INCAP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUULTA 2004

Pörssitiedote 5.5.2004

 

 • liikevaihto kasvoi 26 % edellisen vuoden vastaavasta jaksosta ja oli 19,2 milj. euroa
 • tulos kääntyi positiiviseksi ja liikevoittoa kertyi 0,6 milj. euroa
 • tuottavuus parani ja kapasiteetin käyttöaste kasvoi
 • tarjoustoiminta jatkui vilkkaana ja yhteistyön laajentamisesta neuvotellaan useiden asiakkaiden kanssa
 •  
   
   
  Tammi-maaliskuun liikevaihto ja tulos
   
  Liikevaihtoa kertyi tammi-maaliskuussa 19,2 milj. euroa. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna oli 25,7 % (1-3/2003: 15,3 milj. euroa). Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna liikevaihto laski 4,0 % (10-12/2003: 20,0 milj. euroa).
   
  Tulos kääntyi selvästi positiiviseksi ja tammi-maaliskuun liikevoitto nousi 0,6 milj. euroon. Vuoden 2003 vastaavaan jaksoon verrattuna liiketulos koheni 191 % (1-3/2003: -0,7 milj. euroa).
   
  Osakekohtainen tulos oli 0,04 euroa (-0,07 euroa) ja osakekohtainen oma pääoma 1,10 euroa (1,45 euroa). Konsernin omavaraisuusaste oli 35,9 % (40,7 %) ja taseen loppusumma 37,2 milj. euroa (43,5 milj. euroa).
   
   

   
   
   
  Toimintaympäristön kehitys
   
  Asiakkaiden tarve alentaa tuotteidensa valmistuskustannuksia piti kilpailutilanteen kireänä ja valmistuspalvelujen tarjoajat etsivät keinoja toiminnan jatkuvaan tehostamiseen. Rakenteelliset järjestelyt toimialalla jatkuivat niin kilpailijoilla kuin asiakasyrityksissäkin.
   
   
  Incapin liiketoiminnan kehitys
   
  Vuoden 2003 jälkipuoliskolla piristynyt kysyntä jatkui vilkkaana ja strategisten asiakkaiden toimitusmäärät kehittyivät odotusten mukaisesti. Tarjouskanta kasvoi loppuvuoden tasosta ja neuvotteluja uusien tuotteiden valmistamisesta käytiin aktiivisesti.
   
  Konsernin liiketuloksen paraneminen johtui erityisesti kiinteiden kustannusten alenemisesta, kapasiteetin käyttöasteen kasvusta ja tuottavuuden paranemisesta. Kustannusten alenemiseen vaikuttivat muun muassa valmistusyksiköiden toiminnan tehostuminen ja uuden organisaatiomallin entistä kevyempi kustannusrakenne.
   
  Elektroniikan tuotantokapasiteettia Virossa päätettiin lisätä. Kuressaaren yksikön toimitiloja laajennetaan kolminkertaisiksi vuoden 2004 aikana nykyisen vuokrasopimuksen pohjalta. Uusiin tiloihin sijoitetaan muun muassa automaattisia pintaliitoslinjoja ja testauslaitteita. 
   
  Etsattuja tuotteita valmistavan tytäryhtiön, Ultraprint Oy:n, kysyntä on kasvussa ja Kempeleessä toimivaan yksikköön päätettiin hankkia uusi etsauslinja. Investoinnin suuruus on noin 0,3 milj. euroa ja se toteutetaan ensi syksynä.
   
  Kempeleen ja Ruukin tehtaille myönnettiin tammikuussa 2004 ISO9001:2000 -laatusertifikaatti ja ISO14001:1996 -ympäristösertifikaatti.
   
   
  Liiketoiminnan kehittämisen painopisteet
   
  Kannattavuuden parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä jatketaan ja erityistä huomiota kiinnitetään varsinkin materiaalihallinnan prosessien tehostamiseen. Elektroniikan komponenttien toimitusajat ovat pidentymässä ja kysynnän vilkastuessa materiaalihallinnan erityisenä haasteena on varmistaa komponenttien saatavuus. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä elektroniikan komponenttien hinnat pysyivät ennallaan tai jopa laskivat hieman kun taas mekaniikan teräsraaka-aineiden hinnat olivat nousussa.
   
  Incap laajentaa yhteistyötä nykyasiakkaiden kanssa vahvistamalla suunnittelupalveluja. Tuotantoprosessin tehostamiseksi käynnistettyjä rakennejärjestelyjä jatketaan. 
   
   
  Rahoitus
   
  Konsernin maksuvalmius oli tyydyttävä: quick ratio oli 0,8 (0,8) ja current ratio 1,6 (1,7). Liiketoiminnan rahavirta oli 0,6 milj. euroa (3,0 milj. euroa). Rahavirtojen muutos oli 0,4 milj. euroa vähennystä (1,5 milj. euroa lisäystä).
   
  Nettorahoituskulut olivat 0,2 milj. euroa (0,2 milj. euroa). Lainoja lyhennettiin suunnitelman mukaisesti ja nettovelat laskivat 10,9 milj. euroon (14,7 milj. euroa). Nettovelkojen suhde omaan pääomaan (gearing) oli 85,5 % (75,2 %). Korollinen nettovelka oli katsauskauden päättyessä 11,4 milj. euroa (13,3 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli tyydyttävä 35,9 % (40,7 %).
   
  Liiketoiminnan kassavirta oli positiivinen koko kauden. Konsernin likvidit varat 3.5.2004 olivat 4,1 milj. euroa, josta käyttämätöntä luottolimiittiä oli 3,5 milj. euroa. Yhtiö arvioi käytettävissä olevien varojen riittävän vähintään seuraavan 12 kuukauden ajan laaditun maksuvalmiussuunnitelman mukaisesti.
   
   
  Investoinnit
   
  Konsernin kokonaisinvestoinnit katsauskaudella olivat 0,1 milj. euroa (0,2 milj. euroa) eli noin 1 % (1 %) liikevaihdosta.
   
   
  Tutkimus- ja kehitystoiminta
   
  Tutkimus- ja kehitystoimintaan käytettiin 0,6 milj. euroa (0,5 milj. euroa) eli 3 % (3 %) liikevaihdosta. Tutkimus- ja kehitystoiminta kohdistui muun muassa lyijyttömän prosessin kehittämiseen. Tutkimus- ja kehityskustannukset on kirjattu tilikauden kuluihin.
   
   
  Henkilöstö
   
  Tilikauden alussa Incap-konsernin palveluksessa oli 552 ja lopussa 551 henkilöä. Kauden lopussa lomautettuna oli yhteensä 52 henkilöä.
   
  Varsinainen yhtiökokous
  Varsinainen yhtiökokous pidettiin Oulussa 20.4.2004. Yhtiökokous vahvisti konsernin ja emoyhtiön tuloslaskelman ja taseen 31.12.2003 päättyneeltä tilikaudelta sekä päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että vuodelta 2003 ei jaeta osinkoa. Tilikauden tappio päätettiin kattaa edellisten tilikausien kertyneistä voittovaroista ja ylikurssirahastosta.
   
  Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja tilikaudella toimineille toimitusjohtajille.
   
  Yhtiökokous valtuutti hallituksen yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä, ja/tai yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen perusteella  merkittävien, vaihtovelkakirjoja vastaan vaihdettavien tai optio-oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä saa olla enintään 2 436 176 kappaletta ja yhtiön osakepääomaa voidaan valtuutuksen perusteella korottaa enintään 4 092 775,68 eurolla (ei tarkka). Valtuutus oikeuttaa poikkeamaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta sekä päättämään merkintähinnoista ja muista merkintäehdoista sekä vaihtovelkakirjalainan ja optio-oikeuksien ehdoista.
   
  Hallitukseen valittiin edelleen Seppo Arponen, Kalevi Laurila, Jorma Terentjeff ja Juhani Vesterinen sekä uusina jäseninä Timo Leinilä ja Sakari Nikkanen. Hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi uudelleen Jorma Terentjeffin.
   
  Tilintarkastajaksi yhtiökokous valitsi tilintarkastusyhtiö Ernst & Young Oy:n, vastuullisena tilintarkastajana Rauno Sipilä, KHT.
   
   
  Osake ja kurssikehitys
   
  Osakkeiden lukumäärä on 12 180 880. Osakkeen kurssi vaihteli 2,18 ja 1,80 euron välillä, ja tilikauden päätöskurssi oli 2,05 euroa. Osakkeen vaihto oli 12 %.
   
  Incapin yhtiö- ja kaupankäyntitunnus Helsingin pörssissä muuttui 1.4.2004 alkaen. Uusi yhtiötunnus on ICP ja kaupankäyntitunnus ICP1V.
   
  Katsauskauden lopussa yhtiöllä oli 963 osakasta eli 15 % enemmän kuin vuoden alussa (834 osakasta). Yhtiön markkina-arvo 31.3.2004 oli 25,0 miljoonaa euroa.
   
   
  IFRS-standardien (IAS) käyttöönotto
   
  Incap-konserni siirtyy kansainvälisen IRFS-standardin mukaiseen raportointiin vuoden 2005 aikana ja valmistautuminen IFRS:n käyttöönottoon etenee suunnitellusti.  
   
   
  Tulevaisuuden näkymät
   
  Asiakkaiden esittämien arvioiden perusteella Incapin palvelujen kysynnän ennustetaan pysyvän alkuvuoden tasolla myös toisella vuosineljänneksellä. Alenevan hintakehityksen vuoksi tuotantomäärien uskotaan kuitenkin kasvavan liikevaihtoa enemmän. Kannattavuuden odotetaan pysyvän samalla tasolla kuin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. 
   
  Incapin koko vuoden liikevaihdon odotetaan edelleen kasvavan vähintään markkinoiden kasvun mukaisesti ja liiketuloksen arvioidaan olevan positiivinen.
   
  Incapin osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2004 julkaistaan keskiviikkona 11.8.2004.
   
  INCAP OYJ
  Hallitus
   
   
  Juhani Hanninen
  toimitusjohtaja
   
  Lisätietoja:
  toimitusjohtaja Juhani Hanninen, puh. 050 556 7199
  talousjohtaja Tuula Ylimäki, puh. 040 347 2025
  viestintäjohtaja Hannele Pöllä, puh. 040 504 8296
   
   
  Tiedotustilaisuus
   
  Incap järjestää tiedotustilaisuuden lehdistölle ja analyytikoille keskiviikkona 5.5.2004 klo 10 World Trade Center Helsingin kabinetissa 10, 3. kerros, osoitteessa Aleksanterinkatu 17, 00100 Helsinki.