INCAP OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ

Pörssitiedote 20.4.2004 klo 17.30

Incap Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 20.4.2004 Oulussa.
 
Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
 
Yhtiökokous vahvisti konsernin ja emoyhtiön tuloslaskelman ja taseen 31.12.2003 päättyneeltä tilikaudelta sekä päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että vuodelta 2003 ei jaeta osinkoa. Tilikauden tappio katetaan edellisten tilikausien kertyneistä voittovaroista ja ylikurssirahastosta.
 
Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja tilikaudella toimineille toimitusjohtajille.
 
Hallituksen valtuutus
 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä, ja/tai yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta. Näiden uusmerkinnässä merkittävien, vaihtovelkakirjoja vastaan vaihdettavien tai optio-oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä saa olla enintään 2 436 176 kappaletta. Yhtiön osakepääomaa voidaan valtuutuksen perusteella korottaa enintään 4 092 775,68 eurolla (ei tarkka).
 
Valtuutus oikeuttaa poikkeamaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta sekä päättämään merkintähinnoista ja muista merkintäehdoista sekä vaihtovelkakirjalainan ja optio-oikeuksien ehdoista. Osakkeenomistajille kuuluvasta etuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy kuten yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen, yritysjärjestelyjen rahoittamiseen tai pääomahuoltoon liittyvä järjestely tai henkilöstöpoliittiset syyt. Silloin, kun osakepääomaa korotetaan uusmerkinnällä muutoin kuin vaihtovelkakirjalainan tai optio-oikeuden perusteella, on hallitus oikeutettu päättämään, että osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan, kuittausoikeutta käyttäen tai muutoin tietyin ehdoin.
 
Hallituksen ja tilintarkastajien palkkiot
 
Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 2 000 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenelle 1 300 euroa kuukaudessa. Kokouspalkkion suuruus on 200 euroa/kokous. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan.
 
Hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat
 
Yhtiökokous päätti, että hallitukseen valitaan kuusi jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin edelleen Seppo Arponen, Kalevi Laurila, Jorma Terentjeff ja Juhani Vesterinen sekä uusina jäseninä Timo Leinilä ja Sakari Nikkanen.
 
Tilintarkastajana jatkaa Tilintarkastajien Oy Ernst & Young, vastuullisena tilintarkastajana KHT Rauno Sipilä.
 
Hallituksen järjestäytymiskokous
 
Yhtiökokouksessa nimitetty hallitus piti yhtiökokouksen jälkeen järjestäytymiskokouksen, jossa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen teollisuusneuvos Jorma Terentjeff.
 
Hallitus päätti, ettei se käytä vuoden 2003 yhtiökokouksessa myönnettyä ja 25.4.2004 saakka voimassaolevaa valtuutusta, joka oikeutti hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä, antamalla optio-oikeuksia ja/tai ottamalla vaihtovelkakirjalainaa. Näin ollen valtuutus raukeaa. 
 
 
 
 
INCAP OYJ
 
 
Juhani Hanninen
toimitusjohtaja
 
Lisätietoja:
toimitusjohtaja Juhani Hanninen, puh. 050 556 7199
talousjohtaja Tuula Ylimäki, puh. 040 347 2025
viestintäjohtaja Hannele Pöllä, puh. 040 504 8296
 
 
JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
 
 

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Juhani Hanninen, puh. 050 556 7199
talousjohtaja Tuula Ylimäki, puh. 040 347 2025
viestintäjohtaja Hannele Pöllä, puh. 040 504 8296


JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet