INCAP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUULTA 2003

 

– tammi-syyskuun liikevaihto oli 45,2 milj. euroa
– tammi-syyskuun liiketulos parani 68 % viime vuoden   vastaavasta kaudesta ja oli -1,7 milj. euroa
– kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto kehittyi odotetusti ja oli 15,3 milj. euroa
– kolmannen neljänneksen liiketulos parani 15 % edellisestä neljänneksestä
– syyskuun liikevaihto oli katsauskauden korkein ja nosti kapasiteetin käyttöastetta kaikilla tehtailla 
 
 
Katsauksessa käytetyt vertailuluvut
 
Katsauksen tekstiosassa on vuoden 2002 vertailulukuina käytetty pro forma -lukuja, jotka sisältävät konsernin nykyrakenteen mukaiset liiketoiminnat. Pro forma -lukujen laadintaperiaatteet on kuvattu liitteessä 9 ja vertailu virallisiin lukuihin on tehty liitteissä 1, 2, 3 ja 7. Viralliset vertailuluvut sisältävät Incap-konsernin elektroniikkatoimialan tammi-syyskuulta, huonekalutoimialan tammi-helmikuulta sekä JMC Tools -konsernin touko-syyskuulta 2002.
 
 
Heinä-syyskuun liikevaihto ja tulos
 
Heinä-syyskuun liikevaihto kasvoi edellisestä neljänneksestä 5 % ja oli 15,3 milj. euroa. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna oli 16 % (7-9/2002: 13,2 milj. euroa).
 
Kolmannen neljänneksen operatiivinen tulos oli positiivinen. Liiketulos parani edellisestä neljänneksestä 15 % mutta jäi tappiolliseksi -0,5 milj. euroon. Tulos sisältää yhteensä 0,7 milj. euroa kertaluonteisia kustannuksia, jotka aiheutuivat henkilöstöjärjestelyistä sekä käyttöomaisuuden lisäpoistoista ja arvonalentumisista.
 
Vuoden 2002 vastaavaan jaksoon verrattuna liiketulos koheni 84 %. Osakekohtainen tulos oli -0,06 euroa (-0,28 euroa).
 
 
 

 
 
Tammi-syyskuun liikevaihto ja tulos  
 
Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 45,2 milj. euroa eli 4 % alempi kuin vuoden 2002 vastaavalla jaksolla (1-9/2002: 47,1 milj. euroa). 
 
Liiketulos oli -1,7 milj. euroa eli 68 % parempi kuin vuoden 2002 vastaavana ajankohtana (-5,5 milj. euroa). Liiketulos sisältää kertaluonteisia kustannuksia yhteensä 1,0 milj. euroa.
 
Katsauskauden osakekohtainen tulos oli -0,19 euroa (-0,52 euroa) ja osakekohtainen oma pääoma 1,33 euroa (1,60 euroa). Konsernin omavaraisuusaste oli 38,9 % (42,2 %) ja taseen loppusumma 41,7 milj. euroa (46,2 milj. euroa).
 
 

 
 
Liiketoiminnan kehitys
 
Tietoliikenneverkoissa käytettävien tuotteiden kysyntä vilkastui kolmannella vuosineljänneksellä ja myös mittaustekniikan laitteiden toimituksissa tapahtui hiljaisen alkuvuoden jälkeen selvää piristymistä. Syyskuun liikevaihto oli jakson korkein ja nosti kaikkien yksiköiden kapasiteetin käyttöastetta.
 
Kireänä jatkuvaan hintakilpailuun vastattiin kasvattamalla Viron yksikön elektroniikkavalmistusta. Lisäksi käynnistettiin selvitys Baltian liiketoimintamahdollisuuksien nykyistä laajemmasta hyödyntämisestä.
 
Strategian painopisteiden uudelleenarviointi aloitettiin syyskuussa.  Lähikuukausien tavoitteena on kannattavuuden parantaminen mm. tehostamalla materiaalihallinnon prosesseja ja lisäämällä pääoman kiertonopeutta. Liikevaihdon kasvua haetaan ensisijaisesti syventämällä ja laajentamalla yhteistyötä nykyisten asiakkaiden kanssa.
 
Kempeleen ja Ruukin tehtaiden laatuprojekti etenee suunnitellusti ja tavoitteena on saada näiden yksiköiden laatu- ja ympäristöjärjestelmille tammikuussa 2004 samanlaiset ISO9001/ISO14001 -sertifikaatit kuin muillakin tehtailla.
 
Kesällä toteutetun asiakastyytyväisyystutkimuksen tulokset osoittivat  myönteistä kehitystä kaikilla asiakaspalvelun osa-alueilla vuoden 2002 vastaavaan tutkimukseen verrattuna. Tulosten mukaan asiakkaat pitävät Incapin vahvuuksina erityisesti asiakkaiden tarpeiden ymmärtämistä, asioinnin helppoutta sekä henkilöstön ammattitaitoa.
 
 
Rahoitus
 
Konsernin maksuvalmius oli tyydyttävä: quick ratio oli 0,7 (0,7) ja current ratio 1,6 (1,9). Liiketoiminnan rahavirta oli 3,3 milj. euroa (-3,6 milj. euroa) ja rahavirtojen muutos 1,0 milj. euroa lisäystä (vähennystä -0,3 milj. euroa). Nettorahoituskulut olivat 0,6 milj. euroa (0,8 milj. euroa). Nettovelat olivat 14,0 milj. euroa (17,6 milj. euroa) ja gearing 80,7 % (82,9 %). Omavaraisuusaste oli 38,9 % (42,2 %).
 
Liiketoiminnan kassavirta oli positiivinen. Konsernin likvidit varat 31.10.2003 olivat 3,4 milj. euroa, josta käyttämätöntä luottolimiittiä oli 1,4 milj. euroa. Yhtiö arvioi käytettävissä olevien varojen riittävän vähintään seuraavan 12 kuukauden ajan laaditun maksuvalmiussuunnitelman mukaisesti.
 
 
Investoinnit
 
Konsernin kokonaisinvestoinnit katsauskaudella olivat 0,4 milj. euroa (0,4 milj. euroa) eli noin 0,8 % (0,8 %) liikevaihdosta.
 
 
Tutkimus- ja kehitystoiminta
 
Tutkimus- ja kehitystoimintaan käytettiin 1,4 milj. euroa (1,4 milj. euroa) eli 3 % (3 %) liikevaihdosta. Menot on kirjattu tilikauden kuluihin.
 
 
Henkilöstö
 
Katsauskauden alussa Incap-konsernin palveluksessa oli 589 ja kauden lopussa 561 henkilöä. Syyskuun lopussa lomautettuina oli 47 henkilöä (vuoden alussa 84 henkilöä).
 
 
Osake ja kurssikehitys
 
Osakkeiden lukumäärä on 12 180 880. Osakkeen kurssi vaihteli katsauskaudella 0,87 ja 1,66 euron välillä, ja kauden päätöskurssi oli 1,39 euroa. Osakkeen vaihto katsauskaudella oli runsaat 7 %. Katsauskauden lopussa yhtiöllä oli 676 osakasta, mikä on noin 23 % enemmän kuin vuoden alussa. Yhtiön markkina-arvo 30.9. oli 16,9 miljoonaa euroa.
 
 
Hallituksen voimassa olevat valtuutukset
 
Hallituksella on katsauskauden päättyessä yhtiökokouksen myöntämä valtuutus korottaa osakepääomaa enintään 4 092 775,68 eurolla.
 
 
Organisaatio
 
Yhtiön toimitusjohtajana toimi katsauskaudella Seppo Ropponen 7. heinäkuuta saakka, jonka jälkeen vt. toimitusjohtajana oli talousjohtaja Rauni Nokela. Diplomi-insinööri Juhani Hanninen aloitti konsernin toimitusjohtajana 1. syyskuuta. Ekonomi Tuula Ylimäki tuli konsernin talousjohtajaksi 1. lokakuuta.
 
Yhtiön uusi, 1. marraskuuta voimaan astunut organisaatio julkaistiin syyskuun lopussa. Organisaatiomuutoksen tavoitteena on parantaa asiakaspalvelua, selkeyttää eri tuotantoyksiköiden toimintatapoja, suunnata toimintaa laajoihin toimituskokonaisuuksiin ja tehostaa kannattavuuden kannalta olennaisia materiaalitoimintoja. Uudessa rakenteessa yhtiön kaikkien valmistuspalvelujen tuotanto ja kehittäminen on koottu Valmistuspalvelut-yksikköön, ja asiakassuhteiden hoitamiseen liittyvät markkinointi- ja myyntitoiminnot muodostavat yhden kokonaisuuden. Materiaalitoimintojen kehittäminen keskitettiin omaan organisaatioyksikköön, jonka vetäjäksi nimitettiin teknikko, MTO Ari Turunen 1.11. alkaen.
Konsernin johtoryhmään kuuluvat Juhani Hanninen (toimitusjohtaja), Hannele Pöllä (viestintä ja sijoittajasuhteet), Petri Saari (myynti ja markkinointi), Timo Sonninen (valmistuspalvelut), Ari Turunen (materiaalihallinto) ja Tuula Ylimäki (talous ja hallinto).
 
 
Tulevaisuuden näkymät
 
Vaikka varovaisia elpymisen merkkejä kysynnässä onkin näkyvissä, asiakkaat ovat edelleen varsin pidättyviä ennusteissaan.
 
Incapin neljännen vuosineljänneksen liikevaihdon ja operatiivisen tuloksen arvioidaan olevan parempia kuin vuoden aiemmilla neljänneksillä. Yhtiössä kartoitetaan parhaillaan mahdollisten rakenteellisten järjestelyjen lisätarvetta, ja mikäli ne osoittautuvat tarpeellisiksi, viimeisen vuosineljänneksen liiketulos voi jäädä negatiiviseksi. Viimeisen neljänneksen operatiivisen tuloksen odotetaan kuitenkin olevan positiivinen.
 
Koko vuoden liikevaihdon odotetaan edelleen olevan likimain viime vuoden tasoa. Liiketuloksen arvioidaan olevan selvästi parempi kuin vuoden 2002 pro forma -tulos.
 
Tilinpäätöstiedote vuodelta 2003 julkaistaan keskiviikkona 25.2.2004.
 
INCAP OYJ
Hallitus
 
 
Juhani Hanninen
toimitusjohtaja
 
Täydellinen raportti taulukoineen on ladattavissa alla olevasta linkistä. 
 
JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
 
 Lisätietoja:
toimitusjohtaja Juhani Hanninen, puh. 050 556 7199
talousjohtaja Tuula Ylimäki, puh. 040 347 2025
viestintäjohtaja Hannele Pöllä, puh. 040 504 8296