INCAP-KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2004: INCAP NOUSI KASVU-URALLE

 

 
  • liikevaihto kasvoi 16 % edellisvuodesta ja oli 75,7 milj. euroa (2003: 65,2 milj. euroa)
  • kannattavuus parani ja liikevoitto oli 1,6 milj. euroa (-1,9 milj. euroa) eli 2,1 % liikevaihdosta
  • osakekohtainen tulos oli 0,09 euroa (-0,20 euroa)
  • satunnaisiin tuottoihin kirjattiin laskennallisia verosaamisia 1,7 milj. euroa ja satunnaisiin kuluihin tehtiin alumiinin koneistuksen ja pinnoituksen rakennejärjestelyjen vuoksi 3,9 milj. euron alaskirjaus
  • kysyntä kehittyi myönteisesti ja yhteistyötä strategisten asiakkaiden kanssa laajennettiin
 
 
LOKA-JOULUKUUN LIIKEVAIHTO JA TULOS
 
Vuoden viimeinen neljännes oli edellisvuoden tapaan liikevaihdoltaan vuoden paras. Liikevaihto kasvoi edellisestä neljänneksestä 30 % ja oli  21,7 milj. euroa. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna oli 9 % (10-12/2003: 20,0 milj. euroa).
 
Loka-joulukuun liikevoitto oli 0,4 milj. euroa (-0,1 milj. euroa). Jakson osakekohtainen tulos oli 0,03 euroa (-0,01 euroa).
 
 
 
 
KOKO VUODEN 2004 LIIKEVAIHTO JA TULOS
 
Konsernin liikevaihto kasvoi 16 % edellisvuodesta 75,7 milj. euroon (2003: 65,2 milj. euroa). Liikevoittoa kertyi 1,6 milj. euroa (-1,9 milj. euroa). Vuoden 2004 satunnaisiin tuottoihin kirjattiin laskennallisia verosaamisia 1,7 milj. euroa. Satunnaisiin kuluihin tehtiin alumiinin koneistus- ja pinnoitustoimintojen rakenteellisten järjestelyjen vuoksi yhteensä 3,9 milj. euron kertaluonteiset alaskirjaukset. Tästä johtuen koko vuoden tulos oli 1,2 milj. euroa tappiollinen.
 
Osakekohtainen tulos oli 0,09 euroa (-0,20 euroa,) ja osakekohtainen oma pääoma 1,00 euroa (1,06 euroa). Konsernin omavaraisuusaste oli 32 % (34 %) ja taseen loppusumma 36,1 milj. euroa (37,7 milj. euroa).
 
 
 
 
TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS
 
Vuoden 2003 lopulla parantunut kysyntä pysyi hyvällä tasolla myös vuonna 2004. Kilpailu elektroniikan valmistuspalveluiden tarjoajien kesken oli edelleen kireää. Jatkuva tarve alentaa tuotantokustannuksia johti varsinkin työvoimavaltaisen valmistuksen kasvuun edullisen kustannustason maissa. Markkinakehityksen ennustaminen oli edelleen vaikeaa ja kysynnässä tapahtui nopeita muutoksia.
 
 
INCAPIN LIIKETOIMINNAN KEHITYS
 
Incap säilytti vahvan asemansa strategisten asiakkaidensa valmistuspalvelukumppanina. Toimitussopimuksia laajennettiin sekä uusiin tuotteisiin että entistä suurempiin toimituskokonaisuuksiin.
 
Asiakas- ja toimialarakenne pysyi tasapainoisena strategian mukaisesti. Tietoliikennesektorin toimitukset kasvoivat nopeammin kuin muiden asiakastoimialojen, ja myös turvallisuus- ja hyvinvointiteknologian tuotteiden kysyntä vilkastui.
 
Suunnittelupalvelujen kehittämistä jatkettiin tuotteistamalla palveluja, lisäämällä omia henkilöresursseja ja laajentamalla yhteistyötä suunnittelutoimistojen kanssa. Myös myynnin ja markkinoinnin resursseja vahvistettiin.
 
Erityisenä toiminnan tehostamiskohteena oli materiaalihallinta, jossa tavoitteena oli vaihto-omaisuuden kierron olennainen kasvu, toimitusvarmuuden paraneminen sekä tuotannon läpimenoaikojen lyheneminen.
 
Kiinnostus Virossa sijaitsevaa elektroniikkavalmistusta kohtaan kasvoi. Eri laajentumisvaihtoehtoja koskevan selvityksen perusteella päätettiin kasvattaa Kuressaaressa sijaitsevan yksikön tuotantokapasiteettia kolminkertaiseksi.
 
Vuokatin elektroniikkayksikköön päätettiin hankkia SMD-ladontalinja ja siihen sisältyvä optinen laaduntarkastuslaite. Helsingin ohutlevyvalmistuksen konekapasiteetin uusimiseksi allekirjoitettiin tilikauden päättymisen jälkeen sopimus modernin levytyökeskuksen ja siihen liittyvän laserleikkurin toimituksesta. RFID-sovellusten kasvaneen kysynnän perusteella Ultraprint Oy:lle hankittiin uusi etsauslinja.
 
Valmistautumista RoHS-direktiivin vaatimaan lyijyttömään prosessiin jatkettiin. Ensimmäinen lyijytöntä prosessia soveltava valmistuslinja otettiin käyttöön vuoden lopulla ja Incapin elektroniikkavalmistus siirtyy lyijyttömään prosessiin jo vuoden 2005 aikana, ennen direktiivin määräaikaa. Elektroniikkavalmistuksessa kehitettiin tuote- ja komponenttikohtaista jäljitettävyyttä edelleen.
 
LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET
 
Incap keskittyy strategiansa mukaisesti teknisesti vaativiin tuotteisiin, joiden tuotantomäärät ovat keskisuuria tai pieniä ja joiden valmistaminen edellyttää erittäin joustavaa toimintatapaa. Nykyinen toimintamalli ja asiakaspohja tukevat valittua strategiaa, jossa korostuvat Incapin nykyiset vahvuudet: joustavuus, nopea reagointi ja ammattitaito.
 
Incapin tavoitteena on saavuttaa vankka asema eurooppalaisena elektroniikan ja mekaniikan sopimusvalmistajana. Toimialakohtaisen keskittymisen sijasta Incap haluaa säilyttää tasapainoisen asiakasrakenteen.
 
Tuotteen koko elinkaaren kattavia palveluja kehitetään varsinaisen valmistuksen lisäksi erityisesti suunnittelussa. Incap vahvistaa edelleen elektroniikkaa ja mekaniikkaa sisältävien tuotekokonaisuuksien toimituskykyä ja on valmis ottamaan laajan vastuun asiakkaan valmistuksesta sekä siihen liittyvistä palveluista.
 
Incap tavoittelee voimakasta kasvua ensisijaisesti orgaanisesti, mutta on valmis laajentamaan toimintaansa myös yritysjärjestelyin ja ottamalla vastaan asiakkaiden koko tuotannon ulkoistuksia.
 
Kannattavuuden parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä ja toiminnan tehostamista jatketaan edelleen.
 
RAHOITUS JA KASSAVIRTA
 
Konsernin maksuvalmius oli tyydyttävä: quick ratio oli 0,9 (0,7) ja current ratio 1,6 (1,5). Liiketoiminnan rahavirta oli 1,6 milj. euroa (4,6 milj. euroa) ja rahavirtojen muutos 0,8 milj. euroa vähennystä (0,6 milj. euroa lisäystä).
 
Konsernin oma pääoma katsauskauden päättyessä oli 11,7 milj. euroa (12,9 milj. euroa). Vierasta pääomaa oli yhteensä 24,4 milj. euroa (24,8 milj. euroa), josta korollisen osuus oli 11,0 milj. euroa (13,1 milj. euroa).
 
Nettorahoituskulut olivat 0,6 milj. euroa (0,9 milj. euroa) ja poistot 2,8 milj. euroa (3,6 milj. euroa). Nettovelat laskivat 9,1 milj. euroon (12,8 milj. euroa) ja nettovelkojen suhde omaan pääomaan (gearing) oli 91 % (92 %). Korollinen nettovelka oli tilikauden päättyessä 10,6 milj. euroa (11,9 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli tyydyttävä 32 % (34 %). Konsernin likvidit varat 18.2.2005 olivat 2,3 milj. euroa, josta käyttämätöntä luottolimiittiä oli 1,8 milj. euroa. Yhtiö arvioi käytettävissä olevien varojen riittävä vähintään seuraavan 12 kuukauden ajan laaditun maksuvalmiussuunnitelman mukaisesti.
 
INVESTOINNIT
 
Konsernin investoinnit tilikaudella olivat 0,4 milj. euroa (0,5 milj. euroa) eli noin 1 % (1 %) liikevaihdosta. Suurin yksittäinen investointi oli etsauslinja, jonka arvo oli noin 0,3 milj. euroa. Muut investoinnit olivat lähinnä korvausinvestointeja ja kohdistuivat laite- ja ohjelmistohankintoihin.
 
 
TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA
 
Tutkimus- ja kehitystoimintaan käytettiin 1,9 milj. euroa (2,0 milj. euroa) eli 3 % (3 %) liikevaihdosta. Incapin tutkimus- ja kehitystoiminta on omien prosessien kehittämistä ja kohdistui vuoden 2004 aikana muun muassa jäljitettävyyden ja lyijyttömän prosessin kehittämiseen. Tutkimus- ja kehityskustannukset on kirjattu tilikauden kuluihin.
 
HENKILÖSTÖ
 
Vuoden alussa Incap-konsernin palveluksessa oli 552 ja lopussa 544 henkilöä. Lomautettujen määrä laski vuoden alun 51 henkilöstä 19 henkilöön 31.12.2004. Uusia henkilöitä palkattiin myyntiin, hankintatoimeen ja suunnittelupalveluihin.
 
HALLINTOPERIAATTEET, CORPORATE GOVERNANCE
 
Incap noudattaa hallinnoinnissa Helsingin Pörssin, Keskuskauppakamarin sekä Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton julkaisemaa uutta Corporate Governance -suositusta, joka tuli voimaan heinäkuun 2004 alussa. Suosituksen mukaiset päivitetyt hallintoperiaatteet hyväksyttiin Incap Oyj:n hallituksen kokouksessa kesäkuussa.
 
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
 
Incap Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Oulussa 20.4.2004. Yhtiökokous vahvisti konsernin ja emoyhtiön tilinpäätöksen vuodelta 2003 ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille. Vuodelta 2003 ei maksettu osinkoa.
 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä, ja/tai yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksella yhtiön osakepääomaa voidaan korottaa enintään
4 092 775,68 eurolla.
 
Hallitus käytti osan valtuutuksesta toukokuussa 2004 konsernin avainhenkilöille suunnatun optio-ohjelman toteuttamiseen. Hallituksella oli 31.12.2004 voimassa valtuutus osakepääoman korottamiseen 3 033 191,74 eurolla.
 
HALLITUS
Varsinainen yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi edelleen Seppo Arposen, Kalevi Laurilan, Jorma Terentjeffin ja Juhani Vesterisen. Uusina jäseninä hallitukseen valittiin Timo Leinilä ja Sakari Nikkanen. Hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi uudelleen Jorma Terentjeffin.
 
TILINTARKASTAJAT
 
Yhtiön tilintarkastajana toimi tilintarkastusyhtiö Ernst & Young Oy, vastuullisena tilintarkastajana Rauno Sipilä, KHT.
 
IFRS-STANDARDIEN (IAS) KÄYTTÖÖNOTTO
 
Incap-konserni siirtyy kansainvälisen IFRS-standardin mukaiseen  raportointiin vuoden 2005 tilinpäätöksessä ja ensimmäinen IFRS:n mukainen osavuosikatsaus julkaistaan tammi-maaliskuulta 2006. Tietoja IFRS-standardiin siirtymisen vaikutuksista taloudellisiin lukuihin esitetään vuoden 2005 kuluessa.
 
OSAKE JA KURSSIKEHITYS
 
Osakkeiden lukumäärä on 12 180 880. Osakkeen kurssi vaihteli 1,65 ja 2,59 euron välillä, ja vuoden päätöskurssi oli 1,90 euroa. Osakkeen vaihto oli 28 %.
 
Katsauskauden lopussa yhtiöllä oli 976 osakasta. Yhtiön markkina-arvo 31.12.2004 oli 23,1 miljoonaa euroa.
 
OPTIOT
 
Konsernin vuoden 1998 optio-ohjelman merkintäaika umpeutui 30.11.2004. Optioita ei ole käytetty osakemerkintään.
 
Toukokuussa 2004 otettiin käyttöön uusi, avainhenkilöiden pitkäjänteiseen osakeomistukseen sitouttava optio-ohjelma. Optio-oikeuksia annettiin yhteensä 630 000 kappaletta, jotka oikeuttavat yhtä monen osakkeen merkintään. Incapin osakepääoma voi merkintöjen perusteella nousta enintään noin 1 058 400 eurolla. Ensi vaiheessa optioita kohdistettiin kolmelletoista Incap-konsernin avainhenkilölle, jotka sitoutuivat samalla pitkäjänteiseen yhtiön osakkeiden omistusohjelmaan. Optioiden myöntämisen edellytyksenä oli, että optionhaltija ensin hankkii tietyn määrän Incapin osakkeita.
 
Hallitus suuntasi vuonna 2003 Keskinäiselle työeläkevakuutusyhtiölle Varmalle yhteensä 702 000 optiota, jotka oikeuttavat yhtä monen osakkeen merkitsemiseen. Osakkeiden merkintäaika alkoi 1.6.2003 ja päättyy 31.12.2005. Osakkeiden merkintähinta on 2,50 euroa osakkeelta. Mikäli Varma käyttää optio-oikeutensa mukaisen merkintäoikeuden kokonaisuudessaan, Keskinäisen työeläkevakuutusyhtiön Varman osuus Incap Oyj:n osakepääomasta ja äänistä tulee olemaan 5,4 %.
 
VUODEN 2005 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS JA HALLITUKSEN VOITONJAKOESITYS
 
Incap Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 31.3.2005 alkaen klo 14 Hotelli Lasaretissa osoitteessa Kasarmintie 13, 90100 Oulu. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden tappio lisätään edellisten tilikausien tulokseen ja että osinkoa vuodelta 2004 ei jaeta.
 
TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
 
Hallitus valtuutti tammikuussa 2005 yhtiön johdon selvittämään, millä toimenpiteillä yhtiön olisi mahdollista luopua tappiollisista alumiinin koneistus- ja pinnoitustoiminnoista. Näiden palvelujen markkinatilanne oli muuttunut olennaisesti ja varsinkin koneistuksen kysyntä aleni selvästi vuoden 2004 aikana. YT-lain mukaiset neuvottelut koneistuksessa ja pinnoituksessa työskentelevän henkilöstön kanssa on aloitettu, ja ratkaisua haetaan mahdollisimman nopeasti.
 
NÄKYMÄT VUODELLE 2005
 
Elektroniikan valmistuspalveluiden kasvunäkymät ovat eri tutkimuslaitosten ennusteiden perusteella hyvät. Elektroniikkatuotteiden valmistusmäärien uskotaan kasvavan ja tuotannon ulkoistamisen lisääntyvän edelleen.
 
Incap tavoittelee liikevaihdon kasvua sekä vahvistamalla asemaansa nykyasiakkaiden toimittajana että rakentamalla pitkäjänteisesti uusia asiakassuhteita. Asiakkaiden ennusteiden perusteella Incap-konsernin liikevaihdon arvioidaan vuonna 2005 kasvavan maltillisesti. Konsernin kannattavuuden odotetaan paranevan vuoden 2004 tasosta liikevaihdon kasvun, materiaalitoimintojen tehostumisen ja tuottavuuden paranemisen ansiosta. Koneistuksen ja pinnoituksen rakenteellisten järjestelyjen arvioidaan parantavan konsernin tulosta jo vuonna 2005.
 
 
Incapin osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2005 julkaistaan tiistaina 26. huhtikuuta 2005.
 
 
INCAP OYJ
Hallitus
 
 
Juhani Hanninen
toimitusjohtaja
 
Koko tiedote taulukoineen on luettavissa alla olevasta linkistä.