INCAP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2006: LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO KASVOIVAT

Pörssitiedote 10.8.2006 klo 8.30
  • tammi-kesäkuun liikevaihto kasvoi 8,5 % edellisvuoden vastaavasta jaksosta ja oli 43,5 milj. euroa (1-6/2005: 40,1 milj. euroa)
  • liikevoitto kasvoi 10,6 % ja oli 2,6 milj. euroa (2,3 milj. euroa) eli 5,9 % liikevaihdosta (5,8 %)
  • katsauskauden voitto oli 2,9 milj. euroa (3,0 milj. euroa)
  • osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,24 euroa (0,24)
  • Kuressaaren uusi tehdas valmistui ja toimitukset käynnistyivät
  • omavaraisuusaste parani merkittävästi 48 %:iin (39 %)
 
Tämä tilintarkastamaton osavuosikatsaus on laadittu kansainvälisten IFRS-standardien kirjaus- ja arvostusperiaatteiden mukaisesti. Vertailukauden tulos muodostui jatkuvien ja lopetettujen toimintojen tuloksesta. Lopetetut toiminnot myytiin 15.4.2005.  
 
HUHTI-KESÄKUUN LIIKEVAIHTO JA TULOS
 
Vuoden toisen neljänneksen liikevaihto oli 22,5 milj. euroa eli 13,0 % enemmän kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla (4-6/2005: 19,9 milj. euroa). Kasvua vuoden 2006 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna oli 6,9 %. 
 
Huhti-kesäkuun liikevoitto, 1,2 milj. euroa, oli 6,9 % korkeampi kuin vuoden 2005 vastaavalla neljänneksellä (1,1 milj. euroa). Toisen neljänneksen liikevoiton osuus liikevaihdosta oli 5,2 % kun se viime vuoden vastaavalla jaksolla oli 5,5 % ja vuoden 2006 ensimmäisellä neljänneksellä 6,6 %.
 
Vertailujaksojen tulokseen sisältyi kertaluonteisia liiketoiminnan tuottoja: vuoden 2006 ensimmäisellä neljänneksellä 0,3 milj. euroa vuokrakulujen oikaisua ja vuoden 2005 toisella neljänneksellä 0,2 milj. euroa laitekannan myyntiä.
 
 
 
Vuoden 2005 huhti-kesäkuun katsauskauden voittoon sisältyi lopetetuista toiminnoista kirjattu 0,8 milj. euron myyntivoitto, joka kasvatti osakekohtaista tulosta 0,06 eurolla. Lopetetuista toiminnoista aiheutui vuoden 2005 ensimmäisellä neljänneksellä tappioita 0,7 milj. euroa.
 
TAMMI-KESÄKUUN LIIKEVAIHTO JA TULOS
 
Incapin tammi-kesäkuun liikevaihto oli 43,5 miljoonaa euroa eli 8,5 % suurempi kuin vuoden 2005 vastaavan jakson jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto (1-6/2005: 40,1 milj. euroa). Lopetettujen toimintojen liikevaihto tammi-kesäkuussa 2005 oli 1,3 milj. euroa.
 
Tammi-kesäkuun liikevoitto kasvoi vuoden 2005 vastaavasta jaksosta 10,6 % 2,6 miljoonaan euroon, mikä on 5,9 % liikevaihdosta. Vuoden 2005 vastaavan jakson liikevoitto oli 2,3 milj. euroa eli 5,8 % liikevaihdosta.
 
Katsauskauden voitto oli 2,9 miljoonaa euroa (3,0 milj. euroa) eli 6,6 % liikevaihdosta (7,4 %). Osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,24 euroa (0,24 euroa) ja osakekohtainen oma pääoma 1,63 euroa (1,18 euroa).
 
 
 
 
 
 
LIIKETOIMINNAN KEHITYS
 
Markkinatilanne oli edelleen suotuisa ja kysyntä jatkui hyvänä. Investointien myötä kasvaneen valmistuskapasiteetin käyttöaste oli hyvä kaikissa tehtaissa ja kesäkuussa tehtiin ennätyksellisen suuri liikevaihto.
 
Hintakilpailu elektroniikan sopimusvalmistuksessa jatkui kireänä. Incap sai useita uusia tuotteita valmistukseen muun muassa mittaus- ja turvallisuustekniikan asiakkailta. Englantilaisen Electron Tubes -yhtiön kanssa solmittiin yhteistyösopimus fotometristen mittalaitteiden valmistuksesta Incapin Kuressaareen tehtaalla.
 
Laitekantaa uudistettiin Helsingissä, Vaasassa, Vuokatissa ja Kuressaaressa. Vaasan tehtaan toiminnot organisoitiin uudelleen. Helsingin tehtaalla käynnistyi uuden levytyökeskuksen ja materiaalivaraston asennus.
 
Vuokatin ja Kuressaaren tehtaiden rooleja selkeytettiin. Vuokatin tehdasta kehitetään protovalmistukseen, uusien tuotteiden ylösajoon sekä vaativaan testaukseen ja huoltoon. Kuressaaren tehtaalle keskitetään varsinainen elektroniikkatuotteiden volyymivalmistus ja käsityövaltaiset tuotteet.
 
KURESSAAREN UUSI TEHDAS
 
Kuressaaren uusi tehdasrakennus valmistui katsauskauden jälkeen heinäkuussa, jolloin entisen tehtaan toiminta muutti uusiin tiloihin ja toimitukset tehtaalta käynnistyivät. Uuden tehtaan 3 700 neliömetrin tilat kolminkertaistavat Incapin toimitilat Virossa, ja rakennusta on mahdollista laajentaa myöhemmin noin 7 000 neliömetriin.
 
Tehtaan tilauskanta on hyvä ja rekrytoinnit henkilöstön määrän lisäämiseksi on käynnistetty. Vanhaa tehdasrakennusta käytetään edelleen joidenkin tuotteiden kokoonpanoon ja uusien työntekijöiden koulutukseen.
 
TOIMINNAN KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET
 
Viron yksikön teknologinen taso ja valmistuskapasiteetti on investointien ansiosta noussut merkittävästi, mikä luo hyvät edellytykset liikevaihdon kasvulle ja uusien asiakkaiden hankinnalle Skandinaviassa ja Keski-Euroopassa.
 
Laatujärjestelmän kehittämisessä tavoitteena on luoda valmiudet lääketieteen laitevalmistajien laajasti edellyttämän ISO 13485 Medical -standardin mukaiseen toimintaan.
 
Intiassa jatketaan selvitystyötä, jossa kartoitetaan paikallisia asiakastarpeita ja yhteistyömahdollisuuksia.
 
RAHOITUS JA RAHAVIRTA
 
 
Konsernin oma pääoma katsauskauden päättyessä oli 19,9 miljoonaa euroa (14,4 milj. euroa). Vieraan pääoman osuus supistui 21,5 miljoonaan euroon (22,3 milj. euroa), josta korollisen osuus oli 9,0 miljoonaa euroa (10,8 milj. euroa). Katsauskauden päättyessä lyhytaikaista limiittiä oli käytössä noin 2 milj. euroa.
 
Konsernin maksuvalmius oli tyydyttävä: quick ratio oli 1,0 (0,9) ja current ratio 1,8 (1,9). Liiketoiminnan rahavirta oli -2,1 miljoonaa euroa (2,1 milj. euroa) ja rahavarojen muutos 1,9 miljoonaa euroa vähennystä (0,2 milj. euroa vähennystä). Liiketoiminnan rahavirran muutokseen vaikutti sitoutuneen käyttöpääomaan kasvu.
Konsernin likvidit varat 9.8.2006 olivat 3,1 milj. euroa. Yhtiö arvioi käytettävissä olevien varojen riittävän vähintään seuraavan 12 kuukauden ajan laaditun maksuvalmiussuunnitelman mukaisesti.
 
INVESTOINNIT
 
Katsauskaudella tehtiin päätökset sekä elektroniikan että mekaniikan valmistuskapasiteetin uudistamisesta. Kuressaaren ja Vuokatin laitekantaa täydennettiin uusilla SMD-ladontalinjoilla.
 
Investointeja kirjattiin 1,6 miljoonan euron arvosta (0,5 milj. euroa), mikä on noin 3,7 % (1,1 %) liikevaihdosta. Investoinneista 1,2 milj. euroa ajoittui toiselle vuosineljännekselle.
 
HENKILÖSTÖ JA JOHTO
 
Tarkastelujakson alussa Incap-konsernin palveluksessa oli 450 ja lopussa 544 henkilöä. Henkilömäärän kasvu johtui vuosilomien ja kesäkuun hyvän kysynnän vuoksi tehdyistä määräaikaisista rekrytoinneista sekä Kuressaaren tehtaan kasvaneesta henkilömäärästä.
 
Kehitysjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 1.8. alkaen nimitettiin diplomi-insinööri Niklas Skogster.
 
Incap käynnisti toukokuussa Vuokatin tehtaalla yhteistoimintaneuvottelut, jotka koskevat enintään noin 130 henkilöä. Neuvottelujen syynä on Vuokatin ja Kuressaaren yksiköiden välinen työnjako ja Vuokatin yksikön kehittäminen erityisesti proto- ja esisarjatuotantoon. Neuvottelujen on arvioitu kestävän elo-syyskuulle.
 
HALLITUKSEN VALTUUDET
 
Katsauskauden päättyessä Incap Oyj:n hallituksella on yhtiökokouksen 11.4.2006 myöntämät valtuudet päättää vaihtovelkakirjalainan ottamisesta, optio-oikeuksien antamisesta tai osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä. Valtuutus on voimassa 11.4.2007 saakka ja sillä voidaan korottaa yhtiön osakepääomaa enintään noin 4 092 776 eurolla.
 
OSAKE JA OSAKKEENOMISTAJAT
 
Incapin osakkeen kurssi vaihteli katsauskaudella 1,82 ja 2,44 euron välillä, ja katsauskauden päätöskurssi 30.6.2006 oli 2,22 euroa. Yhtiön markkina-arvo 30.6.2006 oli 27,0 miljoonaa euroa. Osakkeen vaihto oli 45 % koko osakemäärästä. Incapin osakkeiden lukumäärä on 12 180 880. Katsauskauden lopussa yhtiöllä oli 1 279 osakasta.
 
OPTIO-OHJELMA
 
Hallitus määritteli vuoden 2004 optio-ohjelmaan kuuluvien optio-oikeuksien 2004C ansaintakriteereiksi liikevaihdon ja nettotuloksen sekä vaihto-omaisuuden määrän prosentteina liikevaihdosta. Optioita myönnettiin yhteensä yhdelletoista konsernin avainhenkilölle. Optio-oikeuksien 2004C merkintähinta on optio-ohjelman mukaisesti 2,06 euroa, joka on Incapin osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.-31.3.2006. 2004C-optioiden merkintäaika alkaa huhtikuussa 2009.
 
NÄKYMÄT LOPPUVUODELLE 2006
 
Incapin asiakkaiden näkemykset markkinatilanteen kehityksestä ovat pääosin myönteiset ja valmistuspalvelujen kysynnän uskotaan pysyvän loppuvuonna nykyisellä tasolla. Incap arvioi asiakkaiden antamien ennusteiden perusteella vuoden 2006 liikevaihtonsa ylittävän vuoden 2005 tason.
 
Koko vuoden suhteellisen kannattavuuden arvioidaan kehittyvän aiemmin ilmoitetun mukaisesti ja olevan samalla tasolla kuin vuonna 2005.
 
 
INCAP OYJ
Hallitus
 
 
Lisätietoja:
toimitusjohtaja Juhani Hanninen, puh. 050 556 7199
talousjohtaja Tuula Ylimäki, puh. 040 347 2025
viestintäjohtaja Hannele Pöllä, puh. 040 504 8296
 
TIEDOTUSTILAISUUS
Incap järjestää tiedotustilaisuuden lehdistölle ja analyytikoille tänään klo 10 World Trade Center Helsingin kokoustilassa nro 1, osoitteessa Aleksanterinkatu 17, 2. kerros, 00100 Helsinki.
 
JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet