INCAP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUULTA 2004

 
  • liikevaihto kasvoi 19,5 % edellisen vuoden vastaavasta jaksosta ja oli 54,0 milj. euroa (1-9/2003: 45,2 milj. euroa)
  • liikevoitto kasvoi 167 % ja oli 1,2 milj. euroa (-1,7 milj. euroa)
  • osakekohtainen tulos oli 0,06 euroa (-0,19 euroa)
  • yhteistyötä strategisten asiakkaiden kanssa lisättiin
  • uuden etsauslinjan tuotanto käynnistyi
 
 
 
Heinä-syyskuun liikevaihto ja tulos
 
Liikevaihtoa kertyi heinä-syyskuussa 16,8 milj. euroa. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna oli 9,6 % (7-9/2003: 15,3 milj. euroa).
 
Heinä-syyskuun liikevoitto oli 0,3 milj. euroa. Vuoden 2003 vastaavaan jaksoon verrattuna liiketulos parani 153 % (7-9/2003: -0,5 milj. euroa). Osakekohtainen tulos oli 0,01 euroa (-0,06 euroa).
 
 
 
 
Tammi-syyskuun liikevaihto ja tulos
 
Tammi-syyskuun liikevaihto oli 54,0 milj. euroa. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna oli 19,5 % (1-9/2003: 45,2 milj. euroa).
 
Liikevoitto oli 1,2 milj. euroa eli 167 % parempi kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla (-1,7 milj. euroa). Liikevoiton osuus liikevaihdosta oli 2,2 % (-3,8 %).
 
Osakekohtainen tulos oli 0,06 euroa (-0,19 euroa) ja osakekohtainen oma pääoma 1,12 euroa (1,33 euroa). Konsernin omavaraisuusaste oli 35,4 % (38,9 %) ja taseen loppusumma 38,5 milj. euroa (41,7 milj. euroa).
 
 
 
 
 
Liiketoiminnan kehitys
 
Incapin tammi-syyskuun liikevaihto kasvoi 19,5 % viime vuoden vastaavasta jaksosta. Kysynnässä oli tarkastelujakson aikana sekä toimiala- että asiakaskohtaisia vaihteluja. Heinäkuun liikevaihto oli tyypilliseen tapaan muita kuukausia alhaisempi. Jakson loppua kohti erityisesti turvallisuus- ja mittaustekniikan tuotteiden kysyntä kasvoi. Tietoliikennesektorilla joidenkin volyymituotteiden toimitusten odotettiin olevan toteutunutta suurempia.
 
Kannattavuus kehittyi tammi-syyskuussa myönteisesti edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna ja liikevoitto kasvoi 167 %. Kolmannen vuosineljänneksen liikevoittoprosentti oli edellisen neljänneksen tasolla.
 
Mekaniikkavalmistuksen materiaalikustannukset kasvoivat terästuotteiden hintojen voimakkaan nousun vuoksi, ja niitä vastaavat korotukset siirtyvät asiakkaiden hintoihin viiveellä. 
 
Asiakkaiden kiinnostus Virossa tapahtuvaa valmistusta kohtaan kasvoi edelleen ja Kuressaaren tuotantokapasiteetin lisääminen vuoden 2005 alussa luo edellytyksiä liiketoiminnan kasvattamiselle.
 
Konsernin tytäryhtiön, Ultraprint Oy:n, uusi etsauslinja otettiin käyttöön Kempeleessä syyskuun puolivälissä. Uusi linja nelinkertaistaa taipuisien piirilevyjen tuotannon ja mahdollistaa myös entistä isompien kappaleiden tekemisen. Tuotteita käytetään lähinnä automaatio- ja tietoliikennesovellutuksissa sekä erilaisissa antennirakenteissa. 
 
Lyijyttömään RoHS-prosessiin siirtymistä jatkettiin suunnitelman mukaisesti. Ensimmäiset täysin lyijyttömät tuotteet toimitettiin asiakkaalle katsauskauden lopussa ja lyijytöntä prosessia soveltava valmistuslinja otetaan käyttöön varsinaisesti joulukuussa 2004.
 
Tuote- ja komponenttikohtaista jäljitettävyyttä kehitettiin edelleen. Toiminnanohjausjärjestelmään liitettiin jäljitettävyysohjelmisto, jonka avulla yksittäisen tuotteen komponentteja ja materiaaleja voidaan jäljittää tuotteen koko elinkaaren ajan.
 
Incap laajensi katsauskaudella toimitussopimuksia useiden asiakkaiden kanssa sekä uusiin tuotteisiin että suurempiin toimituskokonaisuuksiin. Asiakassuhteiden syventäminen tapahtuu pitkäjänteisesti, ja uuden tuotteen siirtäminen tuotekehitysvaiheesta volyymituotantoon voi kestää muutamasta kuukaudesta jopa vuoteen. Tästä syystä uudet yhteistyösopimukset näkyvät liikevaihdossa viiveellä ja niiden vaikutus voi vaihdella huomattavasti uuden tuotteen markkinatilanteesta riippuen.
 
Suunnittelupalvelujen kehittämistä jatkettiin tuotteistamalla palveluja, lisäämällä henkilöresursseja ja laajentamalla verkostoyhteistyötä suunnittelutoimistojen kanssa. Myös myynnin ja markkinoinnin resursseja vahvistettiin.
 
 
Strategian painopisteet
 
Syksyn kuluessa täsmennetyn strategiansa mukaisesti Incap keskittyy teknisesti vaativiin tuotteisiin, joiden tuotantomäärät ovat keskisuuria tai pieniä ja joiden valmistaminen edellyttää erittäin joustavaa toimintatapaa. Nykyinen toimintamalli ja asiakaspohja tukevat hyvin valittua strategiaa, jossa korostuvat Incapin nykyiset vahvuudet: joustavuus, nopea reagointi, ammattitaito ja asioinnin helppous.
 
Incap pyrkii saavuttamaan vankan aseman eurooppalaisena sopimusvalmistajana. Vaikka nykyiset ja potentiaaliset asiakkaat toimivat globaalisti, merkittävä osa heidän toimintaansa, esimerkiksi tuotekehitys, sijaitsee Euroopassa.
 
Incap tavoittelee kasvua sekä orgaanisesti että liiketoimintajärjestelyin. Menestyminen tiukassa kilpailussa edellyttää yhtiöltä jatkossakin toiminnan merkittävää tehostamista: kannattavuuden parantamista, palvelutarjonnan kehittämistä sekä osaamisen vahvistamista muun muassa uusissa teknologioissa, myynnissä ja suunnittelussa.
 
 
Rahoitus
 
Konsernin maksuvalmius oli tyydyttävä. Quick ratio oli 0,7 (0,7) ja current ratio 1,5 (1,6).
 
Liiketoiminnan rahavirta kääntyi kolmannella vuosineljänneksellä negatiiviseksi ja oli -0,5 milj. euroa (3,3 milj. euroa). Rahavirtojen muutos oli 0,9 milj. euroa vähennystä (1,0 milj. euroa lisäystä).
Käyttöpääomaa sitoutui aikaisempaa enemmän vaihto-omaisuuteen ja myyntisaataviin.
 
Konsernin oma pääoma katsauskauden päättyessä oli 13,6 milj. euroa (16,3 milj. euroa). Vierasta pääomaa oli yhteensä 24,9 milj. euroa (25,4 milj. euroa), josta korollista 12,8 milj. euroa (14,7 milj. euroa) ja korotonta 12,1 milj. euroa (10,7 milj. euroa). Nettorahoituskulut olivat 0,4 milj. euroa (0,6 milj. euroa) ja poistot 2,1 milj. euroa (2,7 milj. euroa). Nettovelat laskivat 11,9 milj. euroon (14,0 milj. euroa) ja nettovelkojen suhde omaan pääomaan (gearing) oli 91,5 % (80,7 %). Omavaraisuusaste oli 35,4 % (38,9 %).
 
Konsernin likvidit varat 8.11.2004 olivat 0,9 milj. euroa, josta käyttämätöntä luottolimiittiä oli 0,6 milj. euroa. Yhtiö arvioi käytettävissä olevien varojen riittävän vähintään seuraavan 12 kuukauden ajan laaditun maksuvalmiussuunnitelman mukaisesti.
 
 
Investoinnit
 
Konsernin kokonaisinvestoinnit olivat 0,3 milj. euroa (0,4 milj. euroa) eli 0,5 % (0,8 %) liikevaihdosta.
 
 
Tutkimus- ja kehitystoiminta
 
Incapin tutkimus- ja kehitystoiminta on lähinnä omien valmistusprosessien kehittämistä, ja katsauskauden vastaavat kulut olivat 1,3 milj. euroa (1,4 milj. euroa) eli 2,5 % (3,0 %) liikevaihdosta.
 
 
Henkilöstö
 
Tilikauden alussa Incap-konsernin palveluksessa oli 551 ja lopussa 550 henkilöä. Kauden lopussa lomautettuna oli yhteensä 30 henkilöä (51 henkilöä vuoden alussa).
 
 
Hallituksen voimassa olevat valtuudet
 
Hallituksella on katsauskauden päättyessä voimassa oleva valtuutus  korottaa osakepääomaa enintään 3 034 375,68 eurolla (ei tarkka).
 
 
Osake ja kurssikehitys
 
Osakkeiden lukumäärä on 12 180 880. Osakkeen kurssi vaihteli katsauskaudella 1,65 ja 2,59 euron välillä, ja tilikauden päätöskurssi oli 1,80 euroa. Osakkeen vaihto oli 22,3 %.
 
Katsauskauden lopussa yhtiöllä oli 1001 osakasta eli 20 % enemmän kuin vuoden alussa (834 osakasta). Yhtiön markkina-arvo 30.9.2004 oli 21,9 miljoonaa euroa.
 
 
IFRS-standardien (IAS) käyttöönotto
 
Incap siirtyy IFRS-standardin mukaiseen raportointiin vuoden 2005 tilinpäätöksessä. Ensimmäinen IFRS-osavuosikatsaus laaditaan tammi-maaliskuulta 2006.
 
 
Tulevaisuuden näkymät
 
Loka-joulukuun liikevaihdon arvioidaan kasvavan kolmannesta vuosineljänneksestä ja olevan suunnilleen viime vuoden vastaavan jakson tasolla. Koko vuoden liikevaihdon odotetaan olevan selvästi korkeampi kuin viime vuonna. Koko vuoden liikevoitto on merkittävästi parempi kuin vuonna 2003.    
 
Incapin tilinpäätöstiedote vuodelta 2004 julkaistaan tiistaina 22. helmikuuta 2005.
 
 
INCAP OYJ
Hallitus
 
 
Juhani Hanninen
toimitusjohtaja