INCAP-KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2005: LIIKEVAIHTO KASVOI JA TILIKAUDEN VOITTO PARANI

  • liikevaihto kasvoi 8,3 % edellisvuodesta ja oli 76,7 milj. euroa (2004: 70,8 milj. euroa)
  • liikevoitto oli 3,8 milj. euroa (3,8 milj. euroa) eli 4,9 % (5,3 %) liikevaihdosta
  • tilikauden voitto oli 5,5 milj. euroa (tappio 2,2 milj. euroa)
  • tilikauden voitto jatkuvista toiminnoista oli 5,1 milj. euroa (4,1 milj. euroa)
  • osakekohtainen tulos jatkuvista toiminnoista (EPS) oli 0,42 euroa (0,34 euroa)
  • alumiinin koneistus- ja pinnoitusliiketoimintojen myynti loi edellytykset kannattavuuden merkittävälle parantamiselle
 
Incap Oyj:n vuoden 2005 konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisen IFRS-standardin mukaisesti ja vuoden 2004 vertailutiedot on muutettu IFRS:n mukaisiksi. Standardiin siirtymisen vaikutuksista tiedotettiin tilintarkastamattomin luvuin 17.11.2005. Tilintarkastetut, osittain oikaistut luvut ja oikaisujen perustelut on esitetty tämän tiedotteen liitteessä 6.
 
Lopetettujen liiketoimintojen tulos on tuloslaskelmassa erotettu jatkuvan liiketoiminnan tuloksesta IFRS-standardin mukaisesti. Ellei muuta ole mainittu, tämän katsauksen tekstiosassa esitetyt luvut tilikaudelta 2005 ja vertailuvuodelta 2004 koskevat konsernin jatkuvia toimintoja eivätkä sisällä huhtikuussa 2005 myytyjä alumiinin koneistuksen ja pinnoituksen liiketoimintoja.
 
IFRS:n mukaiset vuoden 2005 luvut vuosineljänneksittäin julkaistaan vuonna 2006 kunkin osavuosikatsauksen yhteydessä. Tässä tiedotteessa esitetyt neljännesvuosiluvut ovat suomalaisen kirjanpitokäytännön (FAS) mukaisia.
 
 
LOKA-JOULUKUUN LIIKEVAIHTO JA TULOS (FAS:N MUKAINEN, TILINTARKASTAMATON)
 
Vuoden viimeisen neljänneksen liikevaihto oli 20,0 milj. euroa (10-12/2004: 21,7 milj. euroa).  
 
Loka-joulukuun liikevoitto kaksinkertaistui edellisen vuoden vastaavasta jaksosta ja oli 0,8 milj. euroa (0,4 milj. euroa). Liikevoittoa kertyi 4,1 % liikevaihdosta.
 
 
 
 
KONSERNIN LOPETETUT TOIMINNOT
 
Alumiinin koneistuksen ja pinnoituksen liiketoiminnot Kempeleessä ja Ruukissa myytiin MariCap-ryhmän yhtiöille keväällä. Yksiköiden toiminta ja niissä työskentelevä henkilöstö siirtyivät uudelle omistajalle 16.4.2005. Siirtyneiden liiketoimintojen liikevaihtotavoite vuonna 2005 oli noin 5 miljoonaa euroa, josta toteutui 1,2 miljoonaa euroa. Lopetettujen toimintojen voitto vuonna 2005 oli 0,4 miljoonaa euroa (2004: tappio 6,3 milj. euroa), joka sisältää liiketoiminnon myynnistä kirjattua myyntivoittoa 0,5 miljoonaa euroa.
 
LIIKETOIMINNAN KEHITYS VUONNA 2005
 
Konsernin liikevaihto kasvoi 8,3 % edellisvuodesta 76,7 miljoonaan euroon (2004: 70,8 milj. euroa). Liikevoittoa kertyi 3,8 miljoonaa euroa (3,8 milj. euroa). Liikevoitosta 0,2 miljoonaa euroa oli konekannan uudistamiseen liittyviä, kertaluonteisia käyttöomaisuuden myyntituottoja.
 
Tilikauden tulos oli 5,1 miljoonaa euroa (4,1 milj. euroa). Tulosta paransi vuodelle 2005 kirjattu 1,9 miljoonan euron laskennallisen verosaamisen lisäys (1,0 milj. euroa).
 
Osakekohtainen tulos oli 0,42 euroa (0,34 euroa) ja osakekohtainen oma pääoma 1,39 euroa (0,94 euroa).
 
 
 
 
Incap vahvisti asemaansa strategisten asiakkaiden sopimusvalmistajana. Hintakilpailu oli erittäin tiukkaa ja toimialan alenevan hintakehityksen vuoksi valmistusmäärät kasvoivat liikevaihtoa enemmän. Myönteisiä osoituksia Incapin kilpailukyvystä olivat yhteistyön laajentaminen usean asiakkaan kanssa, uusien tuotteiden saaminen valmistukseen, toimitukset Aasiaan sekä kansainvälisen kilpailutuksen jälkeen voitettu tuotannon ulkoistussopimus. Asiakkaiden yleinen kiinnostus tuotannon ja siihen liittyvien palvelujen ulkoistamiseen kasvoi edelleen.
 
Incapin asiakasrakenne tasapainoittui entisestään. Toimitukset varsinkin tietoliikennelaitteiden ja sähköteollisuuden, hyvinvointiteknologian sekä lääketieteen laitevalmistajille kasvoivat. Asiakassuhteiden hoitamiseen panostettiin sekä lisäämällä myynnin resursseja että kehittämällä toimintaa. Vuoden alussa käynnistetyn asiakkuuksien johtamisprojektin tavoitteena on parantaa toiminnan asiakaslähtöisyyttä ja lisätä asiakkuuksien johtamisen tavoitteellisuutta.
 
Suunnittelupalvelujen kehittämisstrategiaksi valittiin omien resurssien kasvattaminen maltillisesti asiakkaiden kysynnän mukaan samalla lisäten yhteistyötä nykyisten suunnittelutoimistokumppanien kanssa.
 
Toimintaa Virossa laajennetaan. Kuressaaren keskustan tuntumaan rakennetaan Incapin tuotantotarpeiden mukainen teollisuuskiinteistö, jonka Incap vuokraa käyttöönsä. Rakennuksen ensimmäisen vaiheen kokonaispinta-ala on noin 3 700 neliömetriä ja nykyinen tuotanto siirtyy uusiin tiloihin keväällä 2006.
 
Elektroniikan valmistusta tehostettiin hankkimalla uusi SMD-ladontalinja ja siihen liittyvä optinen laaduntarkastuslaite. Elektroniikan NPI-yksikköön tilattiin uusi proto- ja piensarjatuotantoa tehostava ladontalinja. Ohutlevymekaniikan valmistukseen hankittiin automaattinen levytyökeskus.
 
Ympäristölle vaarallisten aineiden käyttöä rajoittavan RoHS-direktiivin voimaantuloon varauduttiin hyvissä ajoin. Elektroniikkatuotannossa ajettiin useiden asiakkaiden koetuotantoa lyijyttömässä prosessissa. Koko Incapin elektroniikkavalmistus siirtyi lyijyttömän prosessin käyttöön vuoden 2006 alussa. Myös ohutlevymekaniikkavalmistuksessa Incapilla on valmius tarjota RoHS-direktiivin mukaista valmistusta.
 
Yhtiön kaikissa tehtaissa on Lloyds’in sertifioimat ympäristö- ja laatujärjestelmät, joita käytetään toiminnan jatkuvan parantamisen työkaluina. Ympäristöjärjestelmä päivitettiin vuonna 2005 ISO 14001:2004 -standardin mukaiseksi. Laatujärjestelmä on ISO 9001:2000-standardin mukainen. Elektroniikkavalmistuksessa kehitettiin edelleen tuote- ja komponentti-kohtaista jäljitettävyyttä.
 
RFID-antenniratkaisuja valmistavan tytäryhtiön, Ultraprint Oy:n, toimituksia hidasti paperiteollisuuden työmarkkinakiistasta aiheutunut asiakkaan toiminnan keskeytyminen.
 
RAHOITUS JA RAHAVIRTA
 
Konsernin maksuvalmius oli tyydyttävä: quick ratio oli 0,9 (0,7) ja current ratio 1,7 (1,4). Liiketoiminnan rahavirta oli 7,6 miljoonaa euroa (3,1 milj. euroa) ja rahavarojen muutos 1,8 miljoonaa euroa lisäystä (0,8 milj. euroa vähennystä). Lainoja lyhennettiin 8,2 miljoonalla eurolla. Rahavirtalaskelman luvut sisältävät lopetetut toiminnot.
 
Konsernin oma pääoma tilikauden päättyessä oli 17,0 miljoonaa euroa (11,4 milj. euroa). Vierasta pääomaa oli yhteensä 22,2 miljoonaa euroa (28,7 milj. euroa), josta korollisen osuus oli 7,5 miljoonaa euroa (15,6 milj. euroa).
 
Nettorahoituskulut olivat 0,6 miljoonaa euroa (0,7 milj. euroa) ja poistot 2,6 miljoonaa euroa (3,0 milj. euroa). Korolliset nettovelat laskivat 5,3 miljoonaan euroon (15,2 milj. euroa) ja nettovelkojen suhde omaan pääomaan (gearing) oli 31 % (133 %). Omavaraisuusaste nousi 43 %:iin (29 %).
 
Konsernin likvidit varat 13.3.2006 olivat 4,4 milj. euroa, josta käyttämätöntä luottolimiittiä oli 3,5 milj. euroa. Yhtiö arvioi käytettävissä olevien varojen riittävän vähintään seuraavan 12 kuukauden ajan laaditun maksuvalmiussuunnitelman mukaisesti.
 
TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA
 
Incapin tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut liittyvät omien toimintaprosessien kehittämiseen, johon käytettiin 0,6 miljoonaa euroa (1,9 milj. euroa).       
 
INVESTOINNIT
 
Konsernin investoinnit tilikaudella olivat 0,8 miljoonaa euroa (0,4 milj. euroa) eli noin 1,1 % (0,6 %) liikevaihdosta. Suurin investointikohde oli ohutlevymekaniikassa käytettävä levytyökeskus ja siihen integroitu laserleikkuri. Muut investoinnit kohdistuivat lyijyttömän tuotannon kehittämiseen, protovalmistuksen laajentamiseen sekä Viron yksikön elektroniikkavalmistuksen tehostamiseen.
 
HENKILÖSTÖ JA JOHTO
 
Vuoden alussa Incap-konsernin palveluksessa oli 544 ja lopussa 450 henkilöä. Keskimäärin vuonna 2005 työsuhteessa oli 468 henkilöä. Henkilövähennyksestä suurin osa aiheutui alumiinin koneistuksen ja pinnoituksen liiketoimintojen myynnistä. Uusia henkilöitä palkattiin myyntiin, suunnittelupalveluihin ja materiaalihallintaan.
 
Yhtiön toimitusjohtajana tilikaudella toimi diplomi-insinööri Juhani Hanninen. Konsernin johtoryhmään kuuluivat hänen lisäkseen Tuula Ylimäki (talous ja hallinto), Timo Sonninen (valmistuspalvelut), Petri Saari (myynti ja markkinointi) ja Hannele Pöllä (viestintä ja sijoittajasuhteet) sekä lokakuusta alkaen Liam Kenny (materiaalit ja logistiikka).
        
Toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet saavat yhtiön vuositulokseen sidottua palkkiota hallituksen vahvistaman tulospalkkiojärjestelmän mukaisesti. Vuoden 2005 tulospalkkio määräytyi liikevaihdolle, nettotulokselle ja vaihto-omaisuuden kierrolle asetettujen tavoitteiden toteutumisen mukaan.
 
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
 
Incap Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Oulussa 31.3.2005. Yhtiökokous vahvisti konsernin ja emoyhtiön tilinpäätöksen vuodelta 2004 ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille. Vuodelta 2004 ei maksettu osinkoa.
 
Yhtiökokous muutti yhtiöjärjestyksen 5 §:ää Corporate Governance -suosituksen mukaisesti siten, että hallitukseen kuuluu viidestä seitsemään varsinaista jäsentä.
 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä, yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksella yhtiön osakepääomaa voidaan korottaa enintään noin 4 092 776 eurolla. Valtuutus on voimassa 31.3.2006 saakka. Hallitus ei käyttänyt saamaansa valtuutusta tilikauden aikana. 
        
HALLITUS JA TILINTARKASTAJA
 
Varsinainen yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi edelleen Seppo Arposen, Kalevi Laurilan, Timo Leinilän, Sakari Nikkasen ja Jorma Terentjeffin. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Juha-Pekka Kallunki. Hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi uudelleen Jorma Terentjeffin. Hallituksen sihteerinä on toiminut varatuomari Jari Pirinen.
 
Konsernin tilintarkastajana jatkoi yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti tilintarkastusyhtiö Ernst & Young Oy. Vastuullisena tilintarkastajana toimii Rauno Sipilä, KHT.
 
Hallitus kokoontui vuonna 2005 yhteensä 14 kertaa ja hallituksen jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksissa oli 95.
 
OSAKE JA OSAKKEENOMISTAJAT
 
Incapin osakkeiden lukumäärä on 12 180 880. Osakkeen kurssi vaihteli tilikaudella 1,65 ja 2,07 euron välillä, ja vuoden päätöskurssi oli 1,87 euroa. Osakkeen vaihto oli 27 % koko osakemäärästä.
 
Katsauskauden lopussa yhtiöllä oli 1 189 osakasta. Osakkeista 11 % oli ulkomaisessa omistuksessa ja hallintarekistereissä. Yhtiön markkina-arvo 31.12.2005 oli 22,8 miljoonaa euroa.
 
OPTIOT  
 
Konsernin vuoden 2000 optio-ohjelman merkintäaika umpeutui 31.12.2005. Optioita ei käytetty osakemerkintään.
 
Keskinäiselle työeläkevakuutusyhtiö Varmalle vuonna 2003 suunnattujen optioiden merkintäaika päättyi niin ikään 31.12.2005. Varma ei käyttänyt merkintäoikeuttaan.
        
Incap-konsernilla on tällä hetkellä voimassa vuonna 2004 käyttöön otettu, avainhenkilöiden pitkäjänteiseen osakeomistukseen sitouttava optio-ohjelma. Optio-oikeuksia on yhteensä 630 000 kappaletta, jotka oikeuttavat yhtä monen osakkeen merkintään. Incapin osakepääoma voi merkintöjen perusteella nousta enintään noin 1 058 400 eurolla.
 
HALLITUKSEN VOITONJAKOESITYS
 
Hallitus esittää 11.4.2006  kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto jätetään omaan pääomaan ja että osinkoa vuodelta 2005 ei jaeta.
 
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2006
 
Incap Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 11.4.2006 alkaen klo 17 Sokos Hotel Arinan kokoustiloissa osoitteessa Isokatu 24, 3. kerros, 90100 Oulu. Kokouskutsu ja hallituksen esitys yhtiökokouksessa päätettävistä asioista julkaistaan pörssitiedotteena sekä lehti-ilmoituksena Helsingin Sanomissa ja Kalevassa.
 
TAVOITTEENA TOIMINNAN LAAJENTAMINEN UUSILLE MARKKINOILLE
 
Incap tavoittelee liikevaihdon orgaanista kasvua sekä kasvattamalla markkinaosuutta nykyasiakkailla että ottamalla vastaan asiakkaiden koko tuotannon ulkoistuksia. Uusia asiakkuuksia haetaan erityisesti terveydenhuollon ja hyvinvointiteknologian laitevalmistajista. Viron yksikön valmistuskapasiteetin lisäys luo hyvät edellytykset liikevaihdon kasvulle ja uusien asiakkaiden hankinnalle Skandinaviassa ja Keski-Euroopassa. Myyntiä ja markkinointia näille alueille tehostetaan muun muassa agentuurisopimuksilla.
 
Incapin tavoitteena on laajentaa rooliaan asiakkaidensa kansainväliseksi kumppaniksi ja yhtiö selvittää mahdollisuuksia toiminnan käynnistämisestä Aasian kasvavilla markkinoilla. Incap on perustanut tätä varten toimiston New Delhiin. 
 
NÄKYMÄT VUODELLE 2006
 
Elektroniikan valmistuspalveluiden näkymät ovat hyvät ja maailmanlaajuisten EMS-markkinoiden uskotaan markkinatutkimuslaitosten mukaan kasvavan noin 10 % myös vuonna 2006. Ulkoistusasteen arvioidaan nousevan edelleen.
 
Incapin asiakkaiden näkemykset oman markkinansa kehityksestä ovat positiivisia, joskin ennusteet ulottuvat hyvin lyhyelle ajanjaksolle. Incap arvioi konsernin liikevaihdon vuonna 2006 kasvavan maltillisesti, markkinoiden yleistä kasvua noudatellen. Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihdon ja tuloksen arvioidaan olevan samalla tasolla kuin vuoden 2005 viimeisellä neljänneksellä.
 
 
INCAP OYJ
Hallitus
 
 
Juhani Hanninen
toimitusjohtaja
 
TIEDOTUSTILAISUUS
Incap järjestää tiedotustilaisuuden lehdistölle ja analyytikoille tänään klo 10 World Trade Center Helsingin kokoustilassa nro 1 osoitteessa Aleksanterinkatu 17, 2. kerros, 00100 Helsinki.
 
Täydellinen raporti taulukoineen on luettavissa alla olevasta linkistä.