INCAP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUULTA 2006: LIIKEVAIHTO KASVOI JA KANNATTAVUUS PARANI

 
 
  • tammi-maaliskuun liikevaihto kasvoi 4,1 % edellisvuoden vastaavasta jaksosta ja oli 21,0 milj. euroa (1-3/2005: 20,2 milj. euroa)
  • liikevoitto oli 1,4 milj. euroa (1,2 milj. euroa) eli 6,6 % (6,1 %) liikevaihdosta
  • katsauskauden voitto oli 1,6 milj. euroa (0,8 milj. euroa) eli 7,4 % liikevaihdosta (3,9 %)
  • osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,13 euroa (0,06)
 
Tämä osavuosikatsaus on laadittu kansainvälisten IFRS-standardien kirjaus- ja arvostusperiaatteiden mukaisesti. Vertailukauden 2005 tulos muodostui jatkuvien ja lopetettujen toimintojen tuloksesta.
 
TAMMI-MAALISKUUN LIIKEVAIHTO JA TULOS
 
Incapin tammi-maaliskuun liikevaihto oli 21,0 miljoonaa euroa eli 5,3 % korkeampi kuin vuoden 2005 viimeisellä neljänneksellä (10-12/2005: 20,0 milj. euroa). Kasvua vuoden 2005 tammi-maaliskuun jatkuvien toimintojen liikevaihtoon verrattuna oli 4,1 % (1-3/2005: 20,2 milj. euroa). Vuoden 2005 tammi-maaliskuun koko konsernin liikevaihto lopetetut toiminnot mukaan lukien oli 20,9 miljoonaa euroa.   
 
Tammi-maaliskuun liikevoitto oli 1,4 miljoonaa euroa eli 6,6 % liikevaihdosta. Vuoden 2005 vastaavan jakson liikevoitto oli 1,2 milj. euroa (6,1 % liikevaihdosta).
 
Liiketoiminnan muihin tuottoihin on tammi-maaliskuussa kirjattu kertaluonteista vuokrakulujen oikaisua yhteensä 0,3 miljoonaa euroa.   
 
Katsauskauden voitto oli 1,6 miljoonaa euroa (0,8 milj. euroa) eli 7,4 % liikevaihdosta (3,9 %). Osakekohtainen tulos oli 0,13 euroa (0,06 euroa) ja osakekohtainen oma pääoma 1,52 euroa (1,00 euroa).
 
 
 
 
LIIKETOIMINNAN KEHITYS
 
Incapin valmistuspalvelujen kysyntä oli hyvällä tasolla ja vilkastui jakson loppupuolella. Tietoliikennetuotteiden ja mittaustekniikan laitteiden kysyntä kehittyi yli odotusten. Elektroniikkaa ja mekaniikkaa sisältävien laitekokonaisuuksien toimitukset kasvoivat.
 
Tellabsilta haltuunotettu proto- ja esisarjavalmistus integroitiin Incapin toimintoihin aikataulun mukaisesti. Uusasiakashankintaa varten solmittiin agenttisopimuksia Euroopan markkina-alueella. Maaliskuussa toteutettiin vuosittainen asiakaskysely, jonka tuloksia hyödynnetään toiminnan parantamisessa ja asiakassuhteiden syventämisessä.
 
Ohutlevymekaniikan valmistuskapasiteettia uudistettiin investoimalla muun muassa levytyökeskukseen, särmäyspuristimeen ja pitkäjyrsinkoneeseen. Kaikilla tehtailla on täysi valmius lyijyttömään tuotantoon.
 
Selvityksiä toiminnan mahdollisesta käynnistämisestä Intiassa jatkettiin suunnitellusti.
 
RAHOITUS JA RAHAVIRTA
 
 
Konsernin oma pääoma katsauskauden päättyessä oli 18,5 miljoonaa euroa (12,2 milj. euroa). Vieraan pääoman osuus laski 20,8 miljoonaan euroon (30,1 milj. euroa), josta korollisen osuus oli 7,2 miljoonaa euroa (14,6 milj. euroa).
 
Nettorahoituskulut olivat 0,1 miljoonaa euroa (0,2 milj. euroa) ja poistot 0,6 miljoonaa euroa (0,7 milj. euroa). Korolliset nettovelat laskivat 6,4 miljoonaan euroon (14,3 milj. euroa) ja nettovelkojen suhde omaan pääomaan (gearing) oli 34 % (117 %). Omavaraisuusaste parani merkittävästi ja oli 47 % (29 %).
 
Konsernin likvidit varat 3.5.2006 olivat 1,7 milj. euroa. Yhtiö arvioi käytettävissä olevien varojen riittävän vähintään seuraavan 12 kuukauden ajan laaditun maksuvalmiussuunnitelman mukaisesti.
 
INVESTOINNIT
 
Konsernin investoinnit katsauskaudella olivat 0,4 miljoonaa euroa (0,2 milj. euroa) eli noin 2 % (1 %) liikevaihdosta.
 
HENKILÖSTÖ
 
Tarkastelujakson alussa Incap-konsernin palveluksessa oli 450 ja lopussa  482 henkilöä.
 
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
 
Incap Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Oulussa 11.4.2006. Yhtiökokous vahvisti konsernin ja emoyhtiön tilinpäätöksen vuodelta 2005 ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille. Vuodelta 2005 ei maksettu osinkoa.
 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä, yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksella yhtiön osakepääomaa voidaan korottaa enintään noin 4 092 776 eurolla. Valtuutus on voimassa 11.4.2007 saakka.
        
Varsinainen yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi edelleen Seppo Arposen, Juha-Pekka Kallungin, Kalevi Laurilan, Timo Leinilän, Sakari Nikkasen ja Jorma Terentjeffin. Hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi uudelleen Jorma Terentjeffin.
 
Konsernin tilintarkastajana jatkaa yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti tilintarkastusyhtiö Ernst & Young Oy. Vastuullisena tilintarkastajana toimii Rauno Sipilä, KHT.
 
OSAKE JA OSAKKEENOMISTAJAT
 
Incapin osakkeiden lukumäärä on 12 180 880. Osakkeen kurssi vaihteli katsauskaudella 1,82 ja 2,19 euron välillä, ja katsauskauden päätöskurssi 31.3.2006 oli 2,08 euroa. Osakkeen vaihto oli 17,2 % koko osakemäärästä.
 
Katsauskauden lopussa yhtiöllä oli 1 273 osakasta. Yhtiön markkina-arvo 31.3.2006 oli 25,3 miljoonaa euroa.
 
NÄKYMÄT VUODELLE 2006
 
Asiakkaiden esittämien arvioiden ja tämänhetkisten liikevaihtoennusteiden perusteella Incap odottaa liikevaihtonsa vuonna 2006 ylittävän vuoden 2005 tason. Tulevan kehityksen arviointia vaikeuttavat toimialalle tyypilliset kysynnän vaihtelut ja lyhyet ennustesyklit.
 
Incap jatkaa strategiansa mukaisia toimenpiteitä nykyistä voimakkaamman kasvun toteuttamiseksi. Uusien asiakkuuksien hankintaa tehostetaan, valmistustoiminnan käynnistämistä Aasiassa tutkitaan, tilaus-toimitusprosessia parannetaan ja tuotantokapasiteettia uudistetaan. 
 
Suhteellisen kannattavuuden arvioidaan vuonna 2006 olevan samalla tasolla kuin vuonna 2005.
 
 
INCAP OYJ
Hallitus
 
Täydellinen raportti taulukoineen on ladattavissa alla olevasta linkistä.