INCAP-KONSERNIN SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

Incap-konserni siirtyy kansainvälisten IFRS-standardien mukaiseen raportointiin vuoden 2005 tilinpäätöksessä. Tässä tiedotteessa esitetään IFRS-standardien vaikutukset konsernin avaavaan taseeseen 1.1.2004 ja tilinpäätökseen 2004. IFRS-luvut ovat tilintarkastamattomia.
 
IFRS:n mukaiset vertailutiedot vuodelta 2005 vuosineljänneksittäin julkaistaan kunkin osavuosikatsauksen yhteydessä vuonna 2006.
 
IFRS-standardien mukainen taloudellinen informaatio on laadittu tiedotteen laatimisajankohtana voimassa olevien standardien mukaisesti. Aikaisempi tilinpäätösinformaatio on laadittu suomalaista tilinpäätöskäytäntöä (FAS) noudattaen.
 
Osakeperusteiset maksut (IFRS 2)
Siirtymäsäännöksen mukaan standardia sovelletaan sellaisiin järjestelyihin, jotka on myönnetty 7.11.2002 jälkeen ja joiden oikeuden syntymisehdot eivät ole lopullisesti standardin voimaantulopäivänä 1.1.2005 täyttyneet. Incap Oyj:n avainhenkilöille vuonna 2004 annetusta optio-ohjelmasta on kirjattu jaksotettuja vuosikuluja noin 0,05 milj. euroa.
 
Yritysten yhteenliittymät (IFRS 3)
Liikearvosta ei IFRS-standardien mukaan tehdä vuosipoistoja. Incap-konserni on poistanut FAS:n mukaisesti vuoden 2004 tilinpäätöksessä liikearvoa noin 0,1 milj. euroa. IAS 36:n mukaisen arvonalentumistestin mukaan konsernin liikearvo ei ollut vuonna 2004 alentunut. Tästä syystä vuoden 2004 IFRS-tilinpäätöksessä liikearvo on palautettu vuoden alun arvoon.
 
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot (IFRS 5)
Incap-konserni päätti tammikuussa 2005, että se tulee luopumaan alumiinin koneistus ja -pinnoitusliiketoiminnoistaan. Näiden liiketoimintojen vuoden 2004 tulot ja menot on erotettu jatkuvien liiketoimintojen tuloslaskelmasta, ja lopetettujen toimintojen liiketulos on esitetty erillisenä eränä IFRS-tuloslaskelmassa.
 
Vaihto-omaisuus (IAS 2)
Incap-konsernin vaihto-omaisuuteen sisällytetään IFRS-standardien mukaisesti kaikki ne osto- ja valmistusmenot sekä muut menot, jotka ovat syntyneet vaihto-omaisuuden saamiseksi tarkasteluhetken sijaintipaikkaan ja tilaan. Laskentatavan muutos kasvattaa vaihto-omaisuuden määrää taseessa 1.1.2004 noin 0,5 milj. eurolla ja 31.12.2004 noin 0,5 milj. eurolla.
 
Laskennalliset verosaamiset (IAS 12)
IAS 12 -standardin mukaisesti Incap-konsernin avaavaan taseeseen 1.1.2004 on kirjattu laskennallista verosaamista 0,7 milj. euroa. Vuoden 2004 IFRS-tilinpäätökseen laskennallista verosaamista on kirjattu saman verran kuin vuoden 2004 FAS-tilinpäätökseen. Laskennallinen verosaaminen kohdistuu tytäryhtiön purkautumisesta aiheutuneeseen verotuksessa vähennyskelpoiseen purkutappioon. Emoyhtiön verotuksessa vahvistetuista tappioista ei ole miltään osin kirjattu laskennallista verosaamista, kuten ei myöskään purkutappiosta kaikilta osin. Kirjanpidon ja verotuksen välisistä väliaikaisista eroista sekä verotuksessa vahvistetusta tappiosta aiheutuvan laskennallisen verosaamisen kokonaismäärä on huomattavasti suurempi kuin taseeseen kirjattu määrä. Taseeseen merkitsemättömien laskennallisten verosaamisten määrä tullaan arvioimaan uudelleen vuosittain. 
 
Laskennalliset verovelat (IAS 12)
Laskennallinen verovelka on kirjattu kaikista konsernitaseen kirjanpitoarvon ja verotusarvon välisistä veronalaisista väliaikaisista eroista. Taseisiin 1.1.2004 ja 31.12.2004 kirjatut laskennalliset verovelat eivät olennaisesti muutu FAS:n mukaisista arvoista.
 
Segmenttiraportointi (IAS 14)
Incap-konsernilla ei ole liiketoiminnallisia tai maantieteellisiä segmenttejä, jotka tulisi raportoida IAS 14 -standardin mukaisesti.
 
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet (IAS 16)
Rahoitusleasingsopimuksilla vuokrattujen koneiden, laitteiden ja kiinteistöjen arvot lisäävät aineellisten käyttöomaisuus-hyödykkeiden yhteismäärää avaavassa taseessa 1.1.2004 noin 4,3 milj. eurolla ja taseessa 31.12.2004 noin 2,9 milj. eurolla.
 
Vuokrasopimukset (IAS 17)
IAS 17:n mukaisten rahoitusleasingsopimusten kirjaaminen taseeseen kasvattaa Incap-konsernin taseen pitkäaikaisia ja lyhytaikaisia korollisia velkoja. Incap-konsernilla on avaavassa taseessa 1.1.2004 lyhytaikaisia korollisia velkoja noin 1,4 milj. euroa ja pitkäaikaisia korollisia velkoja noin 4,0 milj. euroa enemmän kuin vastaavassa FAS-taseessa. Taseessa 31.12.2004 lyhytaikaisia korollisia velkoja on noin 1,4 milj. euroa ja pitkäaikaisia korollisia velkoja noin 3,0 milj. euroa enemmän kuin vastaavassa FAS-taseessa.
 
Työsuhde-etuudet (IAS 19)
Incap-konserni käsittelee Suomen eläkejärjestelmää (TEL) maksuperusteisena järjestelmänä. TEL-vakuutuksen työkyvyttömyyseläkkeen etuudesta aiheutuneet menot kirjataan silloin, kun työkyvyttömyyden aiheuttama tapahtuma on sattunut. Tästä syystä eläkevelan määrä ei muutu.
 
 
KONSERNITASE 31.12.2004                            
(1000 euroa, ei tilintarkastettu)
                         
Konsernitase sisältää lopetetut toiminnot
 
 
KONSERNITULOSLASKELMA
1.1.2004-31.12.2004                        
(1000 euroa, ei tilintarkastettu)                  
                         
 
 
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET                         
(1000 euroa, ei tilintarkastettu)
                         
 
INCAP OYJ
 
 
Juhani Hanninen
toimitusjohtaja