INCAP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUULTA 2005: LIIKEVAIHTO KASVOI JA LIIKEVOITTO KAKSINKERTAISTUI

 
  • liikevaihto kasvoi 7,4 % edellisvuoden vastaavasta jaksosta ja oli 57,9 milj. euroa (1-9/2004: 54,0 milj. euroa)
  • liikevoitto kaksinkertaistui edellisvuodesta ja oli 2,4 milj. euroa (1,2 milj. euroa) eli 4,1 % (2,2 %) liikevaihdosta
  • tulos ennen satunnaisia eriä oli 2,0 milj. euroa (0,7 milj. euroa)
  • osakekohtainen tulos ennen satunnaisia eriä (EPS) oli 0,14 euroa (0,06 euroa)
  • liiketoimintojen myynnistä ja laskennallisista verosaamisista kirjattiin satunnaisia tuottoja yhteensä 2,7 milj. euroa
  • Tellabs Oy:n kanssa neuvoteltiin aiesopimus, jolla Tellabs ulkoistaa prototyyppien ja tuotannon esisarjojen valmistuksen Incapille
 
 
HEINÄ-SYYSKUUN LIIKEVAIHTO JA TULOS
 
Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto, 16,6 milj. euroa, oli odotusten mukaisesti vuoden aiempia neljänneksiä alhaisempi ja suunnilleen samalla tasolla kuin edellisen vuoden vastaavalla jaksolla huolimatta koneistuksen ja pinnoituksen liiketoimintojen myynnistä (7-9/2004: 16,8 milj. euroa).
 
Heinä-syyskuun liikevoitto oli 0,8 milj. euroa eli lähes kolminkertainen edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna (0,3 milj. euroa). Liikevoittoa kertyi 4,7 % liikevaihdosta. Osakekohtainen tulos oli 0,04 euroa (0,01 euroa). Kolmannelle vuosineljännekselle kirjattiin laskennallisista verosaamisista satunnaisia tuottoja yhteensä 1,9 milj. euroa.
 
 
 
 
TAMMI-SYYSKUUN LIIKEVAIHTO JA TULOS
 
Tammi-syyskuun liikevaihto oli 57,9 milj. euroa. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna oli 7,4 % (1-9/2004: 54,0 milj. euroa).
 
Liikevoitto kaksinkertaistui edellisen vuoden vastaavasta jaksosta ja oli 2,4 milj. euroa (1,2 milj. euroa). Liikevoiton osuus liikevaihdosta oli 4,1 % (2,2 %).
 
Osakekohtainen tulos oli 0,14 euroa (0,06 euroa) ja osakekohtainen oma pääoma 1,32 euroa (1,12 euroa). Konsernin omavaraisuusaste oli 47 % (35 %) ja taseen loppusumma 33,9 milj. euroa (38,5 milj. euroa).
 
 
 
 
INCAPIN LIIKETOIMINNAN KEHITYS
 
Liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta tietoliikennelaitteiden ja hyvinvointiteknologian hyvän kysynnän ansiosta. Myös generaattoreissa ja sähkömoottoreissa käytettävien komponenttien toimitusmäärät kasvoivat.
 
Tammi-syyskuun hyvään tulokseen vaikutti toiminnan tehokkuuden paraneminen. Huhtikuussa tapahtunut koneistuksen ja pinnoituksen liiketoimintojen myynti paransi konsernin operatiivista tulosta toukokuusta alkaen.
 
Tellabs Oy:n kanssa neuvoteltiin aiesopimus, jolla Tellabs ulkoistaa prototyyppien ja tuotannon esisarjojen valmistuksen Incapille. Tavoitteena on allekirjoittaa varsinainen sopimus siten, että toiminta voisi siirtyä Incapille marraskuun loppuun mennessä.
 
Incapin Viron yksikkö toimi täydellä kapasiteetilla ja toimintaa Virossa kasvatetaan edelleen. Keväällä 2006 valmistuvat uudet tuotantotilat kolminkertaistavat nykyiset toimitilat. Uuden tehtaan ensimmäisen rakennusvaiheen kokonaispinta-ala on 3 700 m2. 
 
Helsingin yksikön uusi levytyökeskus ja laserleikkuri otettiin tuotantokäyttöön suunnitellussa aikataulussa. Laitteisto tehostaa vaativien tuotteiden työstöä, mikä mahdollistaa yksikön kannattavuuden paranemisen.
 
Incap keskittyy jatkossakin kehittämään palvelukykyään erityisesti teknisesti vaativissa “high mix – low volume” -ratkaisuissa, joihin yhtiön toimintamalli soveltuu hyvin. Incapin vahvuudet – joustavuus, nopea reagointi, ammattitaito ja asioinnin helppous – muodostavat tällä alueella ylivoimaisen kilpailuedun.
 
Palvelukonseptin kehittämistä jatketaan. Suunnittelupalveluja monipuolistetaan sekä lisäämällä omia resursseja että verkottumalla osaavien yhteistyökumppanien kanssa. Hallitun, kannattavan kasvun toteuttamiseksi panostetaan henkilöstön koulutukseen ja osaamisen kehittämiseen.
 
RAHOITUS JA KASSAVIRTA
 
Konsernin maksuvalmius oli hyvä: quick ratio oli 1,4 (0,7) ja current ratio 2,3 (1,5). Liiketoiminnan rahavirta oli 3,3 milj. euroa (-0,5 milj. euroa) ja rahavirtojen muutos oli 1,9 milj. euroa lisäystä (0,9 milj. euroa vähennystä). Lainoja lyhennettiin 4,0 milj. eurolla. 
 
Konsernin oma pääoma tilikauden päättyessä oli 16,0 milj. euroa (13,6 milj. euroa). Vierasta pääomaa oli yhteensä 17,8 milj. euroa (24,9 milj. euroa), josta korollisen osuus oli 7,1 milj. euroa (12,8 milj. euroa).
 
Nettorahoituskulut olivat 0,3 milj. euroa (0,4 milj. euroa) ja poistot 1,1 milj. euroa (2,1 milj. euroa). Korolliset nettovelat olivat 4,8 milj. euroa (12,5 milj. euroa) ja nettovelkojen suhde omaan pääomaan (gearing) oli 30 % (92 %). Omavaraisuusaste nousi 47 %:iin (35 %).
 
Konsernin likvidit varat 21.10.2005 olivat 4,7 milj. euroa, josta käyttämätöntä luottolimiittiä oli 3,5 milj. euroa. Yhtiö arvioi käytettävissä olevien varojen riittävä vähintään seuraavan 12 kuukauden ajan laaditun maksuvalmiussuunnitelman mukaisesti.
 
INVESTOINNIT
 
Konsernin investoinnit tilikaudella olivat 0,7 milj. euroa (0,3 milj. euroa) eli 1,1 % (0,5 %) liikevaihdosta.
 
HENKILÖSTÖ JA JOHTO
 
Kauden alussa Incap-konsernin palveluksessa oli 544 ja lopussa 432
henkilöä. Lomautettuja ei katsauskauden päättyessä ollut yhtään. Henkilövähennyksestä suurin osa aiheutui alumiinin koneistuksen ja pinnoituksen liiketoimintojen myynnistä.
 
IFRS-STANDARDIEN (IAS) KÄYTTÖÖNOTTO
 
Incap-konserni siirtyy IFRS:n mukaiseen raportointiin vuoden 2005 tilinpäätöksessä. Incapin kannalta keskeisimmät vaikutukset IFRS-siirtymisessä liittyvät rahoitusleasingsopimusten (IAS 17), vaihto-omaisuuden (IAS 2), laskennallisten verojen (IAS 12) sekä lopetettavien liiketoimintojen (IFRS 5) kirjauksiin. Vuoden 2004 avaavan taseen sekä vuoden 2004 tilinpäätöksen vertailulaskelmat julkaistaan marraskuun puolivälissä.
 
HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET
 
Hallituksella on yhtiökokouksen 31.3.2005 myöntämät valtuudet päättää osakepääoman korottamisesta, vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta siten, että yhtiön osakepääomaa voidaan korottaa enintään noin 4 092 775,68 eurolla.
 
OSAKE JA KURSSIKEHITYS
 
Osakkeiden lukumäärä on 12 180 880. Osakkeen kurssi vaihteli 2,07 ja 1,65 euron välillä, ja kauden päätöskurssi oli 1,91 euroa. Osakkeen vaihto oli 16 % koko osakemäärästä.
 
Katsauskauden lopussa yhtiöllä oli 1084 osakasta (vuoden alussa 976). Yhtiön markkina-arvo 30.9.2005 oli 23,1 milj. euroa.
 
NÄKYMÄT LOPPUVUODELLE
 
Toimialan nopeiden vaihteluiden ja lyhyen ennustesyklin vuoksi tuloskehityksen ennakointi on vaikeaa.
 
Asiakkaiden ennusteiden perusteella Incap arvioi viimeisen vuosineljänneksen liikevaihdon olevan suurempi kuin kolmannella neljänneksellä. Koko vuoden liikevaihdon odotetaan aiemman arvion mukaisesti olevan hieman suurempi kuin vuonna 2004 huolimatta koneistuksen ja pinnoituksen liiketoimintojen myynnistä. Koko vuoden liikevoiton arvioidaan olevan parempi kuin vuonna 2004.  
 
 
INCAP OYJ
Hallitus
 
 
Juhani Hanninen
toimitusjohtaja
 
Koko osavuosikatsaus taulukoineen on ladattavissa alla olevasta linkistä.