INCAP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2003

Pörssitiedote 20.8.2003 klo 9

 
 • tammi-kesäkuun liikevaihto oli 30 milj. euroa
 • tammi-kesäkuun liiketappio puolittui viime vuoden vastaavasta kaudesta ja oli 1,2 milj. euroa
 • toisen vuosineljänneksen liiketulos oli parempi kuin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä mutta jäi edelleen tappiolliseksi
 • toimitusmäärät yhtiön kaikkia osaamisalueita hyödyntävissä tukiasematuotteissa kasvoivat 
 •  
   
  Katsauksessa käytetyt vertailuluvut
   
  Katsauksen tekstiosassa on vuoden 2002 vertailulukuina käytetty pro forma -lukuja, jotka sisältävät konsernin nykyrakenteen mukaiset liiketoiminnat. Pro forma -lukujen laadintaperiaatteet on kuvattu liitteessä 9. Vertailu tammi-kesäkuun 2002 virallisiin lukuihin on tehty liitteissä 1, 2, 3 ja 7. Viralliset vertailuluvut sisältävät Incap-konsernin elektroniikkatoimialan tammi-kesäkuulta, huonekalutoimialan tammi-helmikuulta sekä JMC Tools -konsernin touko-kesäkuulta 2002.
   
  Osakekohtainen tulos vertailulukuineen on laskettu aiemmasta vuositason laskennasta poiketen katsauskausittain.
   
   
  Huhti-kesäkuun liikevaihto ja tulos
   
  Liikevaihtoa kertyi huhti-kesäkuussa 14,6 milj. euroa eli noin 4 % vähemmän kuin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä (15,3 milj. euroa). Edellisen vuoden vastaavan jakson liikevaihto oli 17,0 milj. euroa.
   
  Liiketulos parani edellisestä neljänneksestä 10 % mutta jäi tappiolliseksi -0,6 milj. euroon. Liiketulos sisältää henkilöjärjestelyihin liittyviä kertaluonteisia kustannuksia yhteensä 0,3 milj. euroa.
   
  Vuoden 2002 vastaavaan jaksoon verrattuna liiketulos koheni 53 %. Osakekohtainen tulos oli -0,07 euroa (-0,14 euroa).
   
   
   

   
  Tammi-kesäkuun liikevaihto ja tulos  
   
  Konsernin tammi-kesäkuun liikevaihto oli 29,9 milj. euroa eli 12 % alempi kuin vuoden 2002 vastaavan ajankohdan liikevaihto (33,8 milj. euroa). 
   
  Liiketulos oli -1,2 milj. euroa eli 48 % parempi kuin vuoden 2002 vastaavana ajankohtana (-2,4 milj. euroa). Vaikka liikevaihto jäi vertailukaudesta, kannattavuus parani edelleen kulujen karsimisen ja toiminnan tehostamisen ansiosta.
   
  Katsauskauden osakekohtainen tulos oli -0,13 euroa (-0,26 euroa) ja osakekohtainen oma pääoma 1,39 euroa (1,86 euroa). Konsernin omavaraisuusaste oli 40,9 % (42,9 %) ja taseen loppusumma 41,4 milj. euroa (52,9 milj. euroa).
   
   
   

   
   
   
  Liiketoiminnan kehitys
   
  Kysyntä vaihteli asiakastoimialoittain. Vaikka tietoliikennesektorin kysyntä oli verkkoinvestointien vähäisyyden vuoksi edelleen matalalla tasolla, liikevaihtoa kertyi koko alkuvuoden tasaisesti ilman suuria kuukausivaihteluja. Yhtiön kaikkia osaamisalueita hyödyntävissä tukiasematuotteissa päästiin pienerien jälkeen aloittamaan varsinaiset toimitukset. Sähkövoimatekniikan tuotteiden kysyntä jatkui laimeana. Terveydenhuollon laitteiden ja turvallisuuselektroniikan menekki säilyi edellisvuoden tasolla.
   
  Nykyasiakkailta saatiin valmistukseen uusia tuotteita ja tuoteperheitä, ja toimituslaajuutta kasvatettiin komponenttien valmistamisesta suunnitteluun ja kokoonpanoon. Uusia asiakassuhteita käynnistettiin ja myyntiin tehdyt panostukset näkyivät myös tarjoustoiminnan vilkastumisena.
   
  Kilpailukykyä parannettiin kasvattamalla toiminnan tehokkuutta ja karsimalla kustannuksia. Kaikkia yksiköitä ja toimintoja tarkasteltiin kriittisesti kannattavuuden parantamiseksi, ja tähän tähtääviä kehitystoimenpiteitä toteutettiin pitkin kautta. Vaasan tehtaan maalaamotoiminta ulkoistettiin kesäkuussa, jolloin suurin osa maalaamon henkilökunnasta siirtyi uuden yhteistyökumppanin palvelukseen.
   
  Incap ja Finn-Power solmivat 7.4.2003 esisopimuksen Finn-Power Oy:n ohutlevyvalmistuksen ja sähkökokoonpanon liiketoimintojen siirtymisestä Incapille. Koska neuvotteluissa ei päästy varsinaiseen sopimukseen määräaikaan mennessä, esisopimus raukesi huhtikuun lopussa.
   
   
  Rahoitus
   
  Konsernin maksuvalmius oli tyydyttävä: quick ratio oli 0,7 (0,8) ja current ratio 1,7 (1,9). Liiketoiminnan rahavirta oli 3,9 milj. euroa (-4,0 milj. euroa), investointien rahavirta -0,3 milj. euroa (1,4 milj. euroa), rahoituksen rahavirta -2,5 milj. euroa (3,3 milj. euroa) ja rahavirtojen muutos 1,1 milj. euroa lisäystä (lisäystä 0,7 milj. euroa). Nettorahoituskulut olivat 0,4 milj. euroa (0,6 milj. euroa). Nettovelat olivat 14,5 milj. euroa (17,2 milj. euroa) ja gearing 73,8 % (72,9 %). Omavaraisuusaste oli 40,9 % (42,9 %).
   
  Liiketoiminnan kassavirta oli positiivinen. Konsernin likvidit varat 31.7.2003 olivat 4,6 milj. euroa, josta käyttämätöntä luottolimiittiä oli 2,6 milj. euroa. Yhtiö arvioi käytettävissä olevien varojen riittävän vähintään seuraavan 12 kuukauden ajan laaditun maksuvalmiussuunnitelman mukaisesti.
   
   
  Investoinnit
   
  Konsernin kokonaisinvestoinnit katsauskaudella olivat 0,3 milj. euroa (0,3 milj. euroa) eli noin 1,1 % (0,8 %) liikevaihdosta.
   
   
  Tutkimus- ja kehitystoiminta
   
  Tutkimus- ja kehitystoimintaan käytettiin 0,9 milj. euroa (1,0 milj. euroa) eli 3 % (3 %) liikevaihdosta. Tutkimus- ja kehitystyö kohdistui muun muassa suurtaajuusteknisten tuotteiden pinnoitus-, viritys- ja testausprosessien parantamiseen ja lyijyttömän prosessin kehittämiseen. Menot on kirjattu tilikauden kuluihin.
   
   
  Henkilöstö
   
  Katsauskauden alussa Incap-konsernin palveluksessa oli 589 ja kauden lopussa 561 henkilöä. Kesäkuun lopussa lomautettuina oli 57 henkilöä (vuoden alussa 84 henkilöä).
   
   
  Osake ja kurssikehitys
   
  Osakkeiden lukumäärä on 12 180 880. Osakkeen kurssi vaihteli katsauskaudella 0,87 ja 1,66 euron välillä, ja kauden päätöskurssi oli 0,96 euroa. Osakkeen vaihto katsauskaudella oli noin 2 %. Katsauskauden lopussa yhtiöllä oli 605 osakasta ja yhtiön markkina-arvo oli 11,7 miljoonaa euroa.
   
  Hallituksen voimassa olevat valtuutukset
   
  Hallituksella on katsauskauden päättyessä yhtiökokouksen myöntämä valtuutus korottaa osakepääomaa enintään 4 092 775,68 eurolla.
   
   
  Konsernirakenne
   
  Konsernirakenteen yksinkertaistamiseksi JMC Tools Oy yhdistetään emoyhtiöön vapaaehtoisella purkumenettelyllä vuoden loppuun mennessä, mistä johtuen JMC Tools Oy:n liiketoiminta siirtyi emoyhtiölle 1.6.2003.
   
   
  Varsinainen yhtiökokous
   
  Varsinainen yhtiökokous pidettiin 25.4.2003. Hallitukselle myönnettiin valtuudet päättää osakepääoman korottamisesta, optio-oikeuksien antamisesta ja/tai vaihtovelkakirjalainojen ottamisesta siten, että osakepääomaa voidaan valtuutuksen perusteella korottaa enintään 4 092 775,68 eurolla. Yhtiön kotipaikka vaihdettiin Helsingistä Ouluun. Hallituksen jäseniksi valittiin edelleen Seppo Arponen, Kalevi Laurila, Markku Puskala, Jorma Terentjeff ja Juhani Vesterinen. Tilintarkastajaksi valittiin edelleen Ernst & Young Oy, vastuullisena tarkastajana KHT Rauno Sipilä. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jorma Terentjeff.
   
   
  Katsauskauden jälkeisiä tapahtumia
   
  Konsernin uudeksi toimitusjohtajaksi nimitettiin 1.9. alkaen diplomi-insinööri Juhani Hanninen Seppo Ropposen siirryttyä hoitamaan hallituksen nimeämiä erityistehtäviä.
   
  Yhtiön talousjohtajaksi 1.10. alkaen nimitettiin ekonomi Tuula Ylimäki. Nykyinen talousjohtaja Rauni Nokela siirtyy Yli-Iin kunnanjohtajaksi.
   
   
  Tulevaisuuden näkymät
   
  Talouden tulevasta kehityksestä vallitsee markkinoilla ristiriitaisia näkemyksiä, joskin positiivisia merkkejä käänteestä ja kysynnän vilkastumisesta näkyy entistä useammin. Odotamme Incapin kolmannen vuosineljänneksen liikevaihdon ylittävän viime vuoden vertailujakson ja arvioimme liikevaihtoa kertyvän toisella vuosipuoliskolla alkuvuoden tahtiin. Asiakkaiden viimeisimpien ennusteiden ja yleisten näkymien perusteella tarkennamme aiempaa arviotamme ja uskomme Incapin koko vuoden 2003 liikevaihdon olevan likimain viime vuoden tasoa.
   
  Odotamme kannattavuuden kehittyvän myönteisesti myös vuoden jälkipuoliskolla ja arvioimme edelleen koko vuoden tuloksen olevan olennaisesti vuoden 2002 pro forma -tasoa parempi.
   
  Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2003 julkaistaan keskiviikkona 19.11.2003.
   
  INCAP OYJ
  Hallitus
   
   
  Rauni Nokela
  vt. toimitusjohtaja
   
  Täydellinen raportti taulukoineen on ladattavissa alla olevasta linkistä. 
     Lisätietoja:
  talousjohtaja Rauni Nokela, puh. 0400 383 409