INCAPILLE UUSI, OSAKEOMISTUKSEEN SITOUTTAVA OPTIO-OHJELMA

Pörssitiedote 26.5.2004 klo 13

Incap Oyj ottaa käyttöön uuden, avainhenkilöiden pitkäjänteiseen osakeomistukseen sitouttavan optio-ohjelman. Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 630.000 kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään 630.000 Incap Oyj:n osaketta. Liikkeeseen laskettavien optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden osuus on enintään 4,9 % yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä mahdollisen osakepääomankorotuksen jälkeen.  Ensi vaiheessa jaetaan kolmelletoista Incap-konsernin avainhenkilölle enintään 252.000 optio-oikeutta, mikä vastaa noin 2 %:a yhtiön osakkeista ja niiden tuottamista äänistä.
 
Uudet optio-oikeudet jaetaan optio-oikeuksiin 2004A, 2004B ja 2004C. Liikkeeseenlaskuvaiheessa optio-oikeuksien 2004A ja 2004B jakamisen edellytyksenä on, että optionhaltija on hankkinut tietyn, hallituksen ennalta päättämän määrän Incapin osakkeita ennen optio-oikeuksien 2004A ja 2004B jakamista. Optio-oikeuksien 2004C jakamisen edellytyksenä on, että tietyt, hallituksen erikseen määrittämät Incap-konsernin taloudellisiin tavoitteisiin perustuvat tuloskriteerit täyttyvät. Liikkeeseenlaskuvaiheessa kaikki optio-oikeudet 2004C sekä ne optio-oikeudet 2004A ja optio-oikeudet 2004B, joita ei jaeta avainhenkilöille, annetaan Incap Oyj:n kokonaan omistamalle tytäryhtiölle, Euro-Ketju Oy:lle.
 
Osakkeen merkintähinta on optio-oikeuksilla 2004A ja 2004B Incapin osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.5 – 31.5.2004 ja optio-oikeuksilla 2004C Incapin osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.3. – 31.3.2006. Optio-oikeuksilla merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan merkintähinnan määräytymisjakson alkamisen jälkeen ja ennen osakemerkintää päätettävien osinkojen määrällä, kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä.
 
Osakkeiden merkintäaika on optio-oikeuksilla 2004A 1.4.2007 – 30.4.2009, optio-oikeuksilla 2004B 1.4.2008 – 30.4.2010 ja optio-oikeuksilla 2004C 1.4.2009 – 30.4.2011. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika alkaa kuitenkin vasta, kun Incapin osakkeen keskikurssi ylittää tietyn, ehdoissa tarkemmin määritellyn kurssitason.
 
Optio-oikeuksilla pyritään sitouttamaan avainhenkilöitä pitkällä aikavälillä. Mikäli henkilön työ- tai toimisuhde yhtiöön päättyy ennen kunkin osakemerkinnän alkamista, hänen tulee tarjota optioitaan takaisin yhtiölle ilman, että optioihin mahdollisesti kertynyttä arvoa hyvitettäisiin. Tämä ei kuitenkaan koske eläkkeelle siirtymistä tai kuolemaa. Optiojärjestelyyn liittyy lisäksi osakeomistusohjelma, jonka mukaan avainhenkilöiden tulee hankkia yhtiön osakkeita 20 %:illa realisoiduista optio-oikeuksista saadusta bruttotulosta.
 
Incap Oyj:n hallitus päätti optio-oikeuksien jakamisesta varsinaisen yhtiökokouksen 20.4.2004 antaman valtuutuksen perusteella.
 
Incap-konsernilla on ennestään käytössä kaksi optio-ohjelmaa. Vuonna 1998 henkilöstölle suunnattuun osakeantiin liittyviä optio-oikeuksia 1998A ja 1998B on jäljellä yhteensä 51.200 kappaletta ja ne oikeuttavat enintään 51.200 osakkeen merkintään, mikä vastaa noin 0,4 %:a yhtiön osakkeista ja niiden tuottamista äänistä. Osakkeen merkintähinta optio-oikeuksilla 1998A on 19,43 euroa ja optio-oikeuksilla 1998B 22,27 euroa. Osakkeiden merkintäaika alkoi 1.7.2000 ja päättyy 30.11.2004. Optio-oikeuksia 1998 ei ole käytetty osakemerkintään.
 
Vuonna 2000 liikkeeseen lasketut avainhenkilöille suunnatut optio-oikeudet 2000A, 2000B, 2000C ja 2000D oikeuttavat yhteensä enintään 550.600 yhtiön osakkeen merkintään, mikä vastaa noin 4,3 %:a yhtiön osakkeista ja niiden tuottamista äänistä. Osakkeen merkintähinta optio-oikeuksilla 2000A on 8 euroa, optio-oikeuksilla 2000B 10 euroa ja optio-oikeuksilla 2000C ja 2000D 12 euroa. Osakkeiden merkintäaika alkoi porrastetusti 1.12.2000 – 1.12.2003 ja päättyy kaikilla optio-oikeuksilla 31.12.2005. Optio-oikeuksia 2000 ei ole käytetty osakemerkintään.
 
 
INCAP OYJ
 
 
Juhani Hanninen
toimitusjohtaja
 
LIITE    
Incap Oyj:n optio-oikeudet 2004
 
 
 Lisätietoja:
toimitusjohtaja Juhani Hanninen, puh. 050 556 7199
talousjohtaja Tuula Ylimäki, puh. 040 347 2025
viestintäjohtaja Hannele Pöllä, puh. 040 504 8296

JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet