INCAP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUULTA 2003

– liikevaihto oli 15,3 milj. euroa
– liiketulos, -0,7 milj. euroa, parani sekä edellisestä neljänneksestä että erityisesti viime vuoden vastaavasta pro forma -jaksosta
– Incapin ja JMC Toolsin yhdistymisessä tavoitellut synergiaedut toteutuivat ensimmäisissä suurtaajuusteknisten tuotteiden kokonaistoimituksissa 
 
Katsauksessa käytetyt vertailuluvut
 
Katsauksen tekstiosassa on vuoden 2002 vertailulukuina käytetty tammi-maaliskuun pro forma -lukuja, jotka sisältävät konsernin nykyrakenteen mukaiset liiketoiminnat: Incap Oyj:n elektroniikkatoimialan sekä konserniin liitetyn JMC Tools -konsernin. Pro forma -lukujen laadintaperiaatteet on kuvattu liitteessä 9.
 
Vertailu tammi-maaliskuun 2002 virallisiin lukuihin on tehty liitteissä 1, 2, 3 ja 7. Viralliset vertailuluvut sisältävät Incap-konsernin elektroniikkatoimialan tammi-maaliskuulta 2002 sekä huonekalutoimialan tammi-helmikuulta 2002.
 
Liikevaihto ja tulos
 
Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto oli 15,3 milj. euroa eli noin 10 % alempi kuin vuoden 2002 vastaavan ajankohdan pro forma -liikevaihto (16,9 milj. euroa). Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna liikevaihto laski noin 6 %.
 
Liiketulos oli -0,7 milj. euroa eli noin 43 % parempi kuin vuoden 2002 vastaavana ajankohtana (-1,1 milj. euroa). Edelliseen neljännekseen verrattuna liiketulos koheni 15 %. Tuloksessa alkoivat näkyä vuoden 2002 aikana käynnistetyt säästötoimet ja toiminnan tehostamisesta aiheutunut tuottavuuden paraneminen.
 
Osakekohtainen tulos oli -0,28 euroa (-0,48 euroa) ja osakekohtainen oma pääoma 1,45 euroa (2,00 euroa). Konsernin omavaraisuusaste oli 40,7 % (42,7 %) ja taseen loppusumma 43,5 milj. euroa (57,1 milj. euroa).
 
Liiketoiminnan kehitys
 
Asiakkaat olivat edelleen varovaisia tilauksissaan ja ennusteissaan. Tietoliikenteen komponenttien kysyntä pysyi edellisen neljänneksen tasolla. Turvallisuussektorin tuotteiden menekki oli odotettua parempi. Toisaalta sähkövoimateollisuuden kysyntä supistui.
 
Uusia tuotteita saatiin valmistukseen mm. Instrumentarium Imaging Oy:ltä ja Metorex Security Products Oy:ltä. Koko palvelutarjontaa hyödyntävien kokonaisuuksien osuus toimituksista kasvoi ja toimituslaajuutta kasvatettiin useille asiakkaille. Franke Finland Oy:n kanssa allekirjoitettiin yhteistyösopimus sairaaloissa ja laboratorioissa käytettävien pesu- ja desinfiointikoneiden elektroniikkavalmistuksesta. Solotop Oy:n vaakatuotannon siirto Incapille tapahtui suunnitellussa aikataulussa ja tuotteiden tilauskanta on hyvä.
 
Incapin tavoitteena on tarjota yhtiön kaikkia osaamisalueita hyödyntäviä toimituskokonaisuuksia. Ensimmäiset tilaukset suurtaajuusteknisten tuotteiden kokonaistoimituksista saatiin vuoden alussa ja ensimmäiset tuotteet valmistettiin kauden aikana. Erityisesti suurtaajuusteknisissä tuotteissa tarvittavaa testaus- ja viritysosaamista kartutettiin sekä rekrytoinnein että laitehankinnoin. Myös tuotteiden valmistusmenetelmiä kehitettiin.
 
Rahoitus
 
Konsernin maksuvalmius oli tyydyttävä: quick ratio oli 0,8 (pro forma 1-3/2002: 0,7) ja current ratio 1,7 (1,9). Liiketoiminnan rahavirta oli 3,0 milj. euroa (-2,2 milj. euroa), investointien rahavirta -0,1 milj. euroa (1,9 milj. euroa), rahoituksen rahavirta -1,3 milj. euroa (2,1 milj. euroa) ja rahavirtojen muutos 1,5 milj. euroa lisäystä (lisäystä 1,8 milj. euroa). Nettorahoituskulut olivat 0,2 milj. euroa (0,3 milj. euroa). Nettovelat olivat 14,7 milj. euroa (18,9 milj. euroa) ja gearing 75,2 % (57,7 %). Omavaraisuusaste oli 40,7 % (42,7 %).
 
Liiketoiminnan kassavirta oli positiivinen. Konsernin
likvidit varat 13.5.2003 olivat 6,1 milj. euroa ja käyttämätöntä luottolimiittiä oli 1,9 milj. euroa. Yhtiö arvioi käytettävissä olevien varojen riittävän vähintään seuraavan 12 kk:n ajan laaditun maksuvalmiussuunnitelman mukaisesti.
 
Investoinnit
 
Konsernin kokonaisinvestoinnit katsauskaudella olivat 0,2 milj. euroa (pro forma 1-3/2002: 0,2 milj. euroa) eli noin 1,1 % (1,5 %) liikevaihdosta.
 
Tutkimus- ja kehitystoiminta
 
Tutkimus- ja kehitystoimintaan käytettiin 0,5 milj. euroa (pro forma 1-3/ 2002: 0,5 milj. euroa) eli 3 % (3 %) liikevaihdosta. Tutkimus- ja kehitysmenot on kirjattu tilikauden kuluihin.
 
Henkilöstö
 
Katsauskauden alussa Incap-konsernin palveluksessa oli 589 ja kauden lopussa 568 henkilöä. Maaliskuun lopussa lomautettuina oli 73 henkilöä (vuoden alussa 84 henkilöä).
  
Osake ja kurssikehitys
 
Osakkeiden lukumäärä vuoden alussa oli 12 180 880. Incap Oyj:n osakkeen kurssi vaihteli katsauskaudella 0,89 ja 1,66 euron välillä, ja kauden päätöskurssi oli 0,90 euroa. Osakkeen vaihto katsauskaudella oli noin 1 %. Katsauskauden lopussa yhtiöllä oli 588 osakasta. Yhtiön markkina-arvo 31.3.2003 oli 11,0 miljoonaa euroa.
  
Osakkeisiin ja omistukseen liittyvät tapahtumat
 
Hallitus käytti vuoden 2002 yhtiökokoukselta saamansa valtuutuksen  21.1.2003 suuntaamalla Keskinäiselle eläkevakuutusyhtiölle Varma-Sammolle yhteensä 702 000 optiota, jotka oikeuttavat yhtä monen osakkeen merkitsemiseen. Osakkeiden merkintähinta määräytyy yhtiön osakkeen päätöskurssien matemaattisen keskiarvon mukaan ajalla 3.2. – 30.5.2003. Merkintähinta on kuitenkin vähintään 2,50 euroa osakkeelta. Osakkeiden merkintäaika alkaa 1.6.2003 ja päättyy 31.12.2005. Mikäli Varma-Sampo käyttää optio-oikeutensa kokonaisuudessaan, Incap Oyj:n osakkeiden lukumäärä nousee 12 882 880 osakkeeseen ja Varma-Sammon omistus Incap Oyj:n koko osakepääomasta tulee olemaan 5,4 %.
 
Varsinainen yhtiökokous 2003
 
Incap Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin perjantaina 25.4.2003  Helsingissä. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta, optio-oikeuksien antamisesta ja/tai vaihtovelkakirjalainojen ottamisesta. Osakepääomaa voidaan valtuutuksen perusteella korottaa enintään 4 092 775,68 eurolla (ei tarkka).
 
Yhtiöjärjestystä muutettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti siten, että yhtiön kotipaikka vaihtuu Helsingistä Ouluun.
 
Yhtiökokous valitsi Incap Oyj:n hallitukseen edelleen Seppo Arposen, Kalevi Laurilan, Markku Puskalan, Jorma Terentjeffin ja Juhani Vesterisen. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Jorma Terentjeff.
 
Tilintarkastajaksi valittiin edelleen Ernst & Young Oy, vastuullisena tarkastajana KHT Rauno Sipilä.
 
Katsauskauden jälkeisiä tapahtumia
 
Incap ja Finn-Power solmivat 7.4.2003 esisopimuksen Finn-Power Oy:n ohutlevyvalmistuksen ja sähkökokoonpanon liiketoimintojen siirtymisestä Incapille. Koska yhtiöt eivät määräaikaan mennessä päässeet varsinaiseen sopimukseen, esisopimus raukesi huhtikuun lopussa.
 
JMC Tools Oy:n yhdistäminen emoyhtiöön, Incap Oyj:öön, siirrettiin alkuperäisestä sulautumissuunnitelmasta poiketen vuoteen 2003, koska yhtiö halusi selvittää konsernirakenteen muutoksien verovaikutukset. Saatuaan tarvittavat selvitykset yhtiön hallitus päätti 13.5.2003, että konsernirakenteen yksinkertaistaminen toteutetaan verotehokkaimmin vapaaehtoisella purkumenettelyllä. Tällöin JMC Tools Oy asetetaan vapaaehtoiseen selvitystilaan 31.5.2003 alkaen ja yhtiön liiketoiminta siirtyy jako-osan ennakkona emoyhtiölle. Järjestely toteutetaan 31.12.2003 mennessä.
 
Maalaamotoiminta ulkoistetaan Vaasan yksiköstä aiemman päätöksen mukaisesti kesäkuun 2003 aikana. Tätä koskevien yhteistoimintaneuvottelujen seurauksena 8 henkilöä on irtisanottu. Pääosa heistä sijoittuu paikallisen yhteistyökumppanin palvelukseen.
 
Tulevaisuuden näkymät
 
Tulevan kehityksen arvioiminen on markkinoilla vallitsevan epävarmuuden vuoksi edelleen vaikeaa. Koska kiinnostus ulkoistuspalveluja kohtaan on voimakasta ja laitevalmistajat suosivat laajoihin toimituskokonaisuuksiin pystyviä toimittajia, Incap uskoo edelleen liikevaihtonsa vuonna 2003 kasvavan viime vuoden tasosta. Myös kannattavuuden arvioidaan kehittyvän olennaisesti vuoden 2002 pro forma -tasoa paremmaksi.
 
 
Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2003 julkaistaan 20.8.2003.
 
 
INCAP OYJ
Hallitus
 
Seppo Ropponen
toimitusjohtaja
 
 
Täydellinen raportti taulukoineen on ladattavissa alla olevasta linkistä.