INCAP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUULTA 2007: LIIKEVAIHTO KASVOI JAKSON LOPPUPUOLELLA, KANNATTAVUUTTA PARANNETAAN

 
 

  * liikevaihto oli 56,7 miljoonaa euroa (1-9/2006: 65,3 milj. euroa)

  * liiketulos oli -1,7 miljoonaa euroa (3,2 milj. euroa)
  * katsauskauden tulos oli -2,6 miljoonaa euroa (3,6 milj. euroa)
  * osakekohtainen tulos (EPS) oli -0,21 euroa (0,30)
  * liikevaihto kehittyi myönteisesti alkuvuoden voimakkaan laskun jälkeen mutta jäi kuitenkin tavoitteista
  * kansainvälistymiseen liittyvät kustannukset rasittivat tulosta
 
Incap Oyj:n toimitusjohtaja Juhani Hanninen: “Liikevaihto kasvoi kolmannella vuosineljänneksellä vuoden aiempiin neljänneksiin verrattuna, mutta se ei riittänyt kompensoimaan alkuvuonna tapahtunutta tietoliikennetuotteiden kysynnän voimakasta supistumista.
 
Intian toimintojen käynnistäminen oli tärkeä etappi yhtiön kansainvälistymisessä strategian mukaisesti ja uusasiakashankinta Intiassa on edennyt hyvin.
 
Keskeisenä tavoitteenamme on parantaa yhtiön kannattavuutta ja turvata myönteinen tuloskehitys ensi vuodelle.”
 
Osavuosikatsauksen laatimisperiaatteet
 
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti käyttäen samoja laadintaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä. Intian valmistusyksikön toiminnot on konsolidoitu raportin lukuihin 1.6.2007 alkaen, mistä johtuen tässä katsauksessa esitetyt luvut eivät ole vertailukelpoisia vuoden 2006 vastaavan jakson kanssa.
 
Heinä-syyskuun liikevaihto ja tulos
 
Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi edellisestä neljänneksestä 7,7 % 20,6 miljoonaan euroon. Laskua viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna oli 5,6 %.
 
Heinä-syyskuun liiketulos oli -0,6 miljoonaa euroa (0,6 milj. euroa).  
 


 
Tammi-syyskuun liikevaihto ja tulos
 
Incapin tammi-syyskuun liikevaihto oli 56,7 miljoonaa euroa eli noin 13 %
pienempi kuin vuoden 2006 vastaavalla jaksolla (1-9/2006: 65,3 milj. euroa).
 
Tammi-syyskuun liiketulos oli -1,7 miljoonaa euroa (3,2 milj. euroa) eli -3,0 % liikevaihdosta (4,8 %). Tulokseen sisältyy liiketoiminnan kehittämiseen ja kasvustrategian toteuttamiseen liittyviä kertaluonteisia kustannuksia yhteensä noin 0,6 miljoonaa euroa, josta Intian osuus on 0,5 miljoonaa euroa.
 
Katsauskauden tulos oli -2,6 miljoonaa euroa (3,6 milj. euroa) eli -4,5 % liikevaihdosta (5,5 %). Osakekohtainen tulos (EPS) oli -0,21 euroa (0,30 euroa) ja osakekohtainen oma pääoma 1,46 euroa (1,69 euroa).
 


 
Liiketoiminnan kehitys
 
Incapin liikevaihto kasvoi kolmannella vuosineljänneksellä vuoden edellisiin neljänneksiin verrattuna. Vuoden alussa tapahtunut tietoliikennetuotteiden toimitusten voimakas väheneminen heijastui koko katsauskauden liikevaihtoon. Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihtoa alensivat tiettyjen komponenttien toimitusvaikeudet sekä joidenkin uusien tuotteiden ylösajon pitkittyminen.
 
Katsauskaudella solmittiin uusia toimitussopimuksia eri toimialoilla toimivien asiakkaiden kanssa. Kolmannella vuosineljänneksellä proto- ja esituotantovaiheessa oli tavallista runsaammin uusia tuotteita.
 
Kesäkuussa hankitun Intian valmistusyksikön toimintojen integrointi konserniin saatiin päätökseen aikataulun mukaisesti syyskuussa ja uusasiakashankinta Intiassa on käynnistynyt hyvin.
 
Katsauskauden jälkeen lokakuussa Incap alkoi tutkia mahdollisuuksia myydä tuotanto- ja toimistotilansa Helsingissä, Vuokatissa ja Kempeleessä. Mahdollisen myynnin jälkeen Incap jatkaisi toimintaa samoissa tiloissa vuokralaisena. Toteutuessaan toimitilojen myynnillä arvioidaan olevan positiivinen tulosvaikutus.
    
Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät
 
Incapin myynti jakautuu usealle asiakastoimialalle, mikä suojaa yhtiötä voimakkailta kausivaihteluilta. Konsernin strategian mukaisesti toimialarakennetta tasapainotetaan edelleen siten, että yksittäisen asiakkaan tai useamman samalla toimialalla toimivan asiakkaan menetys ei aiheuta yhtiölle merkittävää taloudellista riskiä.
 
Uuden liiketoimintayksikön hankinta Intiassa on lisännyt konsernin rahoitus- ja valuuttakurssiriskiä. Korkoriskiä sekä rahoitukseen ja operatiiviseen toimintaan liittyvää valuuttakurssiriskiä hallitaan rahoitusrakenteella, joka on tasapainotettu konsernin päävaluutoissa.      
 
Rahoitus ja rahavirta
 
Konsernin omavaraisuusaste oli 31,2 % (43,6 %). Korolliset nettovelat olivat 22,0 miljoonaa euroa (12,4 milj. euroa) ja nettovelkojen suhde omaan pääomaan (gearing) oli 124,3 % (60,0 %). Nettorahoituskulut olivat 0,9 miljoonaa euroa (0,3 milj. euroa) ja poistot 2,0 miljoonaa euroa (1,7 milj. euroa). Konsernin maksuvalmius oli tyydyttävä: quick ratio oli 0,7 (0,9) ja current ratio 1,6 (1,7). Liiketoiminnan rahavirta oli -4,1 miljoonaa euroa (-1,0 milj. euroa)
ja rahavarojen muutos 1,0 miljoonaa euroa (-2,0 milj. euroa).
 
Konsernin oma pääoma oli katsauskauden päättyessä 17,7 miljoonaa euroa (20,6 milj. euroa). Vieraan pääoman osuus oli 39,1 miljoonaa euroa (26,7 milj. euroa), josta korollista oli 23,5 miljoonaa euroa (12,5 milj. euroa).
 
Investoinnit
 
Konsernin investoinnit ilman Intian liiketoimintakauppaa olivat 1,1 miljoonaa euroa (5,9 milj. euroa) eli noin 1,9 % (9,0 %) liikevaihdosta.
 
Henkilöstö
 
Katsauskauden alussa Incap-konsernin palveluksessa oli 541 ja lopussa
778 henkilöä. Keskimäärin työsuhteessa oli 633 henkilöä (509). Henkilöstöstä 352 työskentelee Suomessa, 202 Virossa ja 224 Intiassa.
 
Vakinaisessa työsuhteessa oli 577 ja määräaikaisessa 201 henkilöä. Osa-aikaisia työsuhteita oli kauden lopussa 6.
 
Osake ja osakkeenomistajat
 
Osakkeiden lukumäärä on 12 180 880. Osakkeen kurssi vaihteli katsauskaudella 1,76 ja 2,67 euron välillä, ja 30.9.2007 päätöskurssi oli 1,85 euroa. Osakkeen vaihto oli 30 % koko osakemäärästä.
 
Katsauskauden lopussa yhtiöllä oli 1 114 osakasta. Osakkeista 16,3 % oli ulkomaisessa omistuksessa ja hallintarekistereissä. Yhtiön markkina-arvo 30.9.2007 oli 22,5 miljoonaa euroa.
 
Optiot
 
Incap-konsernilla on tällä hetkellä voimassa vuonna 2004 käyttöön otettu, avainhenkilöiden pitkäjänteiseen osakeomistukseen sitouttava optio-ohjelma. Optio-oikeuksia on yhteensä 630 000 kappaletta, jotka oikeuttavat yhtä monen osakkeen merkintään. Optio-oikeudet on jaettu A-, B- ja C-optioihin.
 
Optio-oikeuksien 2004A merkintäaika alkoi 1.4.2007 ja jatkuu 30.4.2009 asti. Optioiden merkintä voi kuitenkin alkaa vasta kun osakkeen kahden kalenterikuukauden vaihdolla painotettu keskiarvo on vähintään 3 euroa.
 
Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaiset ilmoitukset omistusosuuden muuttumisesta
 
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ilmoitti, että ostettuaan vaihtovelkakirjalainaa 21.5.2007 sen osuus Incapin osakepääomasta ja äänimäärästä ylittää 5 %, mikäli yhtiö merkitsee lainaosuuksilla uusia osakkeita. Osuuspankkikeskus Osk ilmoitti, että mikäli OPK:n tytäryrityksen OP-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat sijoitusrahastot käyttävät ostamaansa vaihtovelkakirjalainaan liittyvän merkintäoikeutensa kokonaisuudessaan, Osuuspankkikeskus Osk:n omistusosuus ylittää 5 %.
 
Katsauskauden jälkeen 9. ja 10.10.2007 tehdyillä kaupoilla Etra Invest Oy:n omistusosuus kasvoi 28,6 %:iin. Irish Life International ilmoitti luopuneensa 9,5 %:n omistusosuudestaan 10.10. tehdyillä kaupoilla.
 
Tulevaisuuden näkymät
 
Incapin asiakkaiden arviot oman liiketoimintansa kehityksestä ovat pääosin myönteiset. Näkyvyys markkinoille on kuitenkin erittäin lyhyt.  
 
Incap ennakoi vuoden viimeisen neljänneksen liikevaihdon olevan korkeampi kuin kolmannella neljänneksellä. Konsernin koko vuoden 2007 liikevaihdon arvioidaan olevan selvästi alhaisempi kuin vuonna 2006. Koko vuoden liiketuloksen arvioidaan olevan selvästi tappiollinen.
 
INCAP OYJ
Hallitus
 
 
Lisätietoja:
toimitusjohtaja Juhani Hanninen, puh. 050 556 7199
talousjohtaja Anne Sointu, puh. 040 347 2059
viestintäjohtaja Hannele Pöllä, puh. 040 504 8296
 
JAKELU
OMX Pohjoimainen Pörssi Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
 
TIEDOTUSTILAISUUS
Incap järjestää tiedotustilaisuuden lehdistölle ja analyytikoille
tänään klo 10 World Trade Center Helsingin kokoustilassa nro 1,
osoitteessa Aleksanterinkatu 17, 2. kerros, 00100 Helsinki.
 
INCAP LYHYESTI
Incap on voimakkaasti kehittyvä elektroniikan sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat elektroniikkatuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja valmistuksesta huolto- ja ylläpitopalveluihin. Yhtiön asiakkaat ovat tietoliikenteen, sähkövoimatekniikan, automaatio- ja prosessi-teollisuuden, mittaustekniikan sekä turvallisuuselektroniikan ja terveydenhuollon johtavia laitetoimittajia. Incap-konsernin liikevaihto vuonna 2006 oli noin 89 milj. euroa ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 750 henkilöä. Incapin osake on listattu OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingissä. Lisätietoja: www.incap.fi.
 
LIITTEET
1 Konsernin tuloslaskelma
2 Konsernin tase
3 Konsernin rahavirtalaskelma
4 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
5 Osavuosikatsauksen liitetiedot
6 Konsernin tunnusluvut ja vastuusitoumukset

 
Liite 1
 
KONSERNIN TULOSLASKELMA (IFRS)
(1000 euroa, tilintarkastamaton)Liite 2
 
KONSERNIN TASE (IFRS)
(1000 euroa, tilintarkastamaton)


 

 
Liite 3
 
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (IFRS)
(1000 euroa, tilintarkastamaton)Liite 4
 
LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (IFRS)
(1000 euroa, tilintarkastamaton)


 

 
Liite 5
 
OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT
 
Osavuosikatsauksen laatimisperiaatteet
Tämä  osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti käyttäen samoja laadintaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä. Intian valmistusyksikön toiminnot on konsolidoitu raportin lukuihin 1.6.2007 alkaen, mistä johtuen tässä katsauksessa esitetyt luvut eivät ole vertailukelpoisia vuoden 2006 vastaavan jakson kanssa.
 
Hankitut liiketoiminnot
Incap Oyj:n Intiaan huhtikuussa 2007 perustama tytäryhtiö Incap Contract Manufacturing Services Pvt. Ltd. hankki TVS Electronics Limited:ltä elektroniikkaa ja laitekokonaisuuksia valmistavan liiketoimintayksikön 31.5.2007. Liiketoimintakaupassa siirtyneen henkilökunnan määrä oli 230 ja yhtiön liikevaihdoksi arvioidaan noin 6 miljoonaa euroa vuonna 2007. Kokonaishankintahinta oli 8,3 miljoonaa euroa ja se maksettiin käteisellä. Hankintamenoon sisällytettiin rahavastikkeen lisäksi konsulttipalkkioita ja muita välittömästi hankintaan liittyviä kuluja yhteensä 0,5 miljoonaa euroa. Osa tasearvon ylittävästä hankintahinnasta, 1,2 miljoonaa euroa, kohdistettiin aineettomille oikeuksille laskemalla hankitulle asiakaskunnalle käyvät arvot.  TVS Electronics rakentaa nyt hankitulle maa-alueelle uudet toimitilat Incapin käyttöön vuoden 2008 loppuun mennessä, mistä on kirjattu 1,0 miljoonan euron ennakkomaksu. Jäljelle jäävä liikearvo, 1,0 miljoonaa euroa, perustuu Incapin parantuneeseen asemaan Aasian sopimusvalmistusmarkkinoilla.
 
Hankinnan kohteesta kirjattiin seuraavat varat ja velat:
                                                                 


 
Kohdistetuille aineettomille oikeuksille ei synny kirjattavia väliaikaisia verotuksellisia eroja.
 
Vaihtovelkakirjalaina
Konserni laski 21.5.2007 liikkeeseen 1 250 kpl nimellisarvoltaan 5 400 euron vaihtovelkakirjalainoja yhteismäärältään 6 750 000 euroa Intian liiketoimintakaupan sekä tulevien investointien rahoittamiseksi.  Vaihtovelkakirjalainan laina-aika on 25.5.2007-25.5.2012, elleivät velkakirjojen omistajat käytä oikeuttaan vaihtaa velkakirjoja emoyhtiön osakkeisiin. Nimellisarvoltaan 5 400 euron velkakirja voidaan vaihtaa 2 000 kappaleeseen emoyhtiön osakkeita 2,70 euron vaihtokurssilla. Lainaosuuksien vaihtoaika on 19.6.2007 – 30.4.2012.  Vaihtovelkakirjalainaa ei ole jaettu omaan ja vieraaseen pääomaan tilinpäätöksessä, koska oman pääoman komponentti ei muodostu merkittäväksi lainan liikkeeseenlaskuhetkellä.

 
Liite 6
 
KONSERNIN TUNNUSLUVUT JA VASTUUSITOUMUKSET (IFRS)