KUTSU INCAP OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN

Pörssitiedote 24.3.2004 klo 10.15

Incap Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 20.4.2004 alkaen klo 14 Oulun Radisson SAS -hotellissa osoitteessa Hallituskatu 1, Oulu. Ilmoittautuneiden luetteloiminen alkaa klo 13.30.
 
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 
1. Yhtiöjärjestyksen 12 §:ssä mainitut, varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat
 
2. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä, ja/tai vaihtovelkakirjalainojen ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta
 
Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutettaisiin yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä, ja/tai yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta. Näiden uusmerkinnässä merkittävien, vaihtovelkakirjoja vastaan vaihdettavien tai optio-oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä saa olla enintään 2 436 176 kappaletta. Yhtiön osakepääomaa voidaan valtuutuksen perusteella korottaa enintään 4 092 775,68 eurolla (ei tarkka).
 
Valtuutus oikeuttaa poikkeamaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta sekä päättämään merkintähinnoista ja muista merkintäehdoista sekä vaihtovelkakirjalainan ja optio-oikeuksien ehdoista. Osakkeenomistajille kuuluvasta etuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy kuten yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen, yritysjärjestelyjen rahoittamiseen tai pääomahuoltoon liittyvä järjestely tai henkilöstöpoliittiset syyt. Silloin, kun osakepääomaa korotetaan uusmerkinnällä muutoin kuin vaihtovelkakirjalainan tai optio-oikeuden perusteella, on hallitus oikeutettu päättämään, että osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan, kuittausoikeutta käyttäen tai muutoin tietyin ehdoin. 
 
3. Ehdotus hallituksen jäseniksi ja tilintarkastajaksi
 
Incap Oyj:n osakkeenomistajat, joiden yhteenlaskettu osuus
äänimäärästä ja osakepääomasta on 53,5 %, ovat saattaneet hallituksen tietoon ehdotuksensa, jonka mukaan hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin 6 ja hallituksen jäseniksi valittaisiin edelleen Seppo Arponen, Kalevi Laurila, Jorma Terentjeff ja Juhani Vesterinen sekä uusina jäseninä Timo Leinilä ja Sakari Nikkanen. Ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Hallituksen nykyinen jäsen Markku Puskala on ilmoittanut, ettei hän ole enää käytettävissä.
 
Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajaksi valitaan edelleen Tilintarkastajien Oy Ernst & Young, vastuullisena tilintarkastajana KHT Rauno Sipilä.
 
4.  Osingonmaksu ja tappioiden kattaminen
 
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2003 ei makseta osinkoa ja että tilikauden tappio katetaan edellisten tilikausien kertyneistä voittovaroista ja ylikurssirahastosta.
 
 
Asiakirjojen nähtävillä olo
 
Tilinpäätösasiakirjat ja hallituksen ehdotukset liitteineen ovat osakkeenomistajien nähtävinä 25.3.2004 alkaen yhtiön pääkonttorissa, osoitteessa Kempeleentie 46, 90440 Kempele, ja niistä lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille (puh. 010 5628 214/Karoliina Ohukainen). Yhtiön painettu vuosikertomus vuodelta 2003 on julkaistu viikolla 12 ja se on postitettu osakkeenomistajille. Vuosikertomus on nähtävissä myös yhtiön kotisivuilla www.incap.fi.
 
Osallistumisoikeus
 
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 8.4.2004 mennessä merkitty osakkeenomistajiksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon.
 
Ilmoittautuminen
 
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää äänioikeuttaan, on ilmoittauduttava viimeistään tiistaina 13.4.2004 klo 16:een mennessä kirjeitse osoitteella Kempeleentie 46, 90440 Kempele tai puhelimitse 010 5628 227/Maija Aronen tai sähköpostitse maija.aronen@incap.fi tai faksilla numeroon 010 5628 250.
 
Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan edellä mainittuun osoitteeseen viimeistään 13.4.
 
 
Helsingissä, 23. maaliskuuta 2004
 
 
INCAP OYJ
Hallitus
 
 
Juhani Hanninen
toimitusjohtaja
 
LIITE Hallitukseen ehdotettujen henkilöiden esittely
 
Seppo Arponen
Teollisuusneuvos, taloustieteiden maisteri, syntynyt vuonna 1943.
Seppo Arponen nimitettiin Incap Oyj:n hallitukseen vuonna 2002. Hän on toiminut Finnvera Oyj:n liiketoimintajohtajana vuodesta 1999. Tätä ennen vuodesta 1976 lähtien hän työskenteli eri tehtävissä Finnveran edeltäjän Kehitysaluerahasto Oy:n ja sittemmin Kera Oyj:n palveluksessa. Seppo Arposella on useita hallitusjäsenyyksiä.
 
Kalevi Laurila
Insinööri, Executive MBA, syntynyt vuonna 1947.
Kalevi Laurila nimitettiin Incap Oyj:n hallitukseen vuonna 2002. Hän on toiminut aiemmin toimitusjohtajana JMC Tools Oy:ssä ja Turveruukki Oy:ssä sekä johtajana  Rautaruukki Oyj:ssä. Kalevi Laurilalla on useita hallitusjäsenyyksiä.
 
Timo Leinilä
Timo Leinilä on toiminut Perlos Oyj:n toimitusjohtajana vuosina 1997 – 2003. Perlos kasvoi ja kansainvälistyi voimakkaasti Timo Leinilän johdolla, ja myös yhtiön listautuminen pörssiin tapahtui hänen kaudellaan. Ennen Perlosta hän oli toimitusjohtajana Metran tytäryhtiössä IDO Bathroom Ltd:ssä, ja vuosina 1976 – 1988 Rautaruukkiin kuuluvassa Dalsbruk Oy Ab:ssä eri tehtävissä, viimeksi Dalsbrukin yksikön johtajana. Timo Leinilä on jäsenenä mm. Salcomp Oy:n hallituksessa.
 
Sakari Nikkanen
Tekniikan lisensiaatti, syntynyt vuonna 1952.
Sakari Nikkanen on työskennellyt vuosina 1996 – 2004 Nokia Networksin palveluksessa eri tehtävissä mm. Wireless Transmission Products -tuotelinjan johtajana, GSM-tuotekehitysohjelmien johtajana ja Radio Access -liiketoiminta-alueesta vastaavana johtajana sekä pitkän tähtäyksen systeemiteknologian kehittämisestä vastaavana johtajana. Ennen siirtymistään Nokian palvelukseen Sakari Nikkanen toimi omistamassaan konsulttiyrityksessä Sanik Consulting Oy:ssä ja sitä ennen vuosina 1979 – 1994 eri tehtävissä PI-Yhtiöissä, viimeksi koko konsernin toimitusjohtajana. Tällä hetkellä Sakari Nikkanen toimii liikkeenjohdon konsulttina Sanik Consulting Oy:ssä. Hänellä on useita hallitusjäsenyyksiä mm. Sanako Oy:ssä, Raute Precision Oy:ssä, Dry Mix Oy:ssä ja Computas AS:ssä.
 
Jorma Terentjeff
Teollisuusneuvos, diplomi-insinööri, syntynyt vuonna 1949.
Jorma Terentjeff on ollut Incap Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2001. Hän on Avanti Group Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja toimi aiemmin vuosina 1995 – 2000 JOT Automation Group Oyj:n toimitusjohtajana. Tätä ennen hän oli toimitusjohtajana Teknoventure Oy:ssä, Aspocomp Oyj:ssä ja Oy Edacom Ab:ssä sekä useissa eri tehtävissä Hansacom Oy:ssä, Salcomp Oy:ssä ja Salora Oy:ssä. Jorma Terentjeffillä on useita hallitusjäsenyyksiä.
 
Juhani Vesterinen
Ekonomi, luonnontieteiden kandidaatti, syntynyt vuonna 1953.
Juhani Vesterinen on ollut Incap Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 1998 ja toiminut hallituksen puheenjohtajana vuosina 1999-2002. Hän on työskennellyt useissa johtotason tehtävissä Sampo-konsernissa vuosina 1983 – 2001, viimeksi Vakuutusosakeyhtiö Yritys-Sammon sekä Henki-Sammon toimitusjohtajana ja Vakuutusosakeyhtiö Sammon varatoimitusjohtajana. Juhani Vesterisellä on useita hallitusjäsenyyksiä ja hän on Hallitusammattilaiset ry:n jäsen.
 
 
 
 
JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
 
 Lisätietoja:
talousjohtaja Tuula Ylimäki, puh. 040 347 2025
viestintäjohtaja Hannele Pöllä, puh. 040 504 8296