INCAP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUULTA 2007: UUSIA ASIAKKUUKSIA HANKITTIIN KORVAAMAAN TIETOLIIKENNESEKTORIN VÄHENTYNEITÄ TOIMITUKSIA

INCAP OYJ                                               PÖRSSITIEDOTE  9.5.2007 klo 9
 
 
INCAP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUULTA 2007: UUSIA ASIAKKUUKSIA HANKITTIIN KORVAAMAAN TIETOLIIKENNESEKTORIN VÄHENTYNEITÄ TOIMITUKSIA
 
  • liikevaihto laski 19,3 % edellisvuodesta 17,0 miljoonaan euroon (1-3/2006: 21,0 milj. euroa)
  • liiketulos oli -1,2 miljoonaa euroa (1,4 milj. euroa)
  • katsauskauden tulos oli -1,3 miljoonaa euroa (1,6 milj. euroa)
  • osakekohtainen tulos (EPS) oli -0,11 euroa (0,13)
  • tietoliikennesektorin kysyntä heikkeni odotettua enemmän ja toimitusmäärät laskivat merkittävästi
  • intialaisen TVS Electronicsin kanssa solmittiin aiesopimus liiketoimintakaupasta
 
Incap Oyj:n toimitusjohtaja Juhani Hanninen: “Tietoliikennesektorin kysyntä heikkeni alkuvuonna ennakoitua voimakkaammin eikä korvaavaa liikevaihtoa saatu riittävän nopeasti. Tarjouskanta on tällä hetkellä korkealla tasolla. Jatkoimme alkuvuonna panostuksia kansainvälistymiseen ja Aasian liiketoimintojen kehittämiseen, mikä nosti kustannuksia ja vaikutti osaltaan jakson tuloskehitykseen.”
 
Tämä osavuosikatsaus on laadittu noudattaen IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita, mutta sen laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34 -standardin vaatimuksia. Osavuosikatsauksen laatimisperiaatteet ja laskentamenetelmät noudattavat edellisessä vuositilinpäätöksessä esitettyjä.
 
Tammi-maaliskuun liikevaihto ja tulos
 
Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 17,0 milj. euroa eli 19,3 % alempi kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla (1-3/2006: 21,0 milj. euroa).
 
Tammi-maaliskuun liiketulos oli -1,2 milj. euroa (1,4 milj. euroa) eli -7,0 % liikevaihdosta (6,6 %). Tulokseen sisältyy kertaluonteisia liiketoiminnan kehityskustannuksia 0,2 miljoonaa euroa. Vertailukauden tulos vuonna 2006 sisälsi liiketoiminnan muita tuottoja 0,3 miljoonaa euroa.
 
Ensimmäisen vuosineljänneksen kannattavuuteen vaikutti alhaisten tuotantomäärien lisäksi myös valmistuksen painottuminen materiaalivaltaisiin tuotteisiin. Lisäksi panostukset toiminnan kehittämiseen, kansainvälistymiseen sekä Intian toimintojen käynnistämiseen kasvattivat kustannuksia.
 
Vertailukauden voittoon (tammi-maaliskuu 2006) sisältyy kertaluonteista verosaamisen muutosta 0,3 miljoonaa euroa.  
 
 
 
 
 
Liiketoiminnan kehitys
 
Elektroniikan valmistuspalvelujen kysyntä oli tietoliikennesektoria lukuun ottamatta hyvällä tasolla. Tietoliikennetuotteiden kysyntä aleni merkittävästi hyvin lyhyen ajan kuluessa. Tarjoustoiminta oli vilkasta ja uusien asiakkuuksien saamisessa edistyttiin. Katsauskauden aikana käynnistettiin yhteistyö muun muassa Eforen ja Bevesysin kanssa. Sopimusneuvotteluja useiden uusien tuotteiden valmistamisesta sekä nykyisille että uusille asiakkaille käydään parhaillaan, ja näiden uskotaan tuovan liikevaihtoa jo toisen vuosineljänneksen aikana.
 
Lloyd’s Register Quality Assurance Ltd. myönsi Kuressaaren tehtaalle lääketieteen laitevalmistuksessa laajasti sovellettavan ISO13485:2003 -sertifikaatin. Auditointi ja sertifikaatin saaminen parantavat merkittävästi Incapin mahdollisuuksia kasvattaa lääketieteen laitevalmistuksen osuutta liikevaihdosta. Vastaavat auditoinnit tehdään myös yhtiön Vuokatin ja Helsingin tehtailla
 
Tavoitteena voimakas kasvu ja kansainvälistyminen
 
Incap solmi helmikuussa 2007 aiesopimuksen TVS Electronics Limitedin kanssa Intiassa toimivan elektroniikan sopimusvalmistusyksikön liiketoimintakaupasta. Kauppasopimuksesta ja siihen liittyvästä rahoituksesta neuvotellaan parhaillaan ja tavoitteena on allekirjoittaa varsinainen sopimus toisen vuosineljänneksen aikana. Hankittava tehdas sijaitsee Tumkurissa, lähellä Bangalorea ja sen valmistus painottuu tuotekokonaisuuksiin. Yksikössä tehdään piirikorttien ladontaa ja valmistetaan muun muassa teholähteitä.
 
Intian toimintoihin nimitettiin katsauskaudella johtajaksi Jarmo Ukonaho ja business controlleriksi Sylvi Kuikka. Intian tytäryhtiön hallinto ja myynti sijaitsevat Bangaloressa.
 
Incap tavoittelee tällä liiketoimintakaupalla strategiansa mukaista kasvua ja kansainvälistymistä. Yhtiö pyrkii vahvistamaan asemaansa maailman johtavien laitevalmistajien kansainvälisenä kumppanina.  
 
Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät
 
Incapin myynti jakautuu usealle asiakastoimialalle, mikä suojaa yhtiötä voimakkailta kausivaihteluilta. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana tapahtunut tietoliikennesektorilla toimivien asiakkaiden liikevaihdon lasku oli kuitenkin erittäin nopeaa ja aiheutti taloudellisia vaikutuksia. 
 
Incap jatkaa strategiansa mukaisesti toimialarakenteensa tasapainottamista siten, että yksittäisen asiakkaan tai useamman samalla toimialalla toimivan asiakkaan menetys ei aiheuta yhtiölle merkittävää taloudellista riskiä.
 
Kysynnän nopeat vaihtelut ovat tyypillisiä Incapin toimialalle ja liiketoiminnan tulevan kehityksen arvioiminen lyhyelläkin tähtäyksellä on vaikeaa. Incap parantaa sisäistä joustoa ja reagointikykyä vaikuttaakseen muutoksiin ja voidakseen tarvittaessa sopeutua niihin nopeasti.
 
Rahoitus ja rahavirta
 
Konsernin omavaraisuusaste pysyi hyvällä tasolla ja oli 45 % (47 %). Korolliset nettovelat olivat 11,6 miljoonaa euroa (6,4 milj. euroa) ja nettovelkojen suhde omaan pääomaan (gearing) oli 61,2 % (34,5 %). Nettorahoituskulut olivat 0,2 miljoonaa euroa (0,1 milj. euroa) ja poistot 0,7 miljoonaa euroa (0,6 milj. euroa). Konsernin maksuvalmius oli tyydyttävä: quick ratio oli 0,6 (0,9) ja current ratio 1,5 (1,8). Liiketoiminnan rahavirta oli -2,6 miljoonaa euroa (-0,4 milj. euroa) ja rahavarojen muutos -0,4 miljoonaa euroa  (-1,4 milj. euroa). Liiketoiminnan rahavirran muutokseen vaikutti käyttöpääoman kasvu.
 
Konsernin oma pääoma oli katsauskauden päättyessä 19,0 miljoonaa euroa (18,5 milj. euroa). Vieraan pääoman osuus oli 22,9 miljoonaa euroa (20,8 milj. euroa), josta korollista oli 11,7 miljoonaa euroa (7,2 milj. euroa).
 
Investoinnit
 
Konsernin investoinnit tammi-maaliskuussa olivat 0,3 miljoonaa euroa (0,4 milj. euroa) eli noin 1,8 % (1,8 %) liikevaihdosta.
 
Henkilöstö 
 
Katsauskauden alussa Incap-konsernin palveluksessa oli 541 ja lopussa 525 henkilöä. Keskimäärin työsuhteessa oli 530 henkilöä (463).
 
Kauden lopussa Incap-konsernin henkilöstöstä naisia oli 273 ja miehiä 252. Vakinaisessa työsuhteessa oli 464 ja määräaikaisessa 61 henkilöä. Osa-aikaisia työsuhteita oli kauden lopussa 6.
 
Vuokatin tehtaassa vuonna 2006 käynnistetyt yt-neuvottelut päätettiin tammikuussa 2007, jolloin yksiköstä irtisanottiin 53 henkilöä.
 
Johto
 
TTM, eMBA Anne Sointu aloitti Incap-konsernin talousjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä 1.1.2007. Sointu on työskennellyt aiemmin vuodesta 1993 lähtien Kemppi Oy:n talous- ja tietohallintojohtajana.
 
Insinööri Sami Mykkänen nimitettiin Incapin valmistuspalvelujen johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 1.3.2007 alkaen, jolloin tehtävää määräaikaisesti hoitaneen FM Anja Rouhiaisen työsopimus päättyi. Mykkänen vastaa Ultraprint Oy:tä lukuunottamatta kaikkien Incapin valmistusyksiköiden sekä suunnitteluyksikön toiminnasta. Mykkänen siirtyi Incapin palvelukseen Powerwavesta, jossa hän toimi vuodesta 1994.
 
Varsinainen yhtiökokous
 
Incap Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Oulussa 3.4.2007.
 
Yhtiökokous vahvisti konsernin ja emoyhtiön tilinpäätöksen vuodelta 2006 ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että vuodelta 2006 ei makseta osinkoa.
 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä ja optio-oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen perusteella merkittävien osakkeiden yhteenlaskettu määrä on enintään 2 500 000 osaketta.
 
Hallituksen jäseniksi valittiin Jukka Harju, Juha-Pekka Kallunki, Kalevi Laurila, Susanna Miekk-oja ja Sakari Nikkanen. Hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Kalevi Laurilan. Hallituksen sihteerinä toimii edelleen varatuomari Jari Pirinen.
 
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhtiö Ernst & Young Oy, vastuullisena tilintarkastajana Rauno Sipilä, KHT.
            
Osake ja osakkeenomistajat
 
Osakkeiden lukumäärä on 12 180 880. Osakkeen kurssi vaihteli katsauskaudella 1,89 ja 2,67 euron välillä, ja 31.3.2007 päätöskurssi oli 2,13 euroa. Osakkeen vaihto oli 22 % koko osakemäärästä.
 
Katsauskauden lopussa yhtiöllä oli 1 123 osakasta. Osakkeista 14,9 % oli ulkomaisessa omistuksessa ja hallintarekistereissä. Yhtiön markkina-arvo 31.3.2007 oli 25,9 miljoonaa euroa.
 
Optiot
 
Incap-konsernilla on tällä hetkellä voimassa vuonna 2004 käyttöön otettu, avainhenkilöiden pitkäjänteiseen osakeomistukseen sitouttava optio-ohjelma. Optio-oikeuksia on yhteensä 630 000 kappaletta, jotka oikeuttavat yhtä monen osakkeen merkintään. Optio-oikeudet on jaettu A-, B- ja C-optioihin.
 
Optio-oikeuksien 2004A merkintäaika alkoi 1.4.2007 ja jatkuu 30.4.2009 asti. Optioiden merkintä voi kuitenkin alkaa vasta kun osakkeen kahden kalenterikuukauden vaihdolla painotettu keskiarvo on vähintään 3 euroa.
 
Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaiset ilmoitukset omistusosuuden muuttumisesta
 
Ingman Finance Oy Ab ilmoitti 26.1.2007, että sen osuus Incapin osakepääomasta ja äänimäärästä on ylittänyt 10 %. OKO Pankki Oyj ilmoitti 31.1.2007, että sen omistusosuus on alittanut 5 %.
 
Tulevaisuuden näkymät
 
Incapin liiketoiminta-alueella markkinanäkymät ovat hyvät ja asiakkaat arvioivat omien tuotteidensa kysynnän kehittyvän vakaasti vuonna 2007. Tietoliikennesektorin toimitusten alenemisesta johtuen Incap arvioi koko ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihdon jäävän pienemmäksi kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla. Korvaavaa liikevaihtoa haetaan sekä nykyisiltä että uusilta asiakkailta, mutta parhaillaan neuvoteltavista tai jo allekirjoitetuista sopimuksista ei kirjaudu merkittävää liikevaihtoa vielä toisella vuosineljänneksellä. Liikevaihdon alenemisesta johtuen myös koko ensimmäisen vuosipuoliskon liiketuloksen arvioidaan olevan tappiollinen aiemmin ilmoitetun mukaisesti.
 
Incap julkistaa tammi-kesäkuun osavuosikatsauksen keskiviikkona 8.8.2007.
 
 
INCAP OYJ
Hallitus
 
 
Lisätietoja:
toimitusjohtaja Juhani Hanninen, puh. 050 556 7199
talousjohtaja Anne Sointu, puh. 040 347 2059
viestintäjohtaja Hannele Pöllä, puh. 040 504 8296
 
TIEDOTUSTILAISUUS
Incap järjestää tiedotustilaisuuden lehdistölle ja analyytikoille tänään klo 10 World Trade Center Helsingin kokoustilassa nro 1, osoitteessa Aleksanterinkatu 17, 2. kerros, 00100 Helsinki.  
 
 
JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
 
INCAP LYHYESTI
Incap on voimakkaasti kehittyvä elektroniikan sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat elektroniikkatuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja valmistuksesta huolto- ja ylläpitopalveluihin. Yhtiön asiakkaat ovat tietoliikenteen, sähkövoimatekniikan, automaatio- ja prosessiteollisuuden, mittaustekniikan sekä turvallisuuselektroniikan ja terveydenhuollon johtavia laitetoimittajia. Incap-konsernin liikevaihto vuonna 2006 oli 89 milj. euroa ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 540 henkilöä. Incapin osake on listattu Helsingin Pörssissä ja se kuuluu Pohjoismaisen pörssilistan Small Cap -ryhmässä informaatio-teknologian toimialaluokkaan. Lisätietoja: www.incap.fi.
 
 
LIITTEET
Konsernituloslaskelma
Konsernitase
Konsernin rahavirtalaskelma
Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
Konsernin tunnusluvut ja vastuusitoumukset
 

Liite 1
 
 
KONSERNITULOSLASKELMA (IFRS)
(1000 euroa, ei tilintarkastettu)

Liite 2
 
KONSERNITASE (IFRS)
(1000 euroa, ei tilintarkastettu)
 

Liite 3
 
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (IFRS)
(1000 euroa, ei tilintarkastettu)
 
 

Liite 4
 
LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (IFRS)
(1000 euroa, ei tilintarkastettu)
 


Liite 5
 
KONSERNIN TUNNUSLUVUT JA VASTUUSITOUMUKSET (IFRS)