INCAP OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ

Incap Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 31.3.2005 Oulussa.
 
Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
 
Yhtiökokous vahvisti konsernin ja emoyhtiön tuloslaskelman ja taseen 31.12.2004 päättyneeltä tilikaudelta sekä päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että vuodelta 2004 ei jaeta osinkoa. Tilikauden tappio lisätään edellisten tilikausien tulokseen.
 
Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle.
 
Yhtiöjärjestyksen 5 §:n muuttaminen
 
Yhtiöjärjestyksen hallituksen jäsenten määrää koskeva kohta muutettiin muotoon “Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu viidestä seitsemään varsinaista jäsentä”.
 
Hallituksen valtuutus
 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä, ja/tai yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta. Näiden uusmerkinnässä merkittävien, vaihtovelkakirjoja vastaan vaihdettavien tai optio-oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä saa olla enintään 2 436 176 kappaletta. Yhtiön osakepääomaa voidaan valtuutuksen perusteella korottaa enintään 4 092 775,68 eurolla (ei tarkka).
 
Valtuutus oikeuttaa poikkeamaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta sekä päättämään merkintähinnoista ja muista merkintäehdoista sekä vaihtovelkakirjalainan ja optio-oikeuksien ehdoista. Osakkeenomistajille kuuluvasta etuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy kuten yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen, yritysjärjestelyjen rahoittamiseen tai pääomahuoltoon liittyvä järjestely tai henkilöstöpoliittiset syyt. Silloin, kun osakepääomaa korotetaan uusmerkinnällä muutoin kuin vaihtovelkakirjalainan tai optio-oikeuden perusteella, on hallitus oikeutettu päättämään, että osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan, kuittausoikeutta käyttäen tai muutoin tietyin ehdoin.
 
Yhtiökokous päätti samalla peruuttaa hallitukselle vuoden 2004 yhtiökokouksessa myönnetyn vastaavan valtuutuksen, joka olisi ollut voimassa 20.4.2005 saakka. 
 
 
Hallituksen ja tilintarkastajien palkkiot
 
Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 2000 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenelle 1300 euroa kuukaudessa. Kokouspalkkion suuruus on 200 euroa/kokous. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan.
 
Hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat
 
Yhtiökokous päätti, että hallitukseen valitaan kuusi jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin edelleen Seppo Arponen, Kalevi Laurila, Timo Leinilä, Sakari Nikkanen ja Jorma Terentjeff sekä uutena jäsenenä Juha-Pekka Kallunki.
 
Tilintarkastajana jatkaa Ernst & Young Oy, vastuullisena tilintarkastajana KHT Rauno Sipilä.
 
Hallituksen järjestäytymiskokous
 
Yhtiökokouksessa nimitetty hallitus piti yhtiökokouksen jälkeen järjestäytymiskokouksen, jossa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen teollisuusneuvos Jorma Terentjeff.
 
 
INCAP OYJ
 
 
Juhani Hanninen
toimitusjohtaja