INCAP OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ

Pörssitiedote                     3.4.2007 klo 18      
 
 
 
Incap Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 3.4.2007 Oulussa.
 
Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
 
Yhtiökokous vahvisti konsernin ja emoyhtiön tuloslaskelman ja taseen 31.12.2006 päättyneeltä tilikaudelta. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että vuodelta 2006 ei jaeta osinkoa ja että tilikauden voitto jätetään omaan pääomaan.
 
Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle.
 
Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä ja/tai optio-oikeuksien antamisesta
 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä ja optio-oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen perusteella merkittävien osakkeiden yhteenlaskettu määrä on enintään 2 500 000 osaketta.
 
Valtuutus oikeuttaa poikkeamaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta sekä päättämään merkintähinnoista ja muista merkintäehdoista sekä optio-oikeuksien ehdoista. Osakkeenomistajille kuuluvasta etuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy kuten yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen, yritysjärjestelyjen rahoittamiseen tai pääomahuoltoon liittyvä järjestely tai henkilöstöpoliittiset syyt. Silloin, kun osakepääomaa korotetaan uusmerkinnällä muutoin kuin optio-oikeuden perusteella, on hallitus oikeutettu päättämään, että osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan, kuittausoikeutta käyttäen tai muutoin tietyin ehdoin.
 
Yhtiökokous päätti myös muuttaa 11.4.2006 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa annetun, vuoden mittaisen valtuutuksen päättymään ennen uutta valtuutusta.
 
Hallituksen ja tilintarkastajien palkkiot
 
Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 4000 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtajalle 3000 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenelle 2000 euroa kuukaudessa. Kokouspalkkion suuruus on 200 euroa/kokous. Puhelinkokouksista ei palkkiota makseta. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.
 
Hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat
 
Yhtiökokous päätti, että hallitukseen valitaan viisi jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin Jukka Harju, Juha-Pekka Kallunki, Kalevi Laurila, Susanna Miekk-oja ja Sakari Nikkanen.
 
Tilintarkastajaksi valittiin edelleen Ernst & Young Oy, vastuullisena tilintarkastajana KHT Rauno Sipilä.
 
Hallituksen järjestäytymiskokous
 
Yhtiökokouksessa nimitetty hallitus piti yhtiökokouksen jälkeen järjestäytymiskokouksen, jossa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Kalevi Laurila ja varapuheenjohtajaksi Susanna Miekk-oja.
                        
 
INCAP OYJ
 
 
Juhani Hanninen
toimitusjohtaja
 
 
Lisätietoja:
toimitusjohtaja Juhani Hanninen, puh. 050 556 7199
talousjohtaja Anne Sointu, puh. 040 347 2059
viestintäjohtaja Hannele Pöllä, puh. 040 504 8296
 
JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
 
 
INCAP LYHYESTI
Incap on voimakkaasti kehittyvä elektroniikan sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat elektroniikkatuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja valmistuksesta huolto- ja ylläpitopalveluihin. Yhtiön asiakkaat ovat tietoliikenteen, sähkövoimatekniikan, automaatio- ja prosessi-teollisuuden, mittaustekniikan sekä turvallisuuselektroniikan ja terveydenhuollon johtavia laitetoimittajia. Incap-konsernin liikevaihto vuonna 2006 oli 89 milj. euroa ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 540 henkilöä. Incapin osake on listattu Helsingin Pörssissä ja se kuuluu Pohjoismaisen pörssilistan Small Cap -ryhmässä informaatioteknologian toimialaluokkaan. Lisätietoja: www.incap.fi.