INCAP-KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2006: LIIKEVAIHTO KASVOI, PANOSTUKSET KASVUUN RASITTIVAT TULOSTA

Incap Oyj    Pörssitiedote      27.02.2007          klo 9.00
  • liikevaihto kasvoi 17 % edellisvuodesta 89,3 miljoonaan euroon (2005: 76,7 milj. euroa)
  • liikevoittoa kertyi 2,8 miljoonaa euroa (3,8 milj. euroa) eli 3,2 % liikevaihdosta (4,9 %)
  • tilikauden voitto oli 3,2 miljoonaa euroa (5,1 milj. euroa)
  • osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,26 euroa (0,42)
  • kokonaisinvestointien määrä oli 7,1 milj. euroa (0,8 milj. euroa) eli noin 8,0 % liikevaihdosta (1,1 %)
  • voimakkaita panostuksia strategian mukaiseen kasvuun ja kansainvälistymiseen jatkettiin
 
Incap Oyj:n toimitusjohtaja Juhani Hanninen: “Liiketoimintamme kehittyi suotuisasti vuonna 2006. Incapin valmistuspalvelujen kysyntä jatkui hyvänä ja liikevaihto kasvoi markkinoiden yleistä kasvua voimakkaammin.”
 
“Paransimme kilpailukykyämme investoimalla voimakkaasti tuotantolaitteisiin ja toiminnan kehittämiseen. Vaikka liikevoitto näiden panostusten vuoksi olikin pienempi kuin viime vuonna, kannattavuus oli edelleen tyydyttävällä tasolla ja liikevoittoa kertyi yli 3 % liikevaihdosta.”
 
 
Loka-joulukuun liikevaihto ja tulos
 
Vuoden viimeisen neljänneksen liikevaihto oli 24,0 milj. euroa eli 20,2 % enemmän kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla (10-12/2005: 20,0 milj. euroa).
 
Loka-joulukuun liikevoitto oli -0,3 milj. euroa (0,7 milj. euroa) eli -1,4 % liikevaihdosta (3,4 %).
 
Vuoden viimeisen neljänneksen kannattavuutta heikensi Vuokatin tehtaan henkilöstöjärjestelyistä kirjattu 0,5 miljoonan kulu. Muita kertaluonteisia kustannuksia syntyi muun muassa Intian markkinaselvityksistä ja tuotesiirroista Suomesta Viroon.  
 
 
 
 
 
 
Liiketoiminnan kehitys vuonna 2006
 
Konsernin liikevaihto kasvoi 17 % edellisvuodesta 89,3 miljoonaan euroon (2005: 76,7 milj. euroa). Liikevoittoa kertyi 2,8 miljoonaa euroa (3,8 milj. euroa) eli 3,2 % liikevaihdosta (4,9 %). Liikevoittoa heikensivät noin 0,9 miljoonan euron kertaluonteiset, toiminnan kehittämiseen ja tavoitellun kasvun toteuttamiseen liittyvät kustannukset, joista suurimmat syntyivät Intian liiketoimintamahdollisuuksien tutkimisesta ja Kuressaaren uuden tehtaan käynnistämisestä. Lisäksi kirjattiin 0,5 miljoonan euron kulu Vuokatin tehtaan henkilöstöjärjestelyistä. Ilman kertaluonteisia kustannuksia liikevoitto oli lähes samalla tasolla kuin vuonna 2005 eli noin 4,7 % liikevaihdosta.
 
Tilikauden voitto oli 3,2 miljoonaa euroa (5,1 milj. euroa). Tulokseen sisältyy laskennallisen verosaatavan muutosta.
 
Osakekohtainen tulos oli 0,26 euroa (0,42 euroa) ja osakekohtainen oma pääoma 1,67 euroa (1,39 euroa).
 
 
 
 
Elektroniikan valmistuspalvelujen kysynnässä oli vuoden aikana voimakkaita määrällisiä ja ajallisia vaihteluita. Asiakkaiden tarve alentaa tuotteidensa valmistuskustannuksia ylläpiti kireää kilpailua ja kannusti valmistuspalvelujen tarjoajia tehostamaan toimintaansa jatkuvasti. Tuotannon ja siihen kiinteästi liittyvien toimintojen siirtyminen edullisen kustannustason alueille jatkui.
 
Incap säilytti vankan asemansa merkittävien asiakkaidensa sopimusvalmistuskumppanina ja palvelujen laajuus kasvoi useilla asiakkailla. Toimitukset varsinkin tietoliikennelaitteiden, sähköteollisuuden ja mittaustekniikan laitevalmistajille kasvoivat.
 
Asiakasrakenne tasapainottui edelleen ja suurimman yksittäisen asiakkaan osuus liikevaihdosta oli alle 25 %. Suurin asiakastoimiala oli tietoliikennesektori, jonka toimitusten osuus koko konsernin liikevaihdosta oli noin 45 %. 
 
Kiinnostus Incapin valmistuspalveluja kohtaan kasvoi ja tarjoustoiminta oli vilkasta. Investoinnit tuotantokapasiteetin kasvattamiseen ja uudistamiseen vahvistivat edellytyksiä nykyasiakkaiden palvelun laajentamiseen ja uusien asiakkaiden hankintaan.
 
Kesällä käyttöön otettu Kuressaaren tehtaan laajennus paransi edellytyksiä palvelujen aktiiviselle markkinoinnille Pohjoismaissa ja Keski-Euroopassa toimiville laitevalmistajille. Yhteistyösopimuksen solmiminen englantilaisen mittalaitevalmistajan Electron Tubes Ltd:n kanssa osoitti Viron olevan kilpailukykyinen valmistuspaikka Euroopan markkinoille suunnatuille tuotteille.
 
Uusien asiakkuuksien hankintaa tehostettiin solmimalla agentuurisopimukset Saksan, Iso-Britannian ja Irlannin markkinoita varten. Myyntiprosessia kehitettiin jatkona aikaisemmalle asiakkuuksien hallintaan painottuvalle kehityshankkeelle ja myyntitoimintaa vahvistettiin uusilla rekrytoinneilla.
 
Toiminnan kehittäminen
 
Kilpailukyvyn parantamiseksi tehostettiin eri tehtaiden välistä työnjakoa. Vuokatin tehdasta kehitettiin erityisesti elektroniikan prototyyppien tuotantoon, uusien tuotteiden ylösajoon sekä vaativaan testaus- ja huoltotoimintaan. Tehtaan uutta roolia vahvisti Tellabsin proto- ja esisarjatuotannon siirtyminen Incapille vuoden alussa. Vuokatin tehtaan osaamista tuotannon alkupään NPI-toiminnassa (New Product Introduction) vahvistettiin hankkimalla proto- ja esisarjavalmistukseen soveltuvaa modernia laitekantaa. Tehtaan toiminnot organisoitiin uuden toimintamallin mukaisesti ja lisäksi käynnistettiin kehitysohjelma, jonka tavoitteena on toiminnan voimakas tehostaminen.
 
Elektroniikan volyymivalmistus ja käsityövaltaiset tuotteet keskitettiin Kuressaaren tehtaalle. Toiminta Virossa laajeni merkittävästi kesällä, jolloin uusi tehdasrakennus otettiin käyttöön. Uudisrakennuksen noin 3 700 neliömetrin tilojen lisäksi käytössä on entinen noin 1 300 neliömetrin tehdaskiinteistö, jossa tehdään tuotteiden kokoonpanoa ja koulutetaan uusia työntekijöitä. Uuden tehtaan suurimpia investointeja olivat SMD-ladontalinja ja siihen liittyvä optinen laaduntarkastuslaite. Uusi tehdasrakennus on suunniteltu siten, että tuotantotiloja on mahdollista laajentaa lähes kaksinkertaiseksi nopealla aikataululla.
 
Vuokatin tehtaalta siirrettiin joidenkin asiakkaiden volyymituotteiden valmistusta Kuressaaren tehtaalle. Kysynnän voimakkaan kasvun vuoksi tuotesiirrot painottuivat vuoden jälkipuoliskolle. 
 
Ohutlevymekaniikan valmistusta tehostettiin hankkimalla Helsingin tehtaaseen moderni levytyökeskus ja automaattivarasto. Vaasan tehtaassa uudistettiin laitekantaa ja organisaatiota. Etsattuja ohutlevyjä, joustavia piirilevyjä ja RFID-tuotteita valmistavan tytäryhtiön, Ultraprint Oy:n, toiminnot keskitettiin yhteen toimipaikkaan ja yksikön tuotantomenetelmiä kehitettiin.
 
Toimitusvarmuuden ja laaduntuottokyvyn parantamiseksi käynnistettiin laaja valmistustoiminnan ja materiaalihallinnan kehittämistyö,  jossa tuotanto- ja materiaaliresurssien systemaattisella suunnittelulla varmistetaan valmistusprosessin häiriötön sujuminen. Uusi toimintamalli otettiin ensimmäisenä käyttöön Vuokatissa, ja siihen siirrytään vuoden 2007 aikana myös muissa tehtaissa.
 
Ympäristölle vaarallisten aineiden käyttöä rajoittavan RoHS-direktiivin voimaan astuminen heinäkuun alussa ei aiheuttanut muutoksia toimintaan, sillä Incapilla oli valmius direktiivin mukaiseen valmistukseen jo vuoden alusta.
 
Rahoitus ja rahavirta
 
Konsernin omavaraisuusaste pysyi hyvällä tasolla ja oli 45 % (43 %). Korolliset nettovelat olivat 8,9 miljoonaa euroa (5,3 milj. euroa) ja nettovelkojen suhde omaan pääomaan (gearing) oli 43,9 % (31,2 %). Nettorahoituskulut olivat 0,5 miljoonaa euroa (0,6 milj. euroa) ja poistot 2,3 miljoonaa euroa (2,6 milj. euroa).
 
Konsernin oma pääoma kasvoi ja oli tilikauden päättyessä 20,3 miljoonaa euroa (17,0 milj. euroa). Vieraan pääoman osuus oli 25,2 miljoonaa euroa (22,2 milj. euroa), josta korollista oli 9,4 miljoonaa euroa (7,5 milj. euroa). Rahoituslimiittiä ei ollut käytössä tilikauden päättyessä.
 
Konsernin maksuvalmius oli tyydyttävä: quick ratio oli 0,8 (0,9) ja current ratio 1,6 (1,7). Liiketoiminnan rahavirta oli 3,0 miljoonaa euroa (7,6 milj. euroa) ja rahavarojen muutos 1,7 miljoonaa euroa vähennystä (1,8 milj. euroa lisäystä). Liiketoiminnan rahavirran muutokseen vaikuttivat varsinkin kertaluontoiset erät ja käyttöpääoman kasvu.
 
Tutkimus- ja kehitystoiminta
 
Incapin tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut liittyvät omien toimintaprosessien kehittämiseen, johon käytettiin 0,5 miljoonaa euroa (0,6 milj. euroa).        
 
Investoinnit
 
Konsernin investoinnit tilikaudella olivat 7,1 miljoonaa euroa (0,8 milj. euroa) eli noin 8,0 % (1,1 %) liikevaihdosta. Suurimmat investoinnit liittyivät Kuressaaren tehtaan käynnistämiseen ja valmistuskapasiteetin lisäämiseen ja uudistamiseen Vuokatissa ja Helsingissä. Investoinneista 5,6 miljoonaa euroa hankittiin rahoitusleasingilla (0,1 milj. euroa).
 
Ympäristöasiat
 
Incapin kaikissa tehtaissa on Lloyds’in sertifioimat ympäristö- ja laatujärjestelmät, joita käytetään toiminnan jatkuvan parantamisen työkaluina. Ympäristöjärjestelmä vastaa ISO 14001:2004 -standardia ja laatujärjestelmä on ISO 9001:2000-standardin mukainen. 
 
Kuressaaren tehdas auditoitiin lääketieteen laitevalmistuksessa laajasti sovellettavaa ISO13485:2003 -sertifikaattia varten. Vastaavat auditoinnit tehdään myös yhtiön Vuokatin ja Helsingin tehtailla
 
Henkilöstö 
 
Vuoden alussa Incap-konsernin palveluksessa oli 450 ja lopussa 541 henkilöä. Keskimäärin vuonna 2006 työsuhteessa oli 521 henkilöä (468). Voimakkaimmin henkilöstön määrä kasvoi Kuressaaressa, jossa vuoden aikana aloitti 72 uutta henkilöä. Vuoden lopussa henkilöstöstä noin 70 % työskenteli Suomen yksiköissä.
 
Vuoden lopussa Incap-konsernin henkilöstöstä naisia oli 282 ja miehiä 259. Vakinaisessa työsuhteessa oli 452 ja määräaikaisessa 89 henkilöä. Osa-aikaisia työsuhteita oli vuoden lopussa 11. Henkilöstön keski-ikä on 37 vuotta.
 
Tehtaiden työnjakoon liittyvien järjestelyjen vuoksi Vuokatissa käynnistettiin toukokuussa enintään 130:tä henkilöä koskevat yt-neuvottelut. Tilikauden jälkeen tammikuussa 2007 päättyneiden neuvottelujen tuloksena yksiköstä irtisanottiin 53 henkilöä.
 
Johtoryhmä
 
Yhtiön toimitusjohtajana tilikaudella toimi diplomi-insinööri Juhani Hanninen. Konsernin johtoryhmään kuuluivat hänen lisäkseen Liam Kenny (materiaalit ja logistiikka), Hannele Pöllä (viestintä ja sijoittajasuhteet), Anja Rouhiainen (valmistuspalvelut 1.9. alkaen), Petri Saari (myynti ja markkinointi), Niklas Skogster (liiketoiminnan kehitys) 1.8. alkaen, Timo Sonninen (valmistuspalvelut) 31.7. saakka ja Tuula Ylimäki (talous ja hallinto).
 
Konsernin talousjohtaja Tuula Ylimäki nimitettiin 1.1.2007 alkaen konsernin tytäryhtiön Ultraprint Oy:n toimitusjohtajaksi. Uudeksi talousjohtajaksi vuoden 2007 alusta nimitettiin TTM, eMBA Anne Sointu.
           
Toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet saavat yhtiön vuositulokseen sidottua palkkiota hallituksen vahvistaman tulospalkkiojärjestelmän mukaisesti. Vuoden 2006 tulospalkkio oli sidottu liikevaihdolle, nettotulokselle ja vaihto-omaisuuden kierrolle asetettuihin tavoitteisiin.
           
Varsinainen yhtiökokous
 
Incap Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Oulussa 11.4. Yhtiökokous vahvisti konsernin ja emoyhtiön tilinpäätöksen vuodelta 2005 ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille. Vuodelta 2005 ei maksettu osinkoa.
 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä, yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksella yhtiön osakepääomaa voidaan korottaa enintään noin 4 092 776 eurolla. Valtuutus on voimassa 11.4.2007 saakka.  Hallitus ei käyttänyt saamaansa valtuutusta tilikauden aikana. 
           
Hallitus
 
Varsinainen yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi edelleen Seppo Arposen, Juha-Pekka Kallungin, Kalevi Laurilan, Timo Leinilän, Sakari Nikkasen ja Jorma Terentjeffin. Hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi uudelleen Jorma Terentjeffin. Hallituksen sihteerinä toimi varatuomari Jari Pirinen.
 
Hallitus kokoontui vuonna 2006 yhteensä 17 kertaa ja hallituksen jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksissa oli 99.
           
Tilintarkastaja
 
Yhtiön tilintarkastajana toimi tilintarkastusyhtiö Ernst & Young Oy, vastuullisena tilintarkastajana Rauno Sipilä, KHT.
                       
Osake ja osakkeenomistajat
 
Osakkeiden lukumäärä on 12 180 880. Osakkeen kurssi vaihteli tilikaudella 1,82 ja 2,90 euron välillä, ja vuoden päätöskurssi oli 2,51 euroa. Osakkeen vaihto oli 90 % koko osakemäärästä.
 
Tilikauden lopussa yhtiöllä oli 1 179 osakasta. Osakkeista 10 % oli ulkomaisessa omistuksessa ja hallintarekistereissä. Yhtiön markkina-arvo 31.12.2006 oli 30,6 miljoonaa euroa.
 
Optiot
 
Incap-konsernilla on tällä hetkellä voimassa vuonna 2004 käyttöön otettu, avainhenkilöiden pitkäjänteiseen osakeomistukseen sitouttava optio-ohjelma. Optio-oikeuksia on yhteensä 630 000 kappaletta, jotka oikeuttavat yhtä monen osakkeen merkintään. Incapin osakepääoma voi merkintöjen perusteella nousta enintään noin 1 058 400 eurolla. Optio-ohjelman piiriin kuului vuoden lopussa 10 henkilöä.
 
Hallituksen esitys yhtiön voittoa koskeviksi toimenpiteiksi
 
Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 633 581,59 euroa, josta tilikauden voitto on 2 805 820,03 euroa. Hallitus ehdottaa 3.4.2007 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta ja että tilikauden voitto jätetään omaan pääomaan.
 
Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaiset ilmoitukset omistusosuuden muuttumisesta
 
Eqvitec Partners Oy ilmoitti 19.4.2006, että sen hallinnoimien rahastojen omistus Incap Oyj:n osakkeista oli laskenut 4,9 %:iin Incapin osakepääomasta ja äänimäärästä. Ingman Group Oy Ab ilmoitti 7.9.2006, että sen hallinnoimien Leimark Invest Oy Ab:n ja Ingman Finance Oy Ab:n yhteenlaskettu osuus Incapin osakepääomasta ja äänimäärästä oli noussut 5,9 %:iin. Teknoventure Oy ilmoitti myyneensä 27.9. tehdyillä kaupoilla kaikki Incap Oyj:n osakkeensa eli 6,4 % Incapin osakepääomasta ja äänimäärästä. Etra Invest Oy ilmoitti 29.9.2006, että sen osuus Incap Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä oli noussut 14,2 %:iin. Vastaavasti Finnvera Oyj ilmoitti luopuneensa 14,2 %:n omistusosuudestaan 29.9.2006 tehdyllä kaupalla.
 
Tilikauden päättymisen jälkeen 26.1.2007 Ingman Finance Oy Ab ilmoitti, että sen osuus Incapin osakepääomasta ja äänimäärästä on noussut 10,1 %:iin. OKO Pankki Oyj ilmoitti 31.1.2007, että sen omistusosuus on alittanut 5 %.
 
Liiketoiminnan riskit ja epävarmuustekijät
 
Elektroniikan ja mekaniikan sopimusvalmistuksen markkinoiden on arvioitu kasvavan lähivuosina tasaisesti, joskin kasvuvauhdin arvioidaan hidastuvan jonkin verran. Toimialan kysynnässä tapahtuu voimakkaita vaihteluita ja liiketoiminnan tulevan kehityksen arvioiminen lyhyellekin ajanjaksolle on vaikeaa.
 
Ala on voimakkaasti kilpailtu ja kannattavuutensa säilyttämiseksi sopimusvalmistajien on tehostettava jatkuvasti sekä omaa että koko toimitusketjunsa toimintaa. Hintakilpailukyvyn kannalta olennaisen tärkeitä ovat materiaalihallinnan tehokkuus sekä tuotannon tuottavuus.
 
Incapin asiakkaat toimivat usealla eri toimialalla ja tasapainoinen asiakasrakenne suojaa yhtiötä voimakkailta kausivaihteluilta. Vaikka yhtiön riippuvuus yhdestä asiakkaasta on rajallinen, voi yhden tai useamman merkittävän asiakkaan samanaikaisella menettämisellä olla taloudellisia vaikutuksia. 
 
Tavoitteena voimakas kasvu ja toiminnan kansainvälistyminen
 
Incapin tavoitteena on voimakas ja kannattava kasvu kansainvälistymisen kautta. Liikevaihdon orgaaninen kasvu toteutetaan kasvattamalla toimituslaajuutta nykyisten asiakkaiden kanssa ja ottamalla vastaan asiakkaiden koko tuotannon ulkoistuksia. Uusia asiakkuuksia haetaan erityisesti terveydenhuollon ja hyvinvointiteknologian laitevalmistajista. Viron yksikön valmistuskapasiteetin lisäys on luonut hyvät edellytykset liikevaihdon kasvulle ja uusien asiakkaiden hankinnalle varsinkin Pohjoismaissa ja Keski-Euroopassa. Orgaanisen kasvun lisäksi Incap tutkii mahdollisuuksia laajentaa toimintaansa yritysjärjestelyillä.
 
Useimmat globaalisti toimivat laitevalmistajat edellyttävät sopimusvalmistuskumppaneiltaan kansainvälistä toimintaa ja palvelua lähellä asiakkaan päämarkkinoita. Vastatakseen tähän haasteeseen Incap on tutkinut laajasti mahdollisuuksia valmistustoiminnan käynnistämiseksi Aasiassa lähellä voimakkaasti kasvavia markkinoita, joilla useilla Incapin nykyasiakkailla jo on toimintaa. Incap perusti vuoden 2006 alussa toimiston New Delhiin, josta käsin on kartoitettu paikallisia sopimusvalmistusmarkkinoita.
 
Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat
 
Incap solmi helmikuussa 2007 aiesopimuksen TVS Electronics Limitedin kanssa Intiassa toimivan elektroniikan sopimusvalmistusyksikön liiketoimintakaupasta. Yksikössä tehdään piirikorttien ladontaa ja valmistetaan muun muassa teholähteitä. Tavoitteena on siirtää yksikön liiketoiminnot perustettavalle uudelle tytäryhtiölle toisen vuosineljänneksen aikana.  
 
Näkymät vuodelle 2007
 
 
Elektroniikan valmistuspalveluiden näkymät ovat edelleen hyvät, ja eri tutkimuslaitokset arvioivat maailmanlaajuisten EMS-markkinoiden kasvavan lähivuosinakin noin 10 prosenttia vuodessa.
 
Valtaosa Incapin asiakkaista on antanut myönteisiä arvioita oman kysyntänsä kehityksestä vuonna 2007 ja mielenkiinto yhtiön palveluja kohtaan on tarjouskannan perusteella kasvanut. Incapin toimitukset tietoliikennesektorille tulevat laskemaan, ja korvaavaa liikevaihtoa haetaan sekä muilta asiakastoimialoilta että uusilta markkina-alueilta muun muassa Intiasta.
 
Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihdon arvioidaan jäävän pienemmäksi kuin viime vuoden vastaavalla vuosineljänneksellä tietoliikennesektorin liikevaihdon laskusta johtuen. Liikevoiton arvioidaan olevan merkittävästi pienempi kuin viime vuoden tammi-maaliskuussa.
 
Incap julkistaa tammi-maaliskuun osavuosikatsauksen keskiviikkona 9.5.2007.
 
 
INCAP OYJ
Hallitus
 
 
Lisätietoja:
toimitusjohtaja Juhani Hanninen, puh. 050 556 7199
talousjohtaja Anne Sointu, puh. 040 347 2059
viestintäjohtaja Hannele Pöllä, puh. 040 504 8296
 
TIEDOTUSTILAISUUS
Incap järjestää tiedotustilaisuuden lehdistölle ja analyytikoille tänään klo 10 World Trade Center Helsingin kokoustilassa nro 1, osoitteessa Aleksanterinkatu 17, 2. kerros, 00100 Helsinki.  
 
JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
 
Incap on voimakkaasti kehittyvä elektroniikan sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat elektroniikkatuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja valmistuksesta huolto- ja ylläpitopalveluihin. Yhtiön asiakkaat ovat tietoliikenteen, sähkövoimatekniikan, automaatio- ja prosessiteollisuuden, mittaustekniikan sekä turvallisuuselektroniikan ja terveydenhuollon johtavia laitetoimittajia. Incap-konsernin liikevaihto vuonna 2006 oli 89 milj. euroa ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 540 henkilöä. Incapin osake on listattu Helsingin Pörssissä ja se kuuluu Pohjoismaisen pörssilistan Small Cap -ryhmässä informaatio-teknologian toimialaluokkaan. Lisätietoja: www.incap.fi.
 
 
LIITTEET
Konsernituloslaskelma
Konsernitase
Konsernin rahavirtalaskelma
Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
Konsernin tunnusluvut ja vastuusitoumukset