INCAP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2004

 
 • liikevaihto kasvoi 25 % edellisen vuoden vastaavasta jaksosta ja oli 37,2 milj. euroa (1-6/2003: 29,9 milj. euroa)
 • liikevoittoa kertyi 0,9 milj. euroa (-1,2 milj. euroa) eli kasvua oli 172 %
 • osakekohtainen tulos oli 0,05 euroa (-0,13 euroa)
 • yhteistyötä laajennettiin useiden asiakkaiden kanssa
 •  
   
  Huhti-kesäkuun liikevaihto ja tulos
   
  Liikevaihtoa kertyi huhti-kesäkuussa 18,0 milj. euroa. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna oli 23,5 % (4-6/2003: 14,6 milj. euroa).
   
  Toisen vuosineljänneksen liikevoitto oli 0,3 milj. euroa. Vuoden 2003 vastaavaan jaksoon verrattuna liiketulos parani 152 % (4-6/2003: -0,6 milj. euroa). Osakekohtainen tulos oli 0,01 euroa (-0,07 euroa).
   
   
  Vertailu neljännesvuosittain
   
  4-6/ 2004
  1-3/ 2004
  10-12/ 2003
  7-9/ 2003
  4-6/ 2003
  Liikevaihto
  18 023
  19 187
  19 984
  15 302
  14 599
  Liikevoitto/tappio
  304
  592
  -145
  -496
  -585
  Tilikauden voitto/tappio
  158
  441
  -3 313
  -682
  -792
  Tulos per osake
  0,01
  0,04
  -0,01
  -0,06
  -0,07
   
   
  Tammi-kesäkuun liikevaihto ja tulos
   
  Liikevaihtoa kertyi tammi-kesäkuussa 37,2 milj. euroa. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna oli 24,6 % (1-6/2003: 29,9 milj. euroa).
   
  Ensimmäisen vuosipuoliskon liikevoitto oli 0,9 milj. euroa eli 172 % parempi kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla (-1,2 milj. euroa). Liikevoiton osuus liikevaihdosta oli 2,4 % (-4,1 %).
   
  Osakekohtainen tulos oli 0,05 euroa (-0,13 euroa) ja osakekohtainen oma pääoma 1,11 euroa (1,39 euroa). Konsernin omavaraisuusaste oli 36,9 % (40,9 %) ja taseen loppusumma 36,7 milj. euroa (41,4 milj. euroa).
   
   
  Vertailu katsauskausittain
   
  1-6/2004
  1-6/2003
  1-12/2003
  Liikevaihto
  37 210
  29 867
  65 153
  Liikevoitto/tappio
  896
  -1 238
  -1 877
  Tilikauden voitto/tappio
  599
  -1 640
  -5 634
  Tulos per osake
  0,05
  -0,13
  -0,20
   
   
   
  Toimintaympäristön kehitys
   
  Valmistuspalveluiden kysyntä pysyi vuoden 2003 jälkipuoliskon tasolla. Asiakkaiden tuotekustannusten alentamistarpeet heijastuivat koko toimitusketjuun ja kilpailutilanne sopimusvalmistajien kesken jatkui kireänä. Toiminnan tehostamispaineisiin vastattiin tuotannon uudelleenjärjestelyillä.
   
   
  Incapin liiketoiminnan kehitys
   
  Tammi-kesäkuun liikevaihto kasvoi 25 % viime vuoden vastaavasta jaksosta. Kokonaiskysyntä pysyi samalla tasolla kuin vuoden 2003 loppupuolella, joskin kehitys vaihteli asiakkaittain. Liikevaihdon kasvuun vaikutti jakson loppupuolella jonkin verran se, että osa asiakkaista siirsi toimituksia myöhäisemmäksi.
   
  Asiakasrakenne oli edelleen tasapainoinen ja suurimman yksittäisen asiakasryhmän, tietoliikennesektorin laitevalmistajien, osuus liikevaihdosta on noin 40 %.
   
  Kannattavuus parani edellisen vuoden vastaavasta jaksosta. Kauden tulokseen vaikutti toisen vuosineljänneksen liikevaihtoon sisältynyt, materiaalihallinnan tehostamiseen liittyvä vaihto-omaisuuden myynti. Kapasiteetin käyttöaste kasvoi, tuottavuus parani ja kiinteät kustannukset laskivat.
   
  Tiettyjen elektroniikan komponenttien hinnat nousivat ja toimitusajat pitenivät hieman. Mekaniikan raaka-aineiden hinnat nousivat selvästi.
   
  Virossa sijaitsevan yksikön toiminta jatkui vilkkaana ja valmistusmäärät kasvoivat tasaisesti. Asiakkaiden kasvaneen kysynnän perusteella päätettiin maaliskuussa elektroniikan tuotantokapasiteetin lisäämisestä Kuressaaressa. Yksikön nykyisten tilojen laajennus on suunnitteluvaiheessa ja työt päästään käynnistämään alkusyksyn aikana. Kuressaareen tuleva lisäkapasiteetti on käytettävissä vuoden 2005 alussa.
   
  Myös etsattujen tuotteiden kysyntä kasvoi alkuvuonna niin, että näitä tuotteita valmistavan Ultraprint Oy:n Kempeleen yksikköön päätettiin hankkia uusi kuparin etsauslinja. Syyskuussa käyttöön otettava uusi linja nelinkertaistaa etsauskapasiteetin ja parantaa huomattavasti laaduntuottokykyä.
   
  Valmistustoiminnassa jatkettiin RoHS-prosessiin siirtymistä yhteistyössä asiakkaiden ja verkostoyritysten kanssa. Vuokatin yksikön ensimmäinen lyijytöntä prosessia soveltava valmistuslinja otetaan käyttöön tämän vuoden aikana. Elektroniikkavalmistuksessa kehitettiin lisäksi tuote- ja komponenttikohtaista jäljitettävyyttä.
   
  Myynti- ja tarjoustoiminta jatkui vilkkaana. Strategiansa mukaisesti Incap hakee liikevaihdon kasvua ensisijaisesti vahvistamalla rooliaan nykyasiakkaiden kumppanina, ja katsauskaudella toimitussopimuksia laajennettiin sekä uusiin tuotteisiin että suurempiin toimituskokonaisuuksiin. Asiakaspalveluun panostettiin lisäämällä henkilöresursseja sekä myyntiin että suunnitteluun.
   
   
  Liiketoiminnan kehittämisen painopisteet
   
  Incapin tuotantorakenne ja toimintamalli soveltuu parhaiten sellaisiin tuotteisiin, joista valmistetaan useita eri versioita pieninä ja keskisuurina tuotantosarjoina. Tällaisissa “high mix – low volume” -tuotteissa Incapin joustavuus ja nopea reagointikyky muodostavat merkittävän kilpailuedun. Elektroniikkatuotteiden elinkaaren jatkuva lyheneminen suosii pienissä ja keskisuurissa sarjoissa tapahtuvaa valmistusta ja asiakkaiden tuotevalikoimat ovat hyvin laajoja. Tästä syystä valmistuksessa oleva tuotevalikoima vaihtelee sekä tuotetyypeittäin että volyymeittäin. 
   
   
   
  Materiaalihallinnan tehostamiseksi käynnistettiin kesäkuussa projekti, jonka tavoitteena on parantaa olennaisesti vaihto-omaisuuden kiertoa ja toimitusvarmuutta sekä lyhentää tuotannon läpimenoaikoja. Kehittämisen kohteena on koko tilaus-toimitusprosessi ja uusia toimintatapoja haetaan varsinkin ennustekäytännön ja tuotannon suunnittelun optimointiin.
  Incap kehittää liiketoimintaansa sekä kasvattamalla omaa kapasiteettiaan että lisäämällä yhteistyötä verkostoyritysten kanssa. Esimerkiksi suunnittelupalveluissa on toiminnasta yhteistyökumppanien kanssa saatu erittäin myönteisiä kokemuksia.
   
  Valmistuskapasiteettia lisätään vuoden 2004 aikana asiakkaiden kysynnän mukaisesti Kuressaaressa ja Kempeleessä. Lisäksi suunnitteilla on Helsingin tehtaan konekannan uudistaminen, joka toteutuessaan vahvistaa mekaniikan toimituskykyä ja mahdollistaa kapasiteetin käyttöasteen nostamisen edelleen. 
   
   
  Rahoitus
   
  Konsernin maksuvalmius oli tyydyttävä. Quick ratio oli 0,7 (0,7) ja current ratio 1,6 (1,7). Vaihto-omaisuuden määrä aleni 13,1 milj. euroon (13,7 milj. euroa).
   
  Liiketoiminnan rahavirta oli 0,6 milj. euroa (3,9 milj. euroa). Rahavirtojen muutos oli 0,8 milj. euroa vähennystä (1,1 milj. euroa lisäystä).
   
  Konsernin oma pääoma katsauskauden päättyessä oli 13,5 milj. euroa (17,0 milj. euroa). Vierasta pääomaa oli yhteensä 23,2 milj. euroa (24,4 milj. euroa), josta korollista 12,0 milj. euroa (14,2 milj. euroa) ja korotonta 11,2 milj. euroa (10,1 milj. euroa). Nettorahoituskulut olivat 0,3 milj. euroa (0,4 milj. euroa) ja poistot 1,4 milj. euroa (1,8 milj. euroa). Nettovelat laskivat 12,0 milj. euroon (14,5 milj. euroa) ja nettovelkojen suhde omaan pääomaan (gearing) oli 84,7 % (73,8 %). Omavaraisuusaste oli 36,9 % (40,9 %).
   
  Konsernin likvidit varat 9.8.2004 olivat 2,1 milj. euroa, josta käyttämätöntä luottolimiittiä oli 1,4 milj. euroa. Yhtiö arvioi käytettävissä olevien varojen riittävän vähintään seuraavan 12 kuukauden ajan laaditun maksuvalmiussuunnitelman mukaisesti.
   
   
  Investoinnit
   
  Konsernin kokonaisinvestoinnit olivat 0,2 milj. euroa (0,3 milj. euroa) eli 0,6 % (1,0 %) liikevaihdosta.
   
   
  Tutkimus- ja kehitystoiminta
   
  Incapin tutkimus- ja kehitystoiminta on lähinnä omien valmistusprosessien kehittämistä. Katsauskauden tutkimus- ja kehittämiskulut olivat 0,9 milj. euroa (0,9 milj. euroa) eli 2,5 % (3,0 %) liikevaihdosta. Tutkimus- ja kehityskustannukset on kirjattu tilikauden kuluihin.
   
   
  Henkilöstö ja johto
   
  Tilikauden alussa Incap-konsernin palveluksessa oli 551 ja lopussa 557 henkilöä. Kauden lopussa lomautettuna oli yhteensä 29 henkilöä (51 henkilöä vuoden alussa).
   
   
  Hallinnointiperiaatteet
   
  Incap-konserni noudattaa 1.7.2004 voimaan tullutta pörssiyhtiöiden uutta Corporate Governance -suositusta. Hallinnointiperiaatteita on kuvattu yhtiön kotisivuilla osoitteessa http://www.incap.fi/hallinto.html.
   
   
  Varsinainen yhtiökokous
  Varsinainen yhtiökokous pidettiin Oulussa 20.4.2004. Yhtiökokous vahvisti konsernin ja emoyhtiön tilinpäätöksen vuodelta 2003 ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että osinkoa vuodelta 2003 ei jaeta.
   
  Yhtiökokous valtuutti hallituksen yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä, ja/tai yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksella yhtiön osakepääomaa voidaan korottaa enintään 4 092 775,68 eurolla (ei tarkka).
   
  Hallituksen jäseniksi valittiin edelleen Seppo Arponen, Kalevi Laurila, Jorma Terentjeff ja Juhani Vesterinen sekä uusina jäseninä Timo Leinilä ja Sakari Nikkanen. Hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi uudelleen Jorma Terentjeffin. Yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi Ernst & Young Oy:n ja vastuulliseksi tilintarkastajaksi Rauno Sipilän, KHT.
   
   
  Optio-ohjelma 2004
   
  Incap Oyj:n hallitus päätti yhtiökokouksen valtuutuksen perusteella ottaa toukokuussa käyttöön uuden, osakeomistukseen sitouttavan optio-ohjelman. Optio-oikeuksia annettiin yhteensä 630 000 kappaletta, jotka oikeuttavat yhtä monen osakkeen merkintään. Incapin osakepääoma voi merkintöjen perusteella nousta enintään 1 058 400 eurolla (ei tarkka). Ensi vaiheessa optioita kohdistettiin kolmelletoista Incap-konsernin avainhenkilölle, jotka sitoutuivat samalla pitkäjänteiseen yhtiön osakkeiden omistusohjelmaan.
   
  Vuoden 2004 optiot on jaettu kolmeen sarjaan: 2004A, 2004B ja 2004C. A- ja B-optioiden merkintähinta on Incapin osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi toukokuussa 2004 eli 2,22 euroa. Optio-oikeuksien 2004C merkintähinta on Incapin osakkeen vastaava keskikurssi maaliskuussa 2006. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla 2004A on 1.4.2007 – 30.4.2009, optio-oikeuksilla 2004B 1.4.2008 – 30.4.2010 ja optio-oikeuksilla 2004C 1.4.2009 – 30.4.2011. Osakkeiden merkintä alkaa kuitenkin vasta, kun Incapin osakkeen kahden kuukauden vaihdolla painotettu keskikurssi ylittää tietyt rajat. Optio-oikeuksilla 2004A keskikurssin tulee olla vähintään 3 euroa ja optio-oikeuksilla 2004B vähintään 4,20 euroa. Optio-oikeuksien 2004C merkintään vaadittava vähimmäistaso määritetään hallituksessa 30.6.2006 mennessä.
   
  Liikkeeseenlaskuvaiheessa kaikki optio-oikeudet 2004C sekä ne optio-oikeudet 2004A ja 2004B, joita ei kohdistettu avainhenkilöille, annettiin Incap Oyj:n kokonaan omistamalle tytäryhtiölle, joka voi myöntää optio-oikeuksia konsernin palveluksessa oleville tai rekrytoitaville henkilöille.
   
   
  Hallituksen voimassa olevat valtuudet
   
  Hallituksella on katsauskauden päättyessä voimassa oleva valtuutus  korottaa osakepääomaa enintään 3 034 375,68 eurolla (ei tarkka).
   
   
  Osake ja kurssikehitys
   
  Osakkeiden lukumäärä on 12 180 880. Osakkeen kurssi vaihteli katsauskaudella 2,59 ja 1,80 euron välillä, ja tilikauden päätöskurssi oli 2,19 euroa. Osakkeen vaihto oli 19,6 %.
   
  Incapin yhtiö- ja kaupankäyntitunnus Helsingin pörssissä muuttui 1.4.2004 alkaen: uusi yhtiötunnus on ICP ja kaupankäyntitunnus ICP1V.
   
  Katsauskauden lopussa yhtiöllä oli 996 osakasta eli 19 % enemmän kuin vuoden alussa (834 osakasta). Yhtiön markkina-arvo 30.6.2004 oli 26,7 miljoonaa euroa.
   
   
  IFRS-standardien (IAS) käyttöönotto
   
  Incap-konserni siirtyy IFRS-standardin mukaiseen raportointiin vuoden 2005 tilinpäätöksessä ja ensimmäiset IAS/IFRS-osavuosikatsaukset julkaistaan vuonna 2006.
   
   
  Tulevaisuuden näkymät
   
  Näkemykset loppuvuoden markkinakehityksestä ovat varovaisen myönteisiä. Asiakkaiden esittämien volyymiennusteiden perusteella Incapin liikevaihdon vuonna 2004 arvioidaan kasvavan markkinoiden kasvun mukaisesti. Koko vuoden liiketuloksen odotetaan edelleen olevan positiivinen.    
   
  Incapin osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2004 julkaistaan keskiviikkona 10.11.2004.
   
   
  INCAP OYJ
  Hallitus
   
   
  Juhani Hanninen
  toimitusjohtaja
   
  Lisätietoja:
  toimitusjohtaja Juhani Hanninen, puh. 050 556 7199
  talousjohtaja Tuula Ylimäki, puh. 040 347 2025
  viestintäjohtaja Hannele Pöllä, puh. 040 504 8296
   
   
  Tiedotustilaisuus
   
  Incap järjestää tiedotustilaisuuden lehdistölle ja analyytikoille keskiviikkona 11.8.2004 klo 10 World Trade Center Helsingin kabinetissa 7-8, 3. kerros, osoitteessa Aleksanterinkatu 17, 00100 Helsinki. Tilaisuus on suomenkielinen. Esitysaineisto on nähtävissä yhtiön kotisivuilla suomeksi ja englanniksi.
   
   
  JAKELU
  Helsingin Pörssi
  Keskeiset tiedotusvälineet
   
  LIITTEET
  1.     Konsernin tuloslaskelma
  2.     Konsernitase
  3.     Rahoituslaskelma
  4.     Tunnusluvut ja vastuusitoumukset