INCAP-KONSERNIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2002

Konsernin virallinen tuloslaskelma vuodelta 2002 sisältää elektroniikkaliiketoiminnan lisäksi huonekalutoimialan tulosluvut tammi-helmikuulta sekä JMC Tools Oy:n tulosluvut touko-joulukuulta 2002. Huonekalutoimiala sisältyy vuoden 2001 vertailulukuihin koko vuodelta. Vuoden 2001 tulos sisälsi vakuutuskorvaustuottoja 10,2 milj. euroa, mikä vaikuttaa vertailukelpoisuuteen.

 
Konsernin pro forma -lukujen laadintaperiaatteet on kuvattu liitteessä 7.
 
 
Liikevaihto ja tulos vuoden 2002 viimeisellä neljänneksellä
 
Incap-konsernin viimeisen neljänneksen pro forma -liikevaihto kasvoi edellisestä vuosineljänneksestä 20 % ja oli 16,1 milj. euroa. Pro forma -liiketappio oli -0,7 milj. euroa, josta 0,3 milj. euroa oli kertaluontoista vaihto-omaisuuden kulukirjausta. Edellisen vuosineljänneksen liiketappio oli -3,1 milj. euroa. Loppuvuoden tulosta paransivat tiettyjen tietoliikennesektorin tuotteiden kysynnän lisääntyminen, suurtaajuustekniikan tuotteiden tuotantovolyymien kasvu sekä toiminnan tehostamisesta syntyneet kustannussäästöt.
 
 
Liikevaihto ja tulos vuonna 2002
 
Incap-konsernin virallinen liikevaihto vuonna 2002 oli 69,0 milj. euroa eli 30 % alempi kuin vuonna 2001 (99,7 milj. euroa). Konsernin liiketappio oli -3,8 milj. euroa (virallinen liikevoitto 12,2 milj. euroa). Konsernin tilikauden tappio ennen satunnaisia eriä oli -4,7 milj. euroa (11,4 milj. euroa voitollinen).
 
Incap-JMC:n pro forma -liikevaihto vuonna 2002 oli 63,2 milj. euroa (71,6 milj. euroa vuonna 2001). Pro forma -liiketappio oli -6,3 milj. euroa (-5,2 milj. euroa) ja tilikauden tappio ennen satunnaisia eriä -7,3 milj. euroa (-6,4 milj. euroa).
 
Tilikauden aikana tulokseen tehtiin kertaluonteisia kulukirjauksia yhteensä 2,2 milj. euroa. Näistä 1,3 milj. euroa oli vaihto-omaisuuden alaskirjauksia ja muut kirjaukset koskivat henkilöjärjestelyjä ja toiminnan sopeuttamiskuluja.
 
Konsernin virallinen osakekohtainen tulos oli -0,49 euroa (2,24 euroa) ja Incap-JMC:n pro forma osakekohtainen tulos -0,76 euroa (-0,59 euroa).
 
Konsernin omavaraisuusaste oli 40,8 % (39,2 %) ja taseen loppusumma 45,6 milj. euroa (68,9 milj. euroa).
 
 
Liiketoimintaympäristön kehitys
 
Valmistuspalveluiden tarjonnan ylikapasiteetti jatkui ja hintakilpailu kiristyi entisestään. Asiakkaat karsivat toimittajien määrää ja ulkoistivat myös lisäarvopalveluja, esimerkiksi suunnittelua. Valmistuspalveluiden toimittajat pyrkivät asemoitumaan arvoketjussa paremmin tekemällä yritysostoja, yhdistymällä tai verkostoitumalla yhteistyökumppanien kanssa.
 
Hintakilpailun kiristyminen voimisti etenkin volyymivaltaisen valmistuksen siirtymistä alhaisten työvoimakustannusten maihin Baltiaan ja Itä-Eurooppaan sekä lähelle laajoja markkinoita Kaukoitään.
 
 
Incapin ja JMC Tools Oy:n liiketoimintojen yhdistäminen
 
Elektroniikkaliiketoimintansa vahvistamiseksi Incap hankki osakevaihdolla tietoliikenteen tukiasemakomponentteja valmistavan JMC Tools Oy:n koko osakekannan. Yhdistymisen tavoitteena oli muodostaa vahva teknologiayhtiö, joka kehittää, valmistaa ja toimittaa koneistettuja ja erikoispinnoitettuja suurtaajuusteknisiä komponentteja sekä elektroniikkaa ja ohutlevymekaniikkaa sisältäviä ratkaisuja strategisille asiakastoimialoille Euroopassa. Incapin ja JMC Toolsin liiketoimintojen yhdistäminen eteni pääosin odotetusti. Tietoliikennesektorin pitkittyneen taantuman vuoksi synergiaetuja ei kuitenkaan pystytty hyödyntämään siten kuin vuonna 2002 oli suunniteltu.
 
Yhtiön strategia päivitettiin uuden liiketoimintakonseptin mukaiseksi kesän ja alkusyksyn aikana. Strategiassa korostetaan asiakaskunnan monialaisuutta, yhtiön palvelutarjonnan kattavuutta, langattoman viestinnän mahdollisuuksien hyödyntämistä sekä kaikissa suhdanteissa kannattavaa toimintaa.
 
 
Incapin liiketoiminnan kehitys
 
Tietoliikenteen verkkoliiketoiminnan kysynnän voimakas heikentyminen heijastui varsinkin tukiasemakomponentteja valmistavan JMC Tools Oy:n  toimintaan ja merkitsi kapasiteetin käyttöasteen merkittävää alenemista. Tietoliikenteen osuus Incapin koko liikevaihdosta vuonna 2002 oli noin 40 %. Myös sähkövoimateollisuuden kysyntä laski selvästi investointien vähenemisen myötä. Kysyntä muilla asiakastoimialoilla prosessi- ja automaatioteollisuudessa sekä terveydenhuollon ja turvallisuustekniikan laitevalmistuksessa oli vakaata.
 
Incap sopeutti toimintaansa kysynnän alenemiseen karsimalla kiinteitä kustannuksia sekä supistamalla henkilöstön määrää lomautuksin ja irtisanomisin. Toiminnan tehostamista jatkettiin tavoitteena kannattavuuden parantaminen ja kilpailukyvyn turvaaminen.
 
Tuotekokonaisuuksien tarjonnan vahvistamiseksi ja suurtaajuusteknisen osaamisen tukemiseksi konsernin liiketoiminnat järjestettiin lokakuussa kahteen liiketoimintayksikköön. Elektroniikan ja mekaniikan liiketoiminnat yhdistettiin ja siihen kuuluvat tehtaat Helsingissä, Vaasassa, Vuokatissa ja Viron Kuresaaressa sekä Ultraprint Oy:n yksikkö Kempeleessä. Toisen liiketoimintayksikön muodostaa RF-liiketoiminta, joka keskittyy suurtaajuusteknisten tuotteiden valmistukseen ja kehittämiseen Kempeleen ja Ruukin tuotantolaitoksissa.
 
Myynnin painopistealueeksi määriteltiin nykyisen asiakaskunnan entistä parempi palvelu, ja uutta, laajaa palvelukokonaisuutta markkinoitiin aktiivisesti. Asiakaspalvelun parantamiseksi ja uusasiakashankinnan tehostamiseksi myyntiin kohdennettiin lisäresursseja. Vuoden loppupuolella solmittiin useita uusia asiakassuhteita, ja näiden vaikutus liikevaihtoon ja kannattavuuteen näkyy vuoden 2003 puolella.
 
 
Rahoitus
 
Konsernin maksuvalmius säilyi tyydyttävänä: quick ratio oli 0,6 (0,7) ja current ratio 1,6 (1,5). Liiketoiminnan rahavirta oli -1,9 milj. euroa (-6,6 milj. euroa), investointien rahavirta -3,9 milj. euroa (-2,3 milj. euroa), rahoituksen rahavirta 5,2 milj. euroa (6,7 milj. euroa) ja rahavirtojen muutos 0,6 milj. euroa vähennystä (vähennystä 2,2 milj. euroa). Nettorahoituskulut olivat 1,0 milj. euroa (0,8 milj. euroa). Nettovelat olivat 16,3 milj. euroa (16,7 milj. euroa) ja gearing 88,1 % (61,4 %). Omavaraisuusaste oli 40,8 % (39,2 %).
 
 
Investoinnit
 
Konsernin kokonaisinvestoinnit vuonna 2002 olivat 1,1 milj. euroa (virallisen konsernin investoinnit vuonna 2001: 21,3 milj. euroa) eli noin 1,6 % (21 %) liikevaihdosta. Merkittäviä investointeja ei tehty, koska valmistuskapasiteetti oli vajaakäytössä ja laitekantaa oli uudistettu edellisenä vuonna. Vertailuvuoden investoinneista pääosa kohdistui huonekalutoimialan tulipalossa tuhoutuneen tehtaan rakentamiseen.
 
 
Tutkimus- ja kehitystoiminta
 
Tutkimus- ja kehitystoimintaan käytettiin 2,1 milj. euroa (3,0 milj. euroa) eli 3 % (3 %) liikevaihdosta. Tutkimus- ja kehitysmenot on kirjattu tilikauden kuluihin.
 
 
Henkilöstö ja johto
 
Vuoden alussa Incap-konsernin palveluksessa oli 794 ja lopussa 589 henkilöä. Huonekalutoimialan myymisen yhteydessä henkilöstön määrä väheni 237 hengellä, ja yhdistyminen JMC Tools Oy:n kanssa puolestaan lisäsi henkilöstön määrää 151:lla. Vuoden lopussa lomautettuina oli 84 henkilöä.
 
Incap Oyj:n toimitusjohtajana toimi Kari Saarinen 21.3.2002 saakka ja vt. toimitusjohtajana Eija Jansson-Tervonen 22.3. – 1.4.2002. Yhtiön toimitusjohtajana 2.4.2002 lähtien on toiminut Seppo Ropponen.
 
Yhtiön johtoryhmään ovat kuuluneet Seppo Ropponen puheenjohtajana ja Sakari Heikkinen, Eija Jansson-Tervonen, Jyrki Luojumäki, Jari Niskanen, Rauni Nokela, Hannele Pöllä, Petri Saari, Timo Sonninen ja Martti Vaurio jäseninä.  
 
 
Konsernirakenne
 
Incap Furniture Oy:n osakkeiden myynnissä 1.3.2002 purkautui Incap Oyj:n ja Incap Furniture -alakonsernin konsernisuhde. Konsernisuhteen päättyessä 28.2.2002 konsernirakenteen muutoksesta aiheutui 6,1 milj. euron kirjanpidollinen tappio konsernituloslaskelman satunnaisten kulujen erään.
 
Tehtyjen yritysjärjestelyjen seurauksena konserniin kuuluu emoyhtiö Incap Oyj, jolla on kaksi tytäryhtiötä Incap Electronics Estonia Oü ja JMC Tools Oy. JMC Tools Oy:llä on tytäryhtiö Ultraprint Oy.
 
Incap Oyj:n ja JMC Tools Oy:n hallitukset allekirjoittivat 3.5.2002 sulautumissuunnitelman tytäryhtiön sulauttamiseksi emoyhtiöön arviolta 31.12.2002. Tytäryhtiön yhdistäminen siirrettiin vuoteen 2003, koska yhtiö halusi selvittää konsernirakenteen muutoksien verovaikutukset. 
 
 
Konserniyhtiöiden hallinto
 
Varsinainen yhtiökokous valitsi 21.3.2002 Incap Oyj:n hallitukseen Seppo Arposen, Kalevi Laurilan, Markku Puskalan, Jorma Terentjeffin ja Juhani Vesterisen. Hallitus valitsi puheenjohtajaksi Jorma Terentjeffin.
 
JMC Tools Oy:n ylimääräinen yhtiökokous valitsi 3.5.2002 JMC Tools Oy:n hallitukseen Seppo Ropposen, Seppo Airion, Jari Niskasen ja Rauni Nokelan. Ylimääräinen, 5.11.2002 pidetty yhtiökokous valitsi JMC Tools Oy:lle uuden  hallituksen, johon nimitettiin  Jorma Terentjeff, Kalevi Laurila ja Juhani Vesterinen.
 
 
Tilintarkastajat
 
Varsinainen yhtiökokous valitsi 21.3.2002 yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n, jonka edustaja Rauno Sipilä, KHT, on toiminut vastuullisena tarkastajana.
 
 
Osake ja kurssikehitys
 
Osakkeiden lukumäärä vuoden alussa oli 3 510 110. Varsinainen, 21.3. pidetty yhtiökokous suuntasi JMC Tools Oy:n osakkaille 8 670 770 osakkeen uusannin, joka merkittiin kokonaan. Tämän jälkeen osakkeita oli yhteensä 12 180 880.
 
Incap Oyj:n osakkeen kurssi vaihteli tilikaudella 5,63 ja 1,63 euron välillä, ja vuoden viimeinen kaupantekokurssi oli 1,63 euroa. Yhtiöllä on yhteensä 12 180 880 osaketta, joista on katsauskauden aikana vaihtanut omistajaa 9 %. Katsauskauden lopussa yhtiöllä oli 551 osakasta. Yhtiön markkina-arvo 30.12.2002 oli 19,9 miljoonaa euroa.
 
 
Osakkeisiin ja omistukseen liittyvät tapahtumat
 
Incap Oyj:n ja JMC Tools Oy:n yhdistyminen tapahtui osakevaihtona. JMC Tools Oy:n osakkaille suunnattiin osakeanti, jossa yhdellä JMC Tools Oy:n A- tai B-osakkeella saattoi merkitä 7,856 Incap Oyj:n uutta osaketta. Uusanti merkittiin kaupparekisteriin 24.2.2002, jolloin Incap Oyj:n osakepääoma nousi 14 583 188,27 eurolla ja osakkeiden määrä kasvoi 8 670 770 osakkeella yhteensä 12 180 880 osakkeeseen.
 
Incap Oyj:n ja JMC Tools Oy:n yhdistymissopimukseen kirjattu, suunnatun osakeannin merkitsijöitä sitova luovutusrajoitus lakkasi osavuosikatsauksen 1-9/2003 julkistamisen yhteydessä. Rajoituksen piiriin kuului 70 % suunnatussa osakeannissa merkityistä osakkeista.    
 
Hallitukselle myönnettiin varsinaisessa yhtiökokouksessa 21.3.2002 valtuutus korottaa osakepääomaa enintään 1 180 679,24 eurolla. Valtuutus käytettiin katsauskauden jälkeen 21.1.2003, jolloin Keskinäiselle eläkevakuutusyhtiölle Varma-Sammolle suunnattiin yhteensä 702 000 optiota, jotka oikeuttavat yhtä monen osakkeen merkitsemiseen. Osakkeiden merkintähinta määräytyy yhtiön osakkeen päätöskurssien matemaattisen keskiarvon mukaan ajalla 3.2. – 30.5.2003. Merkintähinta on kuitenkin vähintään 2,50 euroa osakkeelta. Osakkeiden merkintäaika alkaa 1.6.2003 ja päättyy 31.12.2005.
 
 
Varsinainen yhtiökokous 2003
 
Incap Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään perjantaina 25.4.2003 klo 15 World Trade Center Helsingin 3. kerroksen kabinetissa 7 & 8 osoitteessa Aleksanterinkatu 17, 00100 Helsinki.
 
 
Hallituksen esitykset yhtiökokoukselle
 
Hallitus ehdottaa 25.4.2003 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että tilikauden tappio 1 145 292,79 euroa lisätään edellisten tilikausien tulokseen ja että osinkoa ei jaeta. Hallitus ehdottaa, että tappio katetaan edellisten tilikausien kertyneistä voittovaroista.
 
 
Katsauskauden jälkeisiä tapahtumia
 
Yhtiökokouksen myöntämän valtuutuksen nojalla hallitus suuntasi 21.1.2003 Keskinäiselle eläkevakuutusyhtiölle Varma-Sammolle 702 000 optiota. Optio-oikeuksien myöntäminen liittyi kahden miljoonan euron rahoitusjärjestelyyn konsernin rahoitusrakenteen vahvistamiseksi.
 
Incapin ja JMC Toolsin yhdistyessä syntyneen uuden liiketoimintakonseptin mukaisesti Incap tarjoaa asiakkailleen yhtiön kaikkia osaamisalueita hyödyntäviä toimituskokonaisuuksia. Vuonna 2002 käynnistetyt neuvottelut toimitusten laajentamisesta osakomponenteista kokonaisuuksiin, kokoonpanoon, viritykseen ja testaukseen johtivat ensimmäisiin tilauksiin vuoden 2003 alussa.
 
 
Näkymät vuodelle 2003
 
Useimmilla Incapin asiakastoimialoilla kysynnän arvioidaan jatkuvan vakaana tai kasvavan viime vuodesta, ja nämä toimialat edustavat yli puolta Incapin liikevaihdosta. Yhtiön asema tietoliikennesektorin toimittajana vahvistuu kokonaistoimituskyvyn ja suurtaajuustekniikan erikoisosaamisen ansiosta.
 
Kattavan palveluvalikoiman tarjoamien mahdollisuuksien ja loppuvuonna 2002 solmittujen uusien toimitussopimusten perusteella Incap uskoo liikevaihtonsa vuonna 2003 kasvavan edellisvuoden tasosta. Yhtiön toimintaa on tehostettu merkittävästi ja kannattavuuden odotetaan vuonna 2003 olevan olennaisesti vuoden 2002 pro forma -tasoa paremman. 
 
Incap-konsernin vuosikertomus ilmestyy viikolla 12. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2003 julkaistaan 14.5.2003 klo 9.
 
INCAP OYJ
Hallitus
 
 
Seppo Ropponen
toimitusjohtaja
 
 
Täydellinen raportti taulukoineen on ladattavissa alla olevasta linkistä.