INCAP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2005: LIIKEVAIHTO KASVOI JA KANNATTAVUUS PARANI SELVÄSTI

 

INCAP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2005: LIIKEVAIHTO KASVOI JA KANNATTAVUUS PARANI SELVÄSTI
 
  • liikevaihto kasvoi 11 % edellisvuoden vastaavasta jaksosta ja oli 41,4 milj. euroa (1-6/2004: 37,2 milj. euroa)
  • liikevoittoa kertyi 1,6 milj. euroa (0,9 milj. euroa) eli noin 4 % (2 %) liikevaihdosta
  • tulos ennen satunnaisia eriä oli 1,4 milj. euroa (0,6 milj. euroa)
  • osakekohtainen tulos ennen satunnaisia eriä(EPS) oli 0,11 euroa (0,05 euroa)
  • alumiinin koneistuksen ja pinnoituksen liiketoimintojen myynnistä kirjattiin satunnaisia tuottoja 0,7 milj. euroa
  • yhteistyötä strategisten asiakkaiden kanssa syvennettiin
 
 
HUHTI-KESÄKUUN LIIKEVAIHTO JA TULOS
 
Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 20,4 milj. euroa eli samalla tasolla kuin ensimmäisellä neljänneksellä. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna oli 13 % (4-6/2004: 18,0 milj. euroa).
 
Huhti-kesäkuun liikevoitto oli 1,1 milj. euroa eli yli kolminkertainen edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna (0,3 milj. euroa). Liikevoitto kasvoi 88 % vuoden 2005 ensimmäiseen vuosineljännekseen verrattuna. Osakekohtainen tulos oli 0,07 euroa (0,01 euroa).
 
 
 
 
TAMMI-KESÄKUUN LIIKEVAIHTO JA TULOS
 
Tammi-kesäkuun liikevaihto oli 41,4 milj. euroa. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna oli 11 % (1-6/2004: 37,2 milj. euroa).
 
Liikevoitto oli 1,6 milj. euroa eli 80 % parempi kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla (0,9 milj. euroa). Liikevoiton osuus liikevaihdosta oli 4 % (2 %).
 
Osakekohtainen tulos oli 0,11 euroa (0,05 euroa) ja osakekohtainen oma pääoma 1,13 euroa (1,11 euroa). Konsernin omavaraisuusaste oli 42 % (37 %) ja taseen loppusumma 32,4 milj. euroa (36,7 milj. euroa).
 
 
 
 
INCAPIN LIIKETOIMINNAN KEHITYS
 
Kokonaiskysyntä pysyi vakaana vuoden alkupuoliskolla. Tietoliikennetoimialan verkkotuotteiden menekki kehittyi jaksolla myönteisesti. Hyvinvointiteknologiaan liittyvien komponenttien ja kokonaisuuksien toimitukset lisääntyivät, ja tuotantoon saatiin useita uusia tuotteita. Laivojen moottoreihin ja generaattoreihin toimitettavien osien valmistusmäärät kasvoivat selvästi.
 
Katsauskauden tulokseen vaikutti myönteisesti varsinkin toisen vuosineljänneksen suotuisa tuotevalikoima. Myös tuottavuus parani tasaisesti koko alkuvuoden.
 
Yhteistyötä strategisten asiakkaiden kanssa syvennettiin. Huhtikuussa Incap ja ABB Oy:n Sähkökoneet-yksikkö allekirjoittivat uuden viisivuotisen yhteistyösopimuksen tahtikoneissa käytettävien naparautakomponenttien toimituksesta. Pitkäaikainen ja läheinen yhteistyö Abloy Oy:n kanssa laajeni toukokuussa solmitulla sopimuksella, joka antaa Incapille hyväksytyn toimittajan aseman myös muissa Assa Abloy -konsernin yrityksissä.
Viime vuonna käynnistettyä materiaalihallinnan tehostamista on jatkettu ja kehittämisprojektissa on edetty suunnitellusti.
 
Helsingin ja Vaasan tehtaiden konekannan uudistamisen yhteydessä myytiin tarpeettomaksi käynyttä käyttöomaisuutta, josta syntyi liikevoittoon kertaluonteisia tuottoja yhteensä 0,2 milj. euroa.
 
Alumiinin koneistuksen ja pinnoituksen liiketoimintojen myynti huhtikuun puolivälissä paransi operatiivisen toiminnan kannattavuutta toisella neljänneksellä. Liiketoimintakaupasta kirjattiin toisen vuosineljänneksen tulokseen satunnaisia tuottoja noin 0,7 milj. euron arvosta.
 
LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET
 
Incap kehittää kilpailukykyään erityisesti keskisuurina ja pieninä sarjoina valmistettavissa, teknisesti vaativissa tuotteissa. Joustavan toimintamallinsa ja soveltuvan osaamisensa ansiosta Incapilla on hyvät valmiudet menestyä nimenomaan tässä ns. high mix – low volume -segmentissä. Suurina sarjoina valmistettaviin massatuotteisiin verrattuna näiden tuotteiden markkinatilanne on vakaampi.
 
Yhtiön vahvuutena on monipuolinen palvelutarjonta, joka kattaa sekä elektroniikan että mekaniikan valmistuksen ja niihin liittyvän loppukokoonpanon. Palveluja kehitetään edelleen myös suunnittelussa ja tuotekehityksessä.
 
Incapin joustava toimintamalli mahdollistaa nopeat uusien tuotteiden ylösajot ja tuotantoon siirrot, mikä tuo asiakkaille tuotteiden elinkaarien lyhentyessä merkittävää taloudellista hyötyä. 
 
Tuotantoteknologiaa uudistetaan monipuolisesti, usean eri toimialan tuotteisiin soveltuen. Tavoitteena on säilyttää nykyinen laajapohjainen asiakasrakenne.
 
Kannattavuuden parantamiseksi erityisesti materiaalihallinnan toimintatapoja on tehostettu. Hankintaprosessin ja tilaus-toimitusketjun voimakasta kehittämistä jatketaan, ja varsinkin materiaalikustannuksissa odotetaan saavutettavan lisäsäästöjä.
 
Haastava kilpailutilanne edellyttää sopimusvalmistajalta kykyä tarjota edullisen kustannustason valmistusta. Incapin painopistealueella keskisuurissa valmistuserissä Viron edullinen kustannustaso on kilpailukykyinen.
 
RAHOITUS JA KASSAVIRTA
 
Konsernin maksuvalmius oli hyvä: quick ratio oli 1,1 (0,7) ja current ratio 2,1 (1,6). Liiketoiminnan rahavirta oli 0,8 milj. euroa (0,6 milj. euroa) ja rahavirtojen muutos oli 0,2 milj. euroa vähennystä (0,8 milj. euroa vähennystä). Lainoja lyhennettiin 3,7 milj. eurolla. 
 
Konsernin oma pääoma tilikauden päättyessä oli 13,8 milj. euroa (13,5 milj. euroa). Vierasta pääomaa oli yhteensä 18,7 milj. euroa (23,2 milj. euroa), josta korollisen osuus oli 7,3 milj. euroa (12,0 milj. euroa).
 
Nettorahoituskulut olivat 0,2 milj. euroa (0,3 milj. euroa) ja poistot 0,8 milj. euroa (1,4 milj. euroa). Korolliset nettovelat olivat 7,1 milj. euroa (11,5 milj. euroa) ja nettovelkojen suhde omaan pääomaan (gearing) oli 52 % (85 %). Omavaraisuusaste nousi 42 %:iin (37 %).
 
Konsernin likvidit varat 1.8.2005 olivat 4,3 milj. euroa, josta käyttämätöntä luottolimiittiä oli 3,5 milj. euroa. Yhtiö arvioi käytettävissä olevien varojen riittävä vähintään seuraavan 12 kuukauden ajan laaditun maksuvalmiussuunnitelman mukaisesti.
 
INVESTOINNIT
 
Konsernin investoinnit tilikaudella olivat 0,5 milj. euroa (0,2 milj. euroa) eli noin 1 % (1 %) liikevaihdosta.
 
HENKILÖSTÖ JA JOHTO
 
Kauden alussa Incap-konsernin palveluksessa oli 544 ja lopussa 463
henkilöä. Lomautettuja ei katsauskauden päättyessä ollut yhtään. Alumiinin koneistuksen ja pinnoituksen liiketoimintojen myynti 15.4. vähensi konsernin henkilöstön kokonaismäärää 69 hengellä.
 
Konsernin materiaalijohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi on 1.10. alkaen nimitetty Liam Kenny, joka on työskennellyt aiemmin Sanmina-SCI:n palveluksessa Irlannissa ja Suomessa.
 
IFRS-STANDARDIEN (IAS) KÄYTTÖÖNOTTO
 
Incap-konserni julkaisee ensimmäisen IFRS:n mukaisen osavuosikatsauksen tammi-maaliskuulta 2006. Tietoja standardiin siirtymisen vaikutuksista taloudellisiin lukuihin annetaan loka-marraskuussa.
 
HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET
 
Hallituksella on yhtiökokouksen 31.3.2005 myöntämät valtuudet päättää osakepääoman korottamisesta, vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta siten, että yhtiön osakepääomaa voidaan korottaa enintään noin 4 092 775,68 eurolla.
 
OSAKE JA KURSSIKEHITYS
 
Osakkeiden lukumäärä on 12 180 880. Osakkeen kurssi vaihteli 2,07 ja 1,65 euron välillä, ja kauden päätöskurssi oli 1,75 euroa. Osakkeen vaihto oli 9 % koko osakemäärästä.
 
Katsauskauden lopussa yhtiöllä oli 1028 osakasta. Yhtiön markkina-arvo 30.6.2005 oli 21,3 miljoonaa euroa.
 
NÄKYMÄT LOPPUVUODELLE
 
Incapin liiketoiminta on kehittynyt vuoden alkupuolella suotuisasti. Näkyvyys markkinoille on kuitenkin erittäin lyhyt ja kysynnässä voidaan jatkossakin odottaa tapahtuvan vaihteluja, joita tällä hetkellä ei voida tarkoin ennakoida.
 
Asiakkaiden antamien ennusteiden perusteella Incap arvioi liikevaihtonsa vuonna 2005 olevan hieman suurempi kuin vuonna 2004 huolimatta koneistuksen ja pinnoituksen liiketoimintojen myynnistä. Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihdon odotetaan olevan muita neljänneksiä pienempi, koska kysyntä hiljenee kausiluontoisesti heinäkuussa.
 
Kannattavuuden arvioidaan loppuvuonna pysyvän suunnilleen ensimmäisen vuosipuoliskon tasolla. 
 
 
Incapin osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2005 julkaistaan keskiviikkona 26. lokakuuta 2005.
 
 
INCAP OYJ
Hallitus
 
 
Juhani Hanninen
toimitusjohtaja
 
Täydellinen raportti taulukoineen on ladattavissa alla olevasta linkistä.