INCAP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUULTA 2005: MYÖNTEINEN KEHITYS JATKUI

 
  • liikevaihto kasvoi 9 % edellisvuoden vastaavasta jaksosta ja oli 20,9 milj. euroa (1-3/2004: 19,2 milj. euroa)
  • kannattavuus oli edellisvuoden vastaavan jakson tasolla ja liikevoitto oli 0,56 milj. euroa (0,59 milj. euroa) eli noin 3 % liikevaihdosta
  • osakekohtainen tulos oli 0,03 euroa (0,04 euroa)
  • alumiinin koneistuksen ja pinnoituksen liiketoiminnot myytiin 1.4.2005
  • elektroniikkatuotannossa otettiin helmikuussa käyttöön uusi ladontalinja
 
 
TAMMI-MAALISKUUN LIIKEVAIHTO JA TULOS
 
Liikevaihto oli 20,9 milj. euroa. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna oli 9 % (1-3/2004: 19,2 milj. euroa). Vuoden 2004 viimeiseen vuosineljännekseen verrattuna liikevaihto laski 4 %.
 
Tammi-maaliskuun liikevoitto oli 0,6 milj. euroa (0,6 milj. euroa). Vuoden 2004 viimeiseen vuosineljännekseen verrattuna liikevoitto kasvoi 36 %. Osakekohtainen tulos oli 0,03 euroa (0,04 euroa).
 
 

 
 
INCAPIN LIIKETOIMINNAN KEHITYS
 
Markkinatilanne jatkui vakaana loppuvuoden tasolla. Tietoliikennetoimialan tuotteiden kysyntä vilkastui helmi-maaliskuussa, ja kysynnän kasvuun vastattiin lisäämällä elektroniikan ladontakapasiteettia. Myös sähkövoimateollisuuden kysyntä kehittyi myönteisesti.
 
Kauden tulokseen vaikutti tuotannon painottuminen materiaalivaltaisiin tuotteisiin. Lisäksi vuosineljännestä rasitti vielä alumiinin koneistuksen ja pinnoituksen tappiollisuus.
 
Kuressaaren yksikön laajennustöiden aloittamista on siirretty ja uusien tilojen on määrä olla käytössä vuoden 2006 alkupuolella. Tuotannon investoinnit yksikössä jatkuvat suunnitelman mukaan.
 
Incapin Vuokatin yksikön kapasiteettia lisättiin helmikuussa ottamalla käyttöön uusi SMD-ladontalinja ja optinen laaduntarkastuslaite. Helsingin yksikön ohutlevyvalmistuksen konekapasiteettia päätettiin uusia ja yksikköön hankittiin moderni levytyökeskus ja siihen liittyvä laserleikkuri. Lisäkapasiteetin on määrä olla käytössä kesäkuussa 2005.
 
Joustavia piirilevyjä ja etsattuja tuotteita valmistavaan tytäryhtiöön viime syksynä hankittu uusi etsauslinja on osoittautunut tehokkaaksi ja yksikössä valmistettavien RFID-sovelluksien kysyntä on kasvanut tasaisesti.
 
ALUMIININ KONEISTUKSEN JA PINNOITUKSEN LIIKETOIMINNOISTA PÄÄSTIIN RATKAISUUN
 
Alumiinin koneistus- ja pinnoitusliiketoiminnot Kempeleessä ja Ruukissa myytiin Maricap-ryhmään kuuluville Maricomp Ruukki Oy:lle ja Maricoat Ruukki Oy:lle. Liiketoimintojen siirto tapahtui katsauskauden jälkeen 15.4.2005. Ostajayhtiöt jatkavat alumiinin koneistusta ja pinnoitusta nykyisissä vuokratiloissa Ruukin yrityspuistossa, jonne myös Kempeleen koneistus siirtyy. Incapin koneistuksessa ja pinnoituksessa työskennelleet 69 henkilöä siirtyivät ostajayhtiöiden palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä.
 
Siirtyvien liiketoimintojen liikevaihtotavoite vuonna 2005 oli noin 5 milj. euroa. Vuoden 2004 tilinpäätökseen tehtyjen kertaluonteisten kirjausten arvioidaan olevan riittäviä eikä luopumisesta aiheudu tarvetta lisäkirjauksiin.
 
Sopimusneuvottelujen yhteydessä sovittiin laajapohjaisesta yhteistyöstä, joka turvaa Incapin asiakkaiden tarvitsemat koneistus- ja pinnoituspalvelut jatkossakin.
 
Alumiinin koneistuksesta ja pinnoituksesta luopumisen myötä Incapin toimipaikkojen määrä supistui viiteen ja Incapilla on nyt elektroniikkaan ja kokoonpanoon keskittyvät yksiköt Vuokatissa ja Kuressaaressa, ohutlevymekaniikkaan ja kokoonpanoon erikoistuneet yksiköt Vaasassa ja Helsingissä sekä pääkonttoritoiminnot ja etsattujen tuotteiden valmistus Kempeleessä.
 
LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET
 
Nyt toteutettujen rakenteellisten uudelleenjärjestelyjen jälkeen yhtiön voimavarat voidaan suunnata kasvustrategian toteuttamiseen. Liikevaihdon kasvua haetaan sekä lisäämällä yhteistyötä nykyasiakkaiden kanssa että hankkimalla uusia asiakkaita lähinnä Skandinaviasta ja Keski-Euroopasta. Palvelutarjontaa kehitetään muun muassa suunnittelupalveluissa, joiden kysyntä kasvaa voimakkaasti ja joiden avulla on mahdollista lujittaa yhteistyötä asiakkaiden kanssa myös muilla palvelun osa-alueilla.
 
Incap keskittyy strategiansa mukaisesti keskisuurina ja pieninä sarjoina valmistettaviin, teknisesti vaativiin tuotteisiin, joissa on mahdollisuus saavuttaa suhteellisesti parempi kannattavuustaso kuin suurina sarjoina valmistettavissa massatuotteissa. 
 
Palvelukyvyn voimakasta kehittämistä jatketaan edelleen ja varsinkin materiaalihallintaa tehostetaan tavoitteellisesti. 
 
RAHOITUS JA KASSAVIRTA
 
Konsernin maksuvalmius oli tyydyttävä: quick ratio oli 0,9 (0,8) ja current ratio 1,5 (1,6). Liiketoiminnan rahavirta oli 0,6 milj. euroa (0,6 milj. euroa) ja rahavirtojen muutos oli 0,1 milj. euroa vähennystä (0,4 milj. euroa vähennystä).
 
Konsernin oma pääoma katsauskauden päättyessä oli 12,1 milj. euroa (13,4 milj. euroa). Vierasta pääomaa oli yhteensä 26,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa), josta korollisen osuus oli 10,3 milj. euroa (12,3 milj. euroa).
 
Nettorahoituskulut olivat 0,1 milj. euroa (0,2 milj. euroa) ja poistot 0,4 milj. euroa (0,7 milj. euroa). Nettovelat laskivat 9,0 milj. euroon (10,9 milj. euroa) ja nettovelkojen suhde omaan pääomaan (gearing) oli 83 % (86 %). Korollinen nettovelka oli tilikauden päättyessä 10,0 milj. euroa (11,4 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli tyydyttävä 32 % (36 %). Konsernin likvidit varat 22.4.2005 olivat 3,0 milj. euroa, josta käyttämätöntä luottolimiittiä oli 0,9 milj. euroa. Yhtiö arvioi käytettävissä olevien varojen riittävä vähintään seuraavan 12 kuukauden ajan laaditun maksuvalmiussuunnitelman mukaisesti.
 
INVESTOINNIT
 
Konsernin investoinnit tilikaudella olivat 0,2 milj. euroa (0,1 milj. euroa) eli noin 1 % (1 %) liikevaihdosta.
 
HENKILÖSTÖ
 
Kauden alussa Incap-konsernin palveluksessa oli 544 ja lopussa 532
henkilöä. Lomautettujen määrä laski vuoden alun 19 henkilöstä 16 henkilöön 31.3.2005. Alumiinin koneistuksesta ja pinnoituksesta luopuminen vähentää konsernin henkilöstön kokonaismäärää 69 hengellä 16.4. alkaen.
 
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
 
Incap Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Oulussa 31.3.2005. Yhtiökokous vahvisti konsernin ja emoyhtiön tilinpäätöksen vuodelta 2004 ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille. Vuodelta 2004 ei maksettu osinkoa.
 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä, ja/tai yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksella yhtiön osakepääomaa voidaan korottaa enintään
4 092 775,68 eurolla (ei tarkka).
 
Yhtiöjärjestyksen hallituksen jäsenten määrää koskeva kohta muutettiin vastaamaan Corporate Governance -suositusta ja hallituksen varsinaisten jäsenten lukumääräksi määriteltiin viidestä seitsemään jäsentä.
 
Varsinainen yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi edelleen Seppo Arposen, Kalevi Laurilan, Timo Leinilän, Sakari Nikkasen ja Jorma Terentjeffin. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Juha-Pekka Kallunki. Hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi uudelleen Jorma Terentjeffin.
 
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin edelleen tilintarkastusyhtiö Ernst & Young Oy, vastuullisena tilintarkastajana Rauno Sipilä, KHT.
 
IFRS-STANDARDIEN (IAS) KÄYTTÖÖNOTTO
 
Incap-konserni julkaisee ensimmäisen IFRS:n mukaisen osavuosikatsauksen tammi-maaliskuulta 2006 ja esittää tietoja IFRS-standardiin siirtymisen vaikutuksista taloudellisiin lukuihin vuoden 2005 kuluessa.
 
OSAKE JA KURSSIKEHITYS
 
Osakkeiden lukumäärä on 12 180 880. Osakkeen kurssi vaihteli 2,07 ja 1,68 euron välillä, ja kauden päätöskurssi oli 1,75 euroa. Osakkeen vaihto oli 5 %.
 
Katsauskauden lopussa yhtiöllä oli 1036 osakasta. Yhtiön markkina-arvo 31.3.2005 oli 21,3 miljoonaa euroa.
 
NÄKYMÄT VUODELLE 2005
 
Näkemykset yleisestä markkinatilanteesta ovat pääosin myönteisiä, mutta asiakkaiden arviot oman kysyntänsä kehittymisestä ovat edelleen varovaisia.
 
Incap arvioi vuoden 2005 liikevaihdon kasvavan edelliseen vuoteen verrattuna huolimatta koneistuksesta ja pinnoituksesta luopumisesta. Konsernin kannattavuuden uskotaan paranevan edellisvuodesta.
 
Incapin osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2005 julkaistaan torstaina 4. elokuuta 2005.
 
 
INCAP OYJ
Hallitus
 
 
Juhani Hanninen
toimitusjohtaja
 
Täydellinen raportti taulukoineen on ladattavissa alla olevasta linkistä.