varojen ja velkojen poistuminen virallisesta konsernista aiheutti 6,1 milj. euron kirjanpidollisen tappion konsernin tuloslaskelmaan.
 
Virallisen konsernin osakekohtainen tulos oli -0,57 euroa (1,7 euroa) ja osakekohtainen oma pääoma 1,60 euroa (7,15 euroa). Konsernin omavaraisuusaste oli 42,2 % (39,2 %) ja taseen loppusumma 46,2 milj. euroa (64,1 milj. euroa).
 
Incap-JMC:n taloudellinen kehitys pro forma
 
Incap-JMC:n pro forma -liikevaihto tammi-syyskuussa 2002 oli 47,1 milj. euroa ja liiketappio 5,5 milj. euroa. Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto laski edellisestä neljänneksestä 22 % ja oli 13,2 milj. euroa (17,0 milj. euroa). Kolmannen vuosineljänneksen liiketappio oli 3,1 milj. euroa kun se edellisellä neljänneksellä oli 1,2 milj. euroa.
 
Edellistä vuosineljännestä suurempi liiketappio aiheutui kertaluonteisista kulukirjauksista, joita tehtiin kolmannen vuosineljänneksen tulokseen yhteensä 1,9 milj. euroa. Kulukirjauksista 1,0 milj. euroa kohdistui vaihto-omaisuudessa oleviin, tiettyjen tietoliikennesektorin tuotteiden epäkurantteihin materiaaleihin ja komponentteihin. Muut 0,9 milj. euron kirjaukset koskivat henkilöstöjärjestelyjä sekä markkinatilanteen heikentymisestä aiheutuneita toiminnan sopeuttamiskuluja.
 
Elektroniikkaliiketoiminnan vertailukelpoinen liikevaihto (elektroniikan ja mekaniikan valmistuspalvelut ilman suurtaajuuskomponentteja) tammi-syyskuussa oli 43,4 milj. euroa (44,2 milj. euroa tammi-syyskuussa 2001) ja liiketappio 0,7 milj. euroa (liikevoitto 0,5 milj. euroa). Liiketappioon sisältyy heinä-syyskuulle kirjattuja kertaluonteisia kuluja 0,7 milj. euroa.
 
Incap-JMC:n osakekohtainen pro forma tulos tammi-syyskuussa oli -0,96 euroa ja osakekohtainen oma pääoma 1,60 euroa. Taseen loppusumma katsauskauden päättyessä oli 46,2 milj. euroa ja pro forma omavaraisuusaste 42,2 %.
 
Incap-JMC:n liiketoiminnan kehitys
 
Incap-JMC:n liiketoiminta sisältää elektroniikan ja mekaniikan sekä suurtaajuusteknisten komponenttien valmistuspalvelut. Kysyntä automaatio- ja prosessiteollisuuden sekä turvallisuuselektroniikan ja terveydenhuollon laitevalmistuksessa jatkui vakaana. Tietoliikennesektorin vaikea markkinatilanne heijastui yhtiön liiketoimintaan ja heikensi voimakkaasti erityisesti suurtaajuusteknisten tuotteiden valmistuskapasiteetin käyttöastetta.
 
Kannattavuuden kohentamiseen ja kilpailukyvyn turvaamiseen tähtääviä toimenpiteitä tehostettiin ja toiminnan sopeuttamista kysyntää vastaavaksi jatkettiin. Asiakaspalvelun parantamiseksi myyntiin kohdennettiin lisäresursseja.
 
Rahoitus ja investoinnit
 
Konsernin rahoitusasema pysyi vakaana. Konsernin quick ratio oli 0,7 (0,8) ja current ratio 1,9 (1,7). Nettovelkaantumisaste oli 82,7 % ja omavaraisuusaste 42,2 % (39,2 %).
 
Virallisen konsernin kokonaisinvestoinnit tammi-syyskuussa olivat 0,3 milj. euroa (12,9 milj. euroa) eli noin 0,6 % (18 %) liikevaihdosta. Incap-JMC:n investoinnit olivat 0,4 milj. euroa eli 0,8 % pro forma -liikevaihdosta.
 
Henkilöstö ja organisaatio
 
Katsauskauden lopussa Incap-konsernin palveluksessa oli 613 henkilöä (640 henkilöä kesäkuun 2002 lopussa), joista lomautettuna oli 102 henkilöä.
 
Konsernin liiketoiminnat järjestettiin lokakuussa kahteen liiketoimintayksikköön. Elektroniikan ja mekaniikan liiketoiminnat yhdistettiin ja niiden johtajaksi nimitettiin Timo Sonninen, joka vastasi aiemmin elektroniikan liiketoiminnasta. Elektroniikan ja mekaniikan liiketoimintayksikköön kuuluvat tehtaat Helsingissä, Vaasassa, Vuokatissa ja Viron Kuresaaressa sekä Ultraprint Oy:n yksikkö Kempeleessä. Toisen liiketoimintayksikön muodostaa RF-liiketoiminta, jonka johtajaksi nimitettiin Jari Niskanen. RF-liiketoimintayksikkö keskittyy suurtaajuusteknisten tuotteiden valmistukseen ja kehittämiseen, ja siihen kuuluvat JMC Tools Oy:n Kempeleen ja Ruukin tuotantolaitokset.
 
Uusi rakenne vahvistaa tuotekokonaisuuksien tarjontaa ja tukee suurtaajuusteknisen osaamisen syventämistä.
 
JMC Tools Oy:n uusi hallitus
 
JMC Tools Oy:n ylimääräinen, 5.11.2002 pidetty yhtiökokous nimitti yhtiön hallitukseen Kalevi Laurilan, Jorma Terentjeffin ja Juhani Vesterisen. Hallitus nimesi keskuudestaan puheenjohtajaksi Jorma Terentjeffin.
 
Osakkeet ja osakkeenomistajat
 
Incap Oyj:n osakkeen kurssi vaihteli tammi-syyskuussa 5,63 ja 2,01 euron välillä. Yhtiöllä on yhteensä 12 180 880 osaketta, joista on katsauskauden aikana vaihtanut omistajaa 6,7 %. Katsauskauden lopussa yhtiöllä oli 588 osakasta. Yhtiön markkina-arvo 30.9.2002 oli 24,5 miljoonaa euroa.
 
Incap Oyj:n ja JMC Tools Oy:n yhdistymissopimukseen kirjattu, suunnatun osakeannin merkitsijöitä sitova luovutusrajoitus lakkaa tämän osavuosikatsauksen 1-9/2002 julkistamisen yhteydessä. Rajoituksen piiriin kuului 70 % suunnatussa osakeannissa merkityistä 8 670 770 osakkeesta.    
 
Hallituksella on voimassa olevat valtuudet korottaa osakepääomaa enintään 1 180 679,24 eurolla.
 
Tulevaisuuden näkymät
 
Markkinatilanteen odotetaan pysyvän ennallaan vuoden loppukuukausina ja Incap-JMC:n pro forma -liikevaihdon vuonna 2002 arvioidaan jäävän noin 10 % vuoden 2001 tasosta aiemman ennusteen mukaisesti. Loka-joulukuun pro forma -liikevaihdon odotetaan kuitenkin ylittävän heinä-syyskuun vastaavan liikevaihdon. Viimeisen vuosineljänneksen pro forma -liiketappion odotetaan olevan pienempi kuin vuoden aiemmilla neljänneksillä kustannusten sopeuttamisen ja toiminnan tehostamisen seurauksena.
 
Yhtiön tämänhetkisen arvion mukaan kysyntä automaatio- ja prosessiteollisuuden sekä turvallisuuselektroniikan ja terveydenhuollon laitevalmistuksessa jatkuu edelleen vakaana. Sen sijaan tietoliikennesektorin markkinatilanne pysynee vaikeana vielä vuoden 2003 alkupuoliskolla.
 
Incap-konsernin tilinpäätös vuodelta 2002 julkaistaan 18.2.2003 klo 13.
 
INCAP OYJ
Hallitus
 
 
Seppo Ropponen
toimitusjohtaja
 
Täydellinen raportti taulukoineen on ladattavissa alla olevasta linkistä.Lisätietoja:
toimitusjohtaja Seppo Ropponen, puh. 044 270 3021
talousjohtaja Rauni Nokela, puh. 0400 383 409