KUTSU INCAP OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN

Pörssitiedote  14.3.2007  klo 14
 
 

Incap Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 3.4.2007 alkaen klo 14 Sokos Hotel Arinan kokoustiloissa osoitteessa Isokatu 24, 3. kerros, 90100 Oulu. Ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa klo 13.30.

 
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat, yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat sekä muut asiat:
 
1. Tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen sekä tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
 
2. Osingonmaksu ja voittovarojen käyttö
 
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2006 ei jaeta osinkoa ja tilikauden voitto 2 805 820,03 euroa jätetään omaan pääomaan.
 
3. Vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
 
4. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot ja kulukorvaukset
 
5. Hallituksen jäsenten lukumäärä ja hallituksen jäsenten valinta
 
6. Tilintarkastajan valinta
 
Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajaksi valitaan edelleen Ernst & Young Oy, vastuullisena tilintarkastajana KHT Rauno Sipilä.
 
7. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä ja/tai optio-oikeuksien antamisesta
 
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä ja optio-oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen perusteella merkittävien osakkeiden yhteenlaskettu määrä on enintään 2 500 000 osaketta.
 
Valtuutus oikeuttaa poikkeamaan osakkeenomistajien merkintä-etuoikeudesta sekä päättämään merkintähinnoista ja muista merkintäehdoista sekä optio-oikeuksien ehdoista. Osakkeenomistajille kuuluvasta etuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy kuten yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen, yritysjärjestelyjen rahoittamiseen tai pääomahuoltoon liittyvä järjestely tai henkilöstöpoliittiset syyt. Silloin, kun osakepääomaa korotetaan uusmerkinnällä muutoin kuin optio-oikeuden perusteella, on hallitus oikeutettu päättämään, että osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan, kuittausoikeutta käyttäen tai muutoin tietyin ehdoin.
 
Hallitus ehdottaa lisäksi, että yhtiökokous päättäisi muuttaa 11.4.2006 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa annetun, vuoden mittaisen valtuutuksen päättymään ennen uutta valtuutusta.
 
Asiakirjojen nähtävilläpito
 
Tilinpäätösasiakirjat ja hallituksen ehdotukset liitteineen ovat osakkeenomistajien nähtävinä 26.3. alkaen yhtiön pääkonttorissa, osoitteessa Kirkkokatu 13, 4. krs, 90100 Oulu, ja niistä lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille (puh. 040 580 3650/Maija Aronen). Yhtiön painettu vuosikertomus vuodelta 2006 julkaistaan viikolla 12 ja se postitetaan osakkeenomistajille. Vuosikertomus on nähtävissä myös yhtiön kotisivuilla www.incap.fi.
 
Osallistumisoikeus
 
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 23.3.2007 mennessä merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallintarekisteröity omistaja voidaan yhtiökokoukseen osallistumista varten merkitä tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon.
 
Ilmoittautuminen
 
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää äänioikeuttaan, on ilmoittauduttava viimeistään tiistaina 27.3.2007 klo 16 mennessä sähköpostitse joanna.viileinen@incap.fi, kirjeitse osoitteella Incap Oyj, Valuraudankuja 6, 00700 Helsinki, puhelimitse numeroon 0400 437 263 tai faksilla numeroon 010 612 5680.
 
Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat on toimitettava edellä mainittuun osoitteeseen siten, että ne ovat perillä viimeistään 27.3.2007.
 
INCAP OYJ
Hallitus
 
Lisätietoja:
talousjohtaja Anne Sointu, puh. 040 347 2059
viestintäjohtaja Hannele Pöllä, puh. 040 504 8296
 
JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet