INCAP OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ

Incap Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 11.4.2006 Oulussa.
 
Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
 
Yhtiökokous vahvisti konsernin ja emoyhtiön tuloslaskelman ja taseen 31.12.2005 päättyneeltä tilikaudelta. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että vuodelta 2005 ei jaeta osinkoa ja että tilikauden tulos jätetään omaan pääomaan.
 
Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle.
 
Hallituksen valtuutus
 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä, ja/tai yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta. Näiden uusmerkinnässä merkittävien, vaihtovelkakirjoja vastaan vaihdettavien tai optio-oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä saa olla enintään 2 436 176 kappaletta. Yhtiön osakepääomaa voidaan valtuutuksen perusteella korottaa enintään 4 092 775,68 eurolla (ei tarkka).
 
Valtuutus oikeuttaa poikkeamaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta sekä päättämään merkintähinnoista ja muista merkintäehdoista sekä vaihtovelkakirjalainan ja optio-oikeuksien ehdoista. Osakkeenomistajille kuuluvasta etuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy kuten yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen, yritysjärjestelyjen rahoittamiseen tai pääomahuoltoon liittyvä järjestely tai henkilöstöpoliittiset syyt. Silloin, kun osakepääomaa korotetaan uusmerkinnällä muutoin kuin vaihtovelkakirjalainan tai optio-oikeuden perusteella, on hallitus oikeutettu päättämään, että osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan, kuittausoikeutta käyttäen tai muutoin tietyin ehdoin.
 
Hallituksen ja tilintarkastajien palkkiot
 
Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 3000 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenelle 2000 euroa kuukaudessa. Kokouspalkkion suuruus on 200 euroa/kokous. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.
 
Hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat
 
Yhtiökokous päätti, että hallitukseen valitaan kuusi jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin edelleen Seppo Arponen, Juha-Pekka Kallunki, Kalevi Laurila, Timo Leinilä, Sakari Nikkanen ja Jorma Terentjeff.
 
Tilintarkastajaksi valittiin edelleen Ernst & Young Oy, vastuullisena tilintarkastajana KHT Rauno Sipilä.
 
Hallituksen järjestäytymiskokous
 
Yhtiökokouksessa nimitetty hallitus piti yhtiökokouksen jälkeen järjestäytymiskokouksen, jossa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin teollisuusneuvos Jorma Terentjeff.
 
 
INCAP OYJ
 
 
Juhani Hanninen
toimitusjohtaja