INCAP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2007: INTIAN VALMISTUSTOIMINNAN KÄYNNISTYMINEN LUO POHJAA TULEVALLE KASVULLE

 
 
  * liikevaihto oli 36,1 miljoonaa euroa (1-6/2006: 43,5 milj. euroa)
  * liiketulos oli -1,1 miljoonaa euroa (2,6 milj. euroa)
  * katsauskauden tulos oli -1,5 miljoonaa euroa (2,9 milj. euroa)
  * osakekohtainen tulos (EPS) oli -0,12 euroa (0,24)
  * valmistustoiminnan käynnistäminen Intiassa aiheutti tulosvaikutteisia kertaluonteisia kustannuksia noin 0,5 miljoonaa euroa   
 
Incap Oyj:n toimitusjohtaja Juhani Hanninen: “Tietoliikennetuotteiden kysynnän voimakas lasku vuoden ensimmäisellä neljänneksellä heijastui koko ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihtoon. Olemme solmineet tänä vuonna useita uusia asiakkuuksia ja saaneet myös nykyisiltä asiakkailta uusia tuotteita kompensoimaan tietoliikennesektorin liikevaihdon supistumista.
 
Tuloskehitykseen vaikuttivat alentuneen volyymin lisäksi Intian liiketoiminnan käynnistämisestä aiheutuneet kertaluonteiset kustannukset sekä muut liiketoiminnan kehittämiseen liittyvät kulut.
 
Valmistustoiminnan käynnistäminen Intiassa on tuonut Incapille merkittävää uutta kasvupotentiaalia. Uusien asiakkuuksien lisäksi se luo aiempaa paremmat edellytykset liiketoiminnan kasvattamiseen nykyisten, globaalisti toimivien asiakkaiden kanssa.”
 
Osavuosikatsauksen laatimisperiaatteet
 
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti käyttäen samoja laadintaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä. Intian valmistusyksikön toiminnot on konsolidoitu raportin lukuihin 1.6.2007 alkaen, mistä johtuen tässä katsauksessa esitetyt luvut eivät ole vertailukelpoisia vuoden 2006 vastaavan jakson kanssa.
 
Huhti-kesäkuun liikevaihto ja tulos
 
Toisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi edellisestä neljänneksestä 13 % 19,1 miljoonaan euroon. Laskua viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna oli 15 %.
 
Huhti-kesäkuun liiketulos oli 0,04 miljoonaa euroa (1,2 milj. euroa) eli 0,2 % liikevaihdosta (5,2 %). 
Tammi-kesäkuun liikevaihto ja tulos
 
Incapin tammi-kesäkuun liikevaihto oli 36,1 miljoonaa euroa eli 17 %
pienempi kuin vuoden 2006 vastaavalla jaksolla (1-6/2006: 43,5 milj. euroa).
 
Tammi-kesäkuun liiketulos oli -1,1 miljoonaa euroa (2,6 milj. euroa) eli -3,2 % liikevaihdosta (5,9 %). Tulokseen sisältyy liiketoiminnan kehittämiseen ja kasvustrategian toteuttamiseen liittyviä kertaluontoisia kustannuksia yhteensä noin 0,6 miljoonaa euroa, josta Intian osuus on 0,5 miljoonaa euroa. Kaikkiaan Intian tytäryhtiön perustamisesta ja liiketoiminnan käynnistämisestä aiheutui kuluja yhteensä noin 1,1 miljoonaa euroa.
 
Katsauskauden tulos oli -1,5 miljoonaa euroa (2,9 milj. euroa) eli -4,1 % liikevaihdosta (6,6 %). Vertailukauden 2006 tulos sisältää 0,5 miljoonaa euroa laskennallisen verosaamisen lisäystä. Osakekohtainen tulos (EPS) oli -0,12 euroa (0,24 euroa) ja osakekohtainen oma pääoma 1,55 euroa (1,63 euroa). 
Liiketoiminnan kehitys
 
Incapin valmistuspalvelujen kysyntä vilkastui toisen vuosineljänneksen aikana. Myös toimitukset tietoliikennesektorin asiakkaille kasvoivat hieman alkuvuodesta.
 
Katsauskaudella saatiin uusia asiakkuuksia ja solmittiin sopimuksia uusien tuotteiden valmistamisesta nykyasiakkaille, ja näiden vaikutukset liikevaihtoon näkyvät toisella vuosipuoliskolla. Merkittävin uusista kaupoista oli ABB Oy:n kanssa allekirjoitettu sopimus emalikuparikääminnästä, joka kasvattaa huomattavasti Incapin osuutta roottorikomponenttien valmistuksessa lokakuusta lähtien.
 
Intian valmistusyksikön hankinnasta allekirjoitettiin sopimus TVS Electronics Limitedin kanssa toukokuun lopussa, jolloin elektroniikkaa ja laitekokonaisuuksia valmistava tehdas sekä siihen liittyvä suunnitteluyksikkö siirtyivät Incapille. Liiketoiminnan kokonaishankintameno oli noin 8,3 miljoonaa euroa, joka sisältää Intian toimintojen tulevan laajentamisen mahdollistavan lisämaa-alueen sekä muut hankintaan välittömästi liittyvät kulut. Intian valmistusyksikön toimintojen integrointi konserniin on tarkoitus saattaa loppuun syyskuussa.
 
Incapin strategiset tavoitteet
 
Incap tarkensi voimakkaaseen kasvuun ja kansainvälistymiseen tähtäävää strategiaansa toukokuussa. Yhtiön tavoitteena on kaksinkertaistaa liiketoimintansa vuoteen 2010 mennessä sekä orgaanisen kasvun että yritysostojen ja yritysjärjestelyjen kautta. Kannattavan orgaanisen kasvun tulee ylittää markkinoiden keskimääräinen kasvu, joka tutkimuslaitosten arvioiden mukaan on lähivuosina noin 10 % vuodessa. Incap ylläpitää tasapainoisen asiakaspohjansa siten, että riippuvuus yhdestä asiakastoimialasta on alle 30 %. Lähivuosina yhtiön kasvu painottuu Suomen ulkopuolelle, jossa tavoitteen mukaisesti vähintään puolet yhtiön toiminnasta sijaitsee vuonna 2010.
 
Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät
 
Incapin myynti jakautuu usealle asiakastoimialalle, mikä suojaa yhtiötä voimakkailta kausivaihteluilta. Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana tapahtunut tietoliikennesektorilla toimivien asiakkaiden liikevaihdon lasku oli kuitenkin erittäin nopeaa ja aiheutti taloudellisia vaikutuksia. Konsernin strategian mukaisesti toimialarakennetta tasapainotetaan edelleen siten, että yksittäisen asiakkaan tai useamman samalla toimialalla toimivan asiakkaan menetys ei aiheuta yhtiölle merkittävää taloudellista riskiä.
 
Uuden liiketoimintayksikön hankinta Intiassa on lisännyt konsernin rahoitus- ja valuuttakurssiriskiä. Korkoriskiä sekä rahoitukseen ja operatiiviseen toimintaan liittyvää valuuttakurssiriskiä hallitaan rahoitusrakenteella, joka on tasapainotettu konsernin päävaluutoissa.      
 
Rahoitus ja rahavirta
 
Konsernin omavaraisuusaste oli 35 % (48 %). Korolliset nettovelat olivat 18,8 miljoonaa euroa (8,6 milj. euroa) ja nettovelkojen suhde omaan pääomaan (gearing) oli 99,5 % (43,5 %). Nettorahoituskulut olivat 0,4 miljoonaa euroa (0,2 milj. euroa) ja poistot 1,3 miljoonaa euroa (1,1 milj. euroa). Konsernin maksuvalmius oli tyydyttävä: quick ratio oli 0,9 (1,0) ja current ratio 1,8 (1,8). Liiketoiminnan rahavirta oli -1,6 miljoonaa euroa (-2,1 milj. euroa)
ja rahavarojen muutos 1,7 miljoonaa euroa (-1,9 milj. euroa).
 
Konsernin oma pääoma oli katsauskauden päättyessä 18,9 miljoonaa euroa (19,9 milj. euroa). Vieraan pääoman osuus oli 34,8 miljoonaa euroa (21,5 milj. euroa), josta korollista oli 20,9 miljoonaa euroa (9,0 milj. euroa).
 
Intian liiketoimintakauppa rahoitettiin vaihtovelkakirjalainalla ja paikallisilla rahalaitoslainoilla.
 
Vaihtovelkakirjalaina
 
Incap tarjosi toukokuussa rajatulle joukolle ammattimaisia sijoittajia vaihtovelkakirjalainaa yhtiön strategian mukaisten yrityskauppojen rahoittamiseen. Nimellismäärältään 6 750 000 euron laina merkittiin kokonaisuudessaan. Laina-aika on viisi vuotta ja lainaosuuksiin liittyy oikeus vaihtaa ne 2 500 000 kappaleeseen yhtiön uusia osakkeita 2,70 euron vaihtokurssilla. Yhtiön lähipiiriin kuuluvat tahot merkitsivät vaihtovelkakirjalainaa yhteensä 307 800 euroa.
 
Investoinnit
 
Konsernin investoinnit ilman Intian liiketoimintakauppaa olivat 0,6 miljoonaa euroa (1,6 milj. euroa) eli noin 1,6 % (3,7 %) liikevaihdosta. Investoinnit kohdistuivat pääosin tuotantokoneisiin ja -laitteisiin sekä tietohallintoon.
 
Henkilöstö
 
Katsauskauden alussa Incap-konsernin palveluksessa oli 541 ja lopussa
773 henkilöä. Keskimäärin työsuhteessa oli 569 henkilöä (489). Henkilöstöstä 367 työskentelee Suomessa, 178 Virossa ja 228 Intiassa.
 
Vakinaisessa työsuhteessa oli 556 ja määräaikaisessa 217 henkilöä. Osa-aikaisia työsuhteita oli kauden lopussa 10.
 
Johto
 
Diplomi-insinööri Jukka Turtola nimitettiin kansainvälisestä myynnistä ja markkinoinnista vastaavaksi johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 25.6.2007 alkaen. Turtola on työskennellyt erilaisissa kansainvälisissä tehtävissä, viimeksi GE Healthcare, Clinical Systems -yhtiön Latinalaisen Amerikan toiminnoista vastaavana johtajana.
 
Osake ja osakkeenomistajat
 
Osakkeiden lukumäärä on 12 180 880. Osakkeen kurssi vaihteli katsauskaudella 1,89 ja 2,67 euron välillä, ja 30.6.2007 päätöskurssi oli 2,20 euroa. Osakkeen vaihto oli 28 % koko osakemäärästä.
 
Katsauskauden lopussa yhtiöllä oli 1 122 osakasta. Osakkeista 16,6 % oli ulkomaisessa omistuksessa ja hallintarekistereissä. Yhtiön markkina-arvo 30.6.2007 oli 26,8 miljoonaa euroa.
 
Optiot
 
Incap-konsernilla on tällä hetkellä voimassa vuonna 2004 käyttöön otettu, avainhenkilöiden pitkäjänteiseen osakeomistukseen sitouttava optio-ohjelma. Optio-oikeuksia on yhteensä 630 000 kappaletta, jotka oikeuttavat yhtä monen osakkeen merkintään. Optio-oikeudet on jaettu A-, B- ja C-optioihin.
 
Optio-oikeuksien 2004A merkintäaika alkoi 1.4.2007 ja jatkuu 30.4.2009 asti. Optioiden merkintä voi kuitenkin alkaa vasta kun osakkeen kahden kalenterikuukauden vaihdolla painotettu keskiarvo on vähintään 3 euroa.
 
Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaiset ilmoitukset omistusosuuden muuttumisesta
 
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ilmoitti, että ostettuaan vaihtovelkakirjalainaa 21.5.2007 sen osuus Incapin osakepääomasta ja äänimäärästä ylittää 5 %, mikäli yhtiö merkitsee lainaosuuksilla uusia osakkeita. Osuuspankkikeskus Osk ilmoitti, että mikäli OPK:n tytäryrityksen OP-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat sijoitusrahastot käyttävät ostamaansa vaihtovelkakirjalainaan liittyvän merkintäoikeutensa kokonaisuudessaan, Osuuspankkikeskus Osk:n omistusosuus ylittää 5 %.
 
Tulevaisuuden näkymät
 
Elektroniikan sopimusvalmistuksen yleiset markkinanäkymät ovat ennallaan. Ulkoistamisen uskotaan lisääntyvän samalla kun hintakilpailu jatkuu kireänä.
 
Incapin tarjouskanta on vahva. Uusien asiakkuuksien arvioidaan tuovan lisäliikevaihtoa jo loppuvuodesta ja merkittävämmin vuonna 2008. Tietoliikennetuotteiden toimitusten ennakoidaan jäävän tuntuvasti viime vuotta alhaisemmiksi ja alkuvuoden kaltaisten nopeiden volyymimuutosten arvioidaan tasaantuvan vuoden jälkipuoliskolla.
 
Incap arvioi koko konsernin liikevaihdon vuonna 2007 olevan samalla tasolla tai hieman alempi kuin vuonna 2006, jolloin se oli 89,3 miljoonaa euroa. Intian tytäryhtiön liikevaihtoarvioksi on tarkentunut noin 6 miljoonaa euroa vuonna 2007 aiemmin ennakoidun 8 – 10 miljoonan euron sijasta.
 
Kannattavuuden ennakoidaan paranevan vuoden jälkipuoliskolla verrattuna ensimmäiseen vuosipuoliskoon. Koko vuoden liiketuloksen arvioidaan olevan tappiollinen.
 
Incap julkistaa tammi-syyskuun osavuosikatsauksen keskiviikkona 7.11.2007.
 
 
INCAP OYJ
Hallitus
 
 
Lisätietoja:
toimitusjohtaja Juhani Hanninen, puh. 050 556 7199
talousjohtaja Anne Sointu, puh. 040 347 2059
viestintäjohtaja Hannele Pöllä, puh. 040 504 8296
 
TIEDOTUSTILAISUUS
Incap järjestää tiedotustilaisuuden lehdistölle ja analyytikoille
tänään klo 10 World Trade Center Helsingin kokoustilassa nro 1,
osoitteessa Aleksanterinkatu 17, 2. kerros, 00100 Helsinki.
 
INCAP LYHYESTI
Incap on voimakkaasti kehittyvä elektroniikan sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat elektroniikkatuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja valmistuksesta huolto- ja ylläpitopalveluihin. Yhtiön asiakkaat ovat tietoliikenteen, sähkövoimatekniikan, automaatio- ja prosessi-teollisuuden, mittaustekniikan sekä turvallisuuselektroniikan ja terveydenhuollon johtavia laitetoimittajia. Incap-konsernin liikevaihto vuonna 2006 oli 89 milj. euroa ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 750 henkilöä. Incapin osake on listattu Helsingin Pörssissä ja se kuuluu Pohjoismaisen pörssilistan Small Cap -ryhmässä informaatioteknologian toimialaluokkaan. Lisätietoja: www.incap.fi.
 
LIITTEET
1 Konsernin tuloslaskelma
2 Konsernin tase
3 Konsernin rahavirtalaskelma
4 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
5 Osavuosikatsauksen liitetiedot
6 Konsernin tunnusluvut ja vastuusitoumukset
 


Liite 1
 
KONSERNIN TULOSLASKELMA (IFRS)
(1000 euroa, tilintarkastamaton)Liite 2
 
KONSERNIN TASE (IFRS)
(1000 euroa, tilintarkastamaton)


 


Liite 3
 
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (IFRS)
(1000 euroa, tilintarkastamaton)Liite 4
 
LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (IFRS)
(1000 euroa, tilintarkastamaton)


 


Liite 5
 
OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT
 
Osavuosikatsauksen laatimisperiaatteet
Tämä  osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti käyttäen samoja laadintaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä. Intian valmistusyksikön toiminnot on konsolidoitu raportin lukuihin 1.6.2007 alkaen, mistä johtuen tässä katsauksessa esitetyt luvut eivät ole vertailukelpoisia vuoden 2006 vastaavan jakson kanssa.
 
Hankitut liiketoiminnot
Incap Oyj:n Intiaan huhtikuussa 2007 perustama tytäryhtiö Incap Contract Manufacturing Services Pvt. Ltd. hankki TVS Electronics Limited:ltä elektroniikkaa ja laitekokonaisuuksia valmistavan liiketoimintayksikön 31.5.2007. Liiketoimintakaupassa siirtyneen henkilökunnan määrä oli 230 ja yhtiön liikevaihdoksi arvioidaan noin 6 miljoonaa euroa vuonna 2007. Kokonaishankintahinta oli 8,3 miljoonaa euroa ja se maksettiin käteisellä. Hankintamenoon sisällytettiin rahavastikkeen lisäksi konsulttipalkkioita ja muita välittömästi hankintaan liittyviä kuluja yhteensä 0,5 miljoonaa euroa. Osa tasearvon ylittävästä hankintahinnasta, 1,2 miljoonaa euroa, kohdistettiin aineettomille oikeuksille laskemalla hankitulle asiakaskunnalle käyvät arvot.  TVS Electronics rakentaa nyt hankitulle maa-alueelle uudet toimitilat Incapin käyttöön vuoden 2008 loppuun mennessä, mistä on kirjattu 1,0 miljoonan euron ennakkomaksu. Jäljelle jäävä liikearvo, 1,0 miljoonaa euroa, perustuu Incapin parantuneeseen asemaan Aasian sopimusvalmistusmarkkinoilla.
 
Hankinnan kohteesta kirjattiin seuraavat varat ja velat:                                                                 


 
Kohdistetuille aineettomille oikeuksille ei synny kirjattavia väliaikaisia verotuksellisia eroja.
 
Vaihtovelkakirjalaina
Konserni laski 21.5.2007 liikkeeseen 1 250 kpl nimellisarvoltaan 5 400 euron vaihtovelkakirjalainoja yhteismäärältään 6 750 000 euroa Intian liiketoimintakaupan sekä tulevien investointien rahoittamiseksi.  Vaihtovelkakirjalainan laina-aika on 25.5.2007-25.5.2012, elleivät velkakirjojen omistajat käytä oikeuttaan vaihtaa velkakirjoja emoyhtiön osakkeisiin. Nimellisarvoltaan 5 400 euron velkakirja voidaan vaihtaa 2 000 kappaleeseen emoyhtiön osakkeita 2,70 euron vaihtokurssilla. Lainaosuuksien vaihtoaika on 19.6.2007 – 30.4.2012.  Vaihtovelkakirjalainaa ei ole jaettu omaan ja vieraaseen pääomaan tilinpäätöksessä, koska oman pääoman komponentti ei muodostu merkittäväksi lainan liikkeeseenlaskuhetkellä.


Liite 6
 
KONSERNIN TUNNUSLUVUT JA VASTUUSITOUMUKSET (IFRS)